Spausdinti

AccelEd

Projekto laikotarpis: 2020-11-15 – 2023-11-14

Projekto koordinatorius: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Finansavimas: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) 

Projekto tipas: Erasmus+  Higher Education – International Capacity Building

Biudžetas: 996 764,- Eur

Projekto partneriai:

Astanos medicinos universitetas, Kazachstanas

Abo Akademi universitetas, Suomija

JAMK Taikomųjų mokslų universitetas, Suomija

Kazachstano nacionalinis medicinos universitetas, Kazachstanas

Karagandos medicinos universitetas, Kazachstanas

Nazarbajevo universiteto medicinos mokykla, Kazachstanas

Sveikatos apsaugos ministerija, Kazachstanas

Švietimo ir mokslo ministerija, Kazachstanas

Utrechto universiteto medicinos centras, Olandija

Pietų Kazachstano medicinos akademija, Kazachstans

AccelEd projektas (Nr. 618052-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) ES agentūros „European Education and Culture Executive Agency“  (EACEA) finansuojamas Erasmus + strateginio bendradarbiavimo projektas, kurio tikslas – sustiprinti slaugos mokslo plėtrą Kazachstane bei kelti šios srities dėstytojų-mokslininkų kompetencijas.

Tikslinės grupės: medicinos universitetų magistrantai ir doktorantai, Kazachstano medicinos universitetų bei kolegijų slaugos fakultetų dėstytojai, slaugytojos, slaugytojų asociacijos, Sveikatos apsaugos ministerija (Kazachstanas), Švietimo ir mokslo ministerija (Kazachstanas), Nacionalinis sveikatos plėtros centras, vietinės ir regioninės sveikatos įstaigos bei medicinos centrai.

 

Kas yra AccelEd?

AccelEd projektu siekiama reformuoti slaugos mokslą ir tyrimus Kazachstano aukštojo mokslo sistemoje. Daugiausia dėmesio skiriama sveikatos priežiūros ir su fiziniais mokslais susijusių aukštojo mokslo valdymo bei funkcionavimo modernizavimui Kazachstane.

Modernizavimas AccelEd rėmuose reiškia valdymo tobulinimą, planavimą, paslaugų kokybės užtikrinimą, tarptautiškumo vystymą ir platesnį slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijų pripažinimą, taip pat prisidedant prie mokymosi visą gyvenimą skatinimo slaugos srityje. Struktūrinio pobūdžio projektas „AccelEd“ bus įgyvendinamas įsitraukiant už sveikatos apsaugą ir švietimą atsakingoms ministerijoms, taip siekiant užtikrinti projekto poveikio tvarumą bei įtraukimą į Kazachstano Respublikos institucinių pokyčių planus.

AccelEd“ projekto tikslų ir uždavinių rinkinys buvo suformuotas atsižvelgiant į slaugos aukštojo mokslo iššūkius ir specifinius projekto tikslinių grupių poreikius. Įvairios suinteresuotosios šalys nacionaliniu, vietiniu ir tarptautiniu mastu, įskaitant akademinį personalą ir politikos formuotojus, buvo įtrauktos į projekto pasiūlymo įgyvendinamumą. Taip buvo užtikrinta, kad tikslai ir uždaviniai būtų pasiekiami ir tinkami Kazachstano nacionaliniam kontekstui. Taigi bendras projekto tikslas – stiprinti slaugos išsilavinimą magistrantūroje ir įsteigti bei pradėti slaugos mokslo doktorantūros studijas Kazachstane.

Pagrindinės projekto veiklos kryptys

Siekiant pagrindinio tikslo, projektas įgyvendinamas keturiomis kryptimis, atitinkamai veiklas sutelkiant į keturis akademinius darbo paketus:

1.     Slaugos mokslo stiprinimas Kazachstane stiprinant dėstytojų gebėjimus, remiantis šiuolaikinėmis pasaulinėmis slaugos problemomis (WP2.1).
 
AccelEd“ ketina ugdyti slaugos fakultetų darbuotojų kompetencijas, siekia užtikrinti sklandų trijų Bolonijos tipo reformų ciklų įgyvendinimą švietime bei įteisinti slaugos švietimo, praktikos ir tyrimų trejybę šalyje.
Atsakingi partneriai: Abo Akademi universitetas (Suomija) ir Astanos medicinos universitetas (Kazachstanas).

2.     Prisijungimas prie platesnės tarptautinės slaugos mokslininkų bendruomenės, siekiant stiprinti slaugos fakultetų gebėjimus mokslinių tyrimų metodologijų srityje (WP2.2).

Geriausių Europos ekspertų patirties ir metodikų taikymas, perdavimas slaugos dėstytojams (mokymai, konsultavimas, stažuotės).

Atsakingi partneriai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (Lietuva) ir Nazarbajevo universiteto medicinos mokykla (Kazachstanas).

3.     Sukurti tvarias medicinos universitetų ir sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo slaugos tyrimų srityje struktūras ir sistemingus procesus, siekiant skatinti įrodymais pagrįstą slaugą (WP2.3).

Projekto tikslines grupes numatoma supažindinti su naujais požiūriais ir įrankiais, siekiant skatinti tvaraus slaugos mokymo ir tyrimų tęstinumo kūrimą, praktinį vystymo inovacijų pritaikymą sveikatos priežiūros sistemoje.

Atsakingi partneriai: JAMK Taikomųjų mokslų universitetas (Suomija) ir Karagandos medicinos universitetas (Kazachstanas).

4.     Struktūrinių ir institucinių pokyčių inicijavimas, vadovaujant magistrantūros ir doktorantūros studijoms, slaugos išsilavinimo ir slaugos antrosios studijų pakopos studijų kokybės užtikrinimas pagal geriausią Europos praktiką (WP2.4).

Projekto vykdomos veiklos skirtos slaugos kokybės užtikrinimo sistemos gerinimui magistrantūros ir doktorantūros studijų programoms, ugdant slaugos tyrimų ir baigiamųjų darbų rengimo kompetencijas bei nubrėžiant aiškias gaires KZ medicinos universitetų slaugos fakultetų absolventams ir vertintojams.

Atsakingi partneriai: Utrechto universiteto medicinos centras (Olandija) ir Kazachstano nacionalinis medicinos universitetas (Kazachstanas).

Daugiau informacijos apie AccelEd projekto svetainėje : https://project-acceled.com/

Europos Komisijos parama rengiant šį leidinį nereiškia, kad patvirtina turinį, kuris atspindi tik autorių požiūrį, ir EK negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.