Tarptautinių ryšių ir studijų centras

Istorija

lsmu30years_logo.png (170x260, 170x186)
Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) ištakos siekia 1990 metus, kai buvo įkurtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (2000 m. reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą). Tais pačiais metais nuosekliosioms studijoms iš Libano atvyko pirmieji užsienio studentai. Jų studijų koordinavimui 1996 metais buvo įkurtas Užsieniečių studijų centras. 2002 metais abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 metais TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga, o nuo 2018 m. šiose pareigose prof. Ingrida Janulevičienė.

Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (1990-2000 m.), Tarptautinių ryšių centras (2000-2002 m.) 

1990 metais buvo įsteigtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius, o 2000 metais jis buvo reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą. Šiam padaliniui 1991-2002 metais vadovavo prof. Limas Kupčinskas. Pagrindinė veiklos kryptis - informacinis darbas, padedantis KMU studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams užmegzti ryšius su užsienio aukštosiomis medicinos mokyklomis, ligoninėmis, įsijungti į tarptautinio bendradarbiavimo programas. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais atsivėrė plačios galimybės universitetų tarptautinei veiklai. 1990-2000 metais daugiau kaip 200 konkurso tvarka atrinktų geriausių studentų atliko vasaros praktikas Danijos, Švedijos, Vokietijos ligoninėse. Buvo parengtos ir realizuojamos dvišalio bendradarbiavimo sutartys su Lundo, Geteborgo, Linčopingo (Švedija), Magdeburgo (Vokietija), Helsinkio (Suomija), Nanto (Prancūzija) ir kitų šalių aukštųjų mokyklų fakultetais ir ligoninėmis. 

1993 m. įsijungta į Europos Bendrijos ligoninių bendradarbiavimo programą HOPE, teikiama metodinė parama dalyvaujantiems Europos bendrijos TEMPUS, COPERNICUS, PECO, FP5 programose.

1995 m. kartu su Gento (Belgija), Liono (Prancūzija), Pamplonos (Ispanija) universitetais pradėtas realizuoti trijų metų trukmės TEMPUS projektas tęstinio mokymo srityje.

1996-1998 m. Tarptautinių ryšių centro darbuotojai vykdė TEMPUS projekto "Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra" administravimą.

1997 m. pradėta vykdyti Europos Sąjungos distancinio mokymo medicinoje EuroTransMed programa.

1998-2002 m. centras koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą, kurioje pagal dvišales sutartis bendradarbiavo su daugiau kaip 40 užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Per šį laikotarpį 89 KMU studentai dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 33 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.

1999-2002 m. parengtos ir įvykdytos dvi Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 20 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

Užsieniečių studijų centras (1996-2002 m.)

1990 metais tuometinio Kauno medicinos instituto vadovybė ir Libano konsulas pasirašė studentų priėmimo sutartį ir į Kauną atvažiavo 21 libanietis.
1992 metais darbui su užsienio studentais buvo paskirta prodekanė Angelija Valančiūtė, o 1996 metais ji buvo paskirta naujai įkurto Užsieniečių studijų centro dekane. 
Užsieniečių studijų centro pastangomis buvo plečiama šalių, iš kurių atvyksta studentai, geografija. Atvykti pirmiesiems studentams iš Jungtinių Arabų Emyratų padėjo tuometinis Lietuvos konsulas Gvidas Kerušauskas, iš Australijos - Lietuvos garbės konsulas Sidnėjuje Viktoras Šliteris. Buvo užmegzti glaudūs ryšiai su Lietuvos ambasadomis Izraelyje bei Turkijoje ir 1995 metais atvyko pirmieji studentai iš Izraelio. Vėliau, siekiant pritraukti daugiau studentų ir plėsti jų geografiją, pradėta dalyvauti tarptautinėse aukštojo mokslo parodose Pakistane, Kinijoje, Indijoje, Turkijoje, kiekvienais metais buvo važiuojama į Libaną ir Izraelį organizuoti stojamojo egzamino.
1995 metais buvo įteiktas pirmasis diplomas KMU absolventui iš užsienio. Jį gavo odontologas iš Libano. 1996 metais KMU diplomus gavo pirmieji 15 gydytojų ir 9 provizoriai. 

Tarptautinių ryšių ir studijų centras (2002 m. iki dabar)

2002 m. abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 m. TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga. TRSC veiklos sritys ir apimtys nuolat plėtėsi: didėjo tarptautinių programų ir tarpinstitucinių sutarčių skaičius, augo ne tik visą programą studijuojančių, bet ir atvykstančių, išvykstančių studentų, dėstytojų bei administracijos darbuotojų skaičius. 
2003-2007 m. centras toliau koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą. Per šį laikotarpį 271 KMU studentas dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 118 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.
2007 metais, pasibaigus Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programai, prasidėjo naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa (MVG, angl. Lifelong Learning Programme), kurios paprogramę Erasmus toliau administravo TRSC darbuotojai. Prasiplėtus programai atsirado galimybė studentams vykti ne tik studijoms, bet ir praktikai į ES institucijas. Taip pat atsirado galimybė ir neakademiniam KMU personalui kelti savo kvalifikaciją užsienyje. TRSC administravo ir atvykstančių į KMU vizitus - vidutiniškai per metus 30 studentų studijavo bei 10 dėstytojų skaitė paskaitas mūsų universitete.
2003 - 2007 m. parengtos ir įvykdytos trys Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 30 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

