Spausdinti

LSMU Mokslo fondas

Mokslo fondas yra formuojamas siekiant remti Universiteto mokslinių tyrimų plėtrą pagal Tarybos patvirtintą Universiteto strateginį veiklos planą.

Mokslo fondo finansavimas skiriamas šiems tikslams:

1. Universiteto mokslininkų grupių, mokslininkų ir doktorantų moksliniams tyrimams finansuoti.

2. Produktyviausiems ir aktyviausiems mokslo darbuotojams ir doktorantams, dirbantiems Universitete, skatinti.

3. Universiteto organizuojamų mokslinių renginių rėmimui.

4. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui. Reikalavimus žurnalui nustato Mokslo fondo valdyba ne dažniau kaip kartą per metus. Nustatyti reikalavimai pradedami taikyti ne anksčiau kaip po 2 mėnesių nuo jų paskelbimo Universiteto interneto svetainėje. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Universiteto darbuotojų straipsnių publikavimo žurnaluose rėmimui, taikomi žemiau nurodyti Mokslo fondo valdybos nustatyti reikalavimai žurnalams:

Siekiant gauti LSMU Mokslo fondo finansinę paramą (LSMU Mokslo fondas gali skirti finansinę paramą LSMU darbuotojams, jei jų priimtas spausdinti straipsnis yra žurnale, kurio cituojamumo rodiklis (angl. Impact Factor) yra didesnis už 50% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai arba yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, kai pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai) priimto spausdinti straipsnio publikavimo išlaidoms apmokėtireikalinga pateikti:

a) laisvos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 50% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, adresuotą LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkei. Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (t. y. afiliacijos; tokios, kokios bus atspausdintame straipsnyje), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma (t. y.  nurodoma straipsnio publikavimo mokesčio kaina be PVM (kuri yra pateikiama žurnalo redakcijos išduotame dokumente), tačiau pabrėžti, kad Jūs prašote apmokėti kainą su PVM ), visų autorių el. pašto adresai, kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija; arba

nustatytos formos prašymą dėl straipsnio publikavimo išlaidų apmokėjimo, jei žurnalo cituojamumo rodiklis yra didesnis už 30% nuo atitinkamos kategorijos agreguotojo cituojamumo rodiklio, nustatyto žurnalo kryptinei kategorijai, ir pirmasis straipsnio autorius yra doktorantas, ir straipsnyje skelbiami disertacinio darbo rezultatai Prašyme nurodomi visi priimto spausdinti straipsnio autoriai, jų institucinės prieskyros (t. y. afiliacijos; tokios, kokios bus paskelbtame straipsnyje), žurnalo pavadinimas, priimto spausdinti straipsnio pavadinimas, prašoma apmokėti suma (t. y.  nurodoma straipsnio publikavimo mokesčio kaina be PVM (kuri yra pateikiama žurnalo redakcijos išduotame dokumente), tačiau pabrėžti, kad, Jūs, prašote apmokėti kainą su PVM ), autorių el. pašto adresai, kurie buvo nurodyti teikiant straipsnio rankraštį žurnalo redakcijai, preliminari disertacinio darbo tema, doktoranto vadovas, kita Jūsų nuomone, reikšminga informacija Formos pavyzdys pridedamas;

b) LSMU Bibliotekos ir informacijos centro
išduotą pažymą, kad Jūsų pasirinkto žurnalo cituojamumo rodiklis atitinka LSMU Mokslo fondo paramos kriterijų.

c) el. laiško kopiją ar kt. dokumentą, kuriame matytųsi, kad žurnalo redakcija Jūsų straipsnį priėmė spausdinti (angl. accepted for publication);

d) el. laiško kopiją, išankstinę sąskaitą-faktūrą (angl. proforma invoice), bet ne galutinę (angl. invoice), ar kt. dokumentą, kuriame būtų nurodyta prašoma apmokėti suma;

e) tik tą priimto straipsnio rankraščio puslapį (-ius) (bet ne visą rankraštį), kuriame matytųsi straipsnio autorių vardai, pavardės, afiliacijos, autoriaus (-ių) el. pašto adresas (-ai).

Visi aukščiau išvardinti dokumentai siunčiami el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt

(Atkreiptinas dėmesys, kad skiriama Mokslo fondo finansinė parama negali būti didesnė nei 3 500 Eur (1-am straipsniui). Netinkamos apmokėti išlaidų rūšys: straipsnio parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo išlaidos, spalvotos iliustracijos spausdintoje straipsnio versijoje, išlaidos papildomoms straipsnių kopijoms, kalbos korekcijos paslaugoms, išlaidos už mokslinio straipsnio atvėrimą hibridiniuose žurnaluose bei kt. papildomos paslaugos).

5. Universiteto eksperimentinės bazės, skirtos vykdyti mokslinius tyrimus Tarybos nustatytose strateginėse plėtros srityse, rėmimui.

6. Universiteto mokslininkų, tyrėjų ir doktorantų vykdomai eksperimentinei plėtrai ir MTEP rezultatų komercinimui skatinti.

 

Mokslo fondą valdo Mokslo fondo valdyba (Valdyba), kurios sudėtis (pirmininkas ir nariai) tvirtinama Rektoriaus įsakymu.

Valdybą sudaro šie asmenys:

  • Valdybos pirmininkas;
  • Universiteto fakultetų ir mokslo institutų vadovų deleguoti aktyvūs mokslininkai (ne mažiau kaippo vieną atstovą iš Universiteto kiekvieno fakulteto ir mokslo instituto);
  • Mokslo centro vadovas ar jo deleguotas darbuotojas;
  • Du doktorantų tarybos deleguoti doktorantai;
  • Universiteto Ekonomikos ir planavimo tarnybos vyriausiasis ekonomistas;
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų deleguotas darbuotojas.

 

Susiję dokumentai

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (pakeistas Universiteto senato 2019 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 119-05)
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 1. Mokslo temos aprašo struktūra
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 2. Mokslo temos ataskaitos aprašas
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 3. Mokslo temos ataskaitos recenzija
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 5. Doktoranto prašymo Universiteto Mokslo fondui forma
word-icon.png (thumb, 100x100) Reglamento priedas Nr. 6. Universiteto mokslininkų, tyrėjų, doktorantų sukurtų MTEP rezultatų komercinimo paraiška
word-icon.png (thumb, 100x100) Mokslo fondo paramą gavusio doktoranto projekto ataskaita

 

Kontaktai:

Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, LSMU Mokslo fondo valdybos pirmininkė

 

Prof. dr. Ingrida Ulozienė, Mokslo centro vadovė

Tel. (8~37) 32 72 76 (vietinis – 5489)

El. paštas: ingrida.uloziene@lsmuni.lt

 

Greta Gedvilaitė, LSMU Mokslo fondo techninė sekretorė

Tel. (8~37) 32 72 76, (8~37) 36 33 51

El. paštas: mokslocentras@lsmuni.lt

 

Dokumentai priimami Mokslo centre.

Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.