Ekonomikos ir planavimo tarnyba

Veikla

Ekonomikos ir planavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Universiteto Administracijos padalinys, dalyvaujantis formuojant Universiteto strateginės plėtros ir finansavimo politiką. Tarnyba siekia, kad būtų racionaliai paskirstomi ir naudojami mokslui, studijoms, administravimui ir ūkiui, žmogaus ir gyvūnų sveikatos priežiūros bei Universiteto plėtrai skirti valstybės biudžeto asignavimai, pajamos, gautos už teikiamas paslaugas ir kitos lėšos, taip pat dalyvauja formuojant darbo užmokesčio politiką. Tarnybai vadovauja ir jai atstovauja vyriausiasis ekonomistas, kuris yra pavaldus rektoriui.

Funkcijos

 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Universiteto strateginius ilgalaikius ir trumpalaikius veiklos planus;
 • rengia Universiteto valstybės biudžeto finansinių rodiklių projektą;
 • rengia vykdomų programųišlaidų ir pajamų už teikiamas paslaugasbei Universiteto padalinių sąmatas;
 • analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, teikia Universiteto vadovybei siūlymus dėl jų perskirstymo ir  sąmatų tikslinimo;
 • dalyvauja rengiant valstybės kapitalo investicijų projektus;
 • dalyvauja rengiant projektus, finansuojamus Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, kitų tarptautinių organizacijų, užsienio šalių programų, fondų ar institucijų lėšomis;
 • analizuoja ir kontroliuoja Universitetui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir Universiteto pajamų už teikiamas paslaugasnaudojimą pagal tam tikras programas, priemones ir išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;
 • dalyvauja rengiantįsakymų projektus Universiteto struktūros, padalinių darbo užmokesčio fondo, darbuotojų tarnybinių atlyginimų, priedų nustatymo,dėl studijų kainos ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, nustatymobei kitais finansiniais klausimais;
 • dalyvauja rengiant nutarimų, įsakymųprojektus kitais Universiteto veiklos klausimais;
 • dalyvauja rengiant ketvirtines ir metines valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitas;
 • rengia, tvarko ir teikia Universiteto finansinės veiklos ataskaitas ir kitą informaciją, susijusią su Universiteto veikla Lietuvos Respublikos finansų, švietimo ir mokslo, žemės ūkio ministerijoms, Lietuvos mokslo tarybai, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai,bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;
 • sprendžia kitus Tarnybos kompetencijai priklausančius klausimus ir atlieka paskirtas funkcijas.

Kontaktai

Ekonomikos ir planavimo tarnyba
Adresas:
 Mickevičiaus g. 7,  Kaunas
Kontaktai

 

Giedrius Grigalius
Ekonomikos ir planavimo tarnybos vadovas
Tel. (8 37)  32 72 11 (vietinis 5513)
El. p. giedrius.grigalius@lsmu.ltRima Aniūnienė

Vyresnioji ekonomistė
Tel. (8 37)  32 72 12 (vietinis 5490)
El. p. rima.aniuniene@lsmuni.lt

 

Irena Karčiauskienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. (8 37)  37 21 79 (vietinis 5515)
El. p. irena.karciauskiene@lsmuni.lt

 

Indrė Kasiulienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. (8 37)  32 73 51 (vietinis 5516)
El. p. indre.kasiuliene@lsmuni.lt

 

Rasa Šlekienė
Vyresnioji ekonomistė
Tel. (8 37)  32 73 38 (vietinis 5517)
El. p. rasa.slekiene@lsmuni.lt

 

Gintarė Česnavičienė
Ekonomistė
Tel. (8 37)  32 73 48 (vietinis 5518)
El. p. gintare.cesnaviciene@lsmuni.lt

 

Daiva Muraškienė
Ekonomistė
Tel. (8 37)  32 73 42 (vietinis 5514)
El. p. daiva.muraskiene@lsmuni.lt