Spausdinti

Kokybė Universitete

Vienas kertinių universiteto veiklos pagrindų – kokybės kultūra ir jos puoselėjimas. Aukštojoje mokykloje kokybė visų pirma suvokiama kaip studijų kokybė, kuri yra integralus studijų organizavimo,  dėstytojų dalykinės kvalifikacijos  raiškos ir dėstymo bei studijų priemonių santykis, lemiantis studijų dalykų/modulių dėstymą, studijų proceso organizavimą, dėstytojų ir studentų tarpusavio santykius. Tačiau kokybės sąvoka apima daug platesnę universiteto bendruomenės vykdomą veiklą – mokslinius tyrimus, klinikinę licencijuojamą veiklą ir sprendimų priėmimą bei universiteto administravimą.

Formalizuota studijų kokybės stebėsena Universitete pradėta 1998 metais, kai Medicinos ir Farmacijos fakultetuose pirmą kartą atliktas koordinuotas studentų nuomonės tyrimas.

Nuo 2001 metų Universitetas studijų kokybės vertinimo principus diegė remdamasis tarpinstituciniu bendradarbiavimu su Gento Universitetu ir remdamasis jo patirtimi; Nuo tų metų  studijų kokybė pradėta vertinti reguliariai. 2003 metais sukurta pirmoji studijų kokybės vertinimo sistema – pradėti vykdyti studentų nuomonės ir studijų aplinkos etiškumo tyrimai. 2003 metais Rektorate patvirtinta Studijų kokybės vertinimo tvarka. Nuo 2009 metų pradėtas studijų kokybės vertinimas elektroninėje aplinkoje. Nuo 2012 metų kokybės užtikrinimo sistema patobulinta ir išplėsta: Universitete patvirtintos Europos aukštojo mokslo dvasią atitinkančios Studijų kokybės stebėsenos užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatos, išplėstos buvusios studijų kokybės komisijos funkcijos.

Kokybės kultūros puoselėjimas – strateginis Universiteto tikslas. Universiteto kokybės kultūra, kaip nuolatinio tobulinimo ir teigiamų pokyčių kultūra, yra puoselėjama remiantis Universiteto misijoje įtvirtintomis vertybėmis, Universiteto Statuto, Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo, Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete  nuostatai - (ENG), socialinės atsakomybės ir partnerystės principais.

Siekdamas veiklos kokybės Universitetas ne tik formuoja vidinius kokybės užtikrinimo mechanizmus, tačiau dalyvauja ir išorinėse, nacionalinėse kokybės užtikrinimo sistemose. Universitete vykdomos studijų programos ir pats Universitetas yra reguliariai vertinami ir akredituojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (plačiau apie teisinį reglamentavimą – Studijų kokybės ir vertinimo centro svetainėje), akademinės etikos ir procedūrų klausimais Universiteto bendruomenė turi galimybę konsultuotis bei problemų sprendimui kreiptis į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių (plačiau apie kontrolieriaus veiklą - internetinėje svetainėje).

 

Studijų kokybės pagrindą universitete sudaro trys pagrindiniai komponentai:

  1. Kokybiškos studijų programos.
  2. Dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos užtikrinimas.
  3. Studentų poreikius atitinkantis studijų procesas.

 

Aukštą studijų kokybės lygį universitete užtikrinti padeda šie pagrindiniai principai ir procesai:

  1. Studentų ir socialinių partnerių dalyvavimas sprendimų priėmime.
  2. Studijų kokybei vertinti aktualios informacijos rinkimas ir analizė.
  3. Grįžtamojo ryšio apie studijų kokybės vertinimą ir tobulinimą teikimas akademinei bendruomenei.

 

Plačiau apie studijų kokybės komponentus ir principus rasite čia. 

Informacija apie universiteto studijų programas ir jų vertinimą pateikiama čia.

Su studijų kokybės vertinimo Universitete rezultatais galite susipažinti čia.