Išsiplėtė koordinuojamų programų geografija. Nuo 2008 metų vyksta visuomenės sveikatos studentų ir dėstytojų mainų projektas tarp Europos Sąjungos ir Australijos universitetų (Australian-European Public Health Education project), kuriame aktyviai dalyvauja ir KMU Visuomenės sveikatos fakultetas.
Nuo 2005 metų TRSC darbuotojai organizuoja ir vykdo bendrą KMU ir Karolinskos universiteto bendrą pasirenkamąjį kursą „Sveikatos vystymasis Europoje ir Europos Sąjungoje", kurio metu Karolinskos universiteto (nuo 2008 metų ir Florencijos universiteto) studentai atvyksta į Kauną, kur jiems paskaitas skaito KMU dėstytojai. Per penkis metus išaugo šio pasirenkamojo kurso studentų skaičius, išsiplėtė ir pats kursas. Nuo 2008 metų šis kursas jau vyko keturiose šalyse - Švedijoje, Lietuvoje, Belgijoje ir Italijoje, o nuo 2009 metų jame kartu su švedų ir italų studentais turėjo galimybę dalyvauti ir KMU studentai.
TRSC darbuotojai dalyvauja rengiant, atvykstančių į KMU stažuotis gydytojų iš trečiųjų šalių, kursus. Nuo 2007 metų į KMU kardiologijos, kardiochirurgijos, laboratorinės medicinos, ginekologijos, neonatologijos, endokrinologijos, anesteziologijos, neurochirurgijos klinikas įvairios trukmės stažuotėms atvyksta gydytojai ir medicinos seserys iš Kazachstano. Per pastaruosius trejus metus iš viso buvo suorganizuota 17 gydytojų ir medicinos seserų tobulinimosi kursų, kurių metu savo kvalifikaciją KMU kėlė 199 specialistai. 
2009 metų birželį KMU diplomai buvo įteikti penkioliktai absolventų laidai. KMU diplomus jau gavo 480 absolventų užsieniečių: 324 įgijo gydytojo, 96 odontologo, 54 provizoriaus ir 7 visuomenės sveikatos magistro specialybę. 
Pastaraisiais metais užsienio studentų kilmės geografija išsiplėtė į beveik visus pasaulio kontinentus: Europą, Aziją, Australiją, Ameriką; viso 36 valstybes. 2009/10 mokslo metus KMU pradėjo jau 339 ikidiplominių studijų studentas užsienietis.

TRSC koordinuojamos tarptautinės programos ir projektai:

1. KMU studentų vasaros praktikos DANIJOJE programa (1990-2006);
2. TEMPUS-PHARE programa "TĘSTINIŲ MEDICINOS STUDIJŲ PROGRAMA REFORMA LIETUVOJE" (1995-1998);
3. TEMPUS-PHARE programa "GASTROENTEROLOGŲ RENGIMO REFORMA LIETUVOJE" (1997-2001);
4. TEMPUS-PHARE programa "MEDICINOS STUDIJŲ REFORMA PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVAS" (1998-2000);
5. EUROPOS SĄJUNGOS SATELITINĖS TELEVIZIJOS-DISTANCINIO MOKYMO programa "EUROTRANSMED" (1998-2002);
6. ES SOCRATES/ERASMUS programa (1998-2007);
7. "INTERNET-BASED MEDICAL EDUCATION" programa (1998);
8. ES LEONARDO DA VINČIO programa "KMU GYDYTOJŲ REZIDENTŲ PRAKTIKA EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2001);
9. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ GASTROENTEROLOGŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2002);
10. ES mokslo vystymo programa: FRAMEWORK 5 (FP5): "EVIDENCE BASED TECHNOLOGY INTERVENTIONS FOR HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT (EVITECH) 2000;
11. ES LEONARDO DA VINČIO programa "LEONARDO DA VINČIO PROGRAMOS ĮTAKA LAISVAM JUDĖJIMUI EUROPOJE: LIETUVOS MEDICINOS REZIDENTŲ PAVYZDYS" (2003-2005);
12. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ ŠIRDIES-KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS LIGŲ GYDYTOJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS PAGAL ES STANDARTUS " (2004-2006).
13. ES LEONARDO DA VINČIO programa "EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PATIRTIES ĮSISAVINIMAS - JAUNŲ LIETUVOS ONKOLOGŲ STAŽUOTĖS ES ŠALYSE" (2006-2007). 
14. Europos Sąjungos - Australijos universitetų projektas „AUSTRALIAN-EUROPEAN PUBLIC HEALTH EDUCATION PROJECT" (2008-2011).
15. ES MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ/ERASMUS programa (2007-2013).

Misija

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro misija - Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuoti užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas, bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, informuoti universiteto bendruomenę apie tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo galimybes.

Darbuotojaii.januleviciene2.jpg (original, 478x712)        

Profesorė Ingrida Janulevičienė 
Dekanė 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 109), Kaunas 
Tel.:  +370-37-396055, Vietinis: 5168
Mob: +370-686-55792
ingrida.januleviciene@lsmuni.lt


alvidas.jpg (regular, 120x179)

Dr. Alvidas Šarlauskas 
Prodekanas 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 110), Kaunas 
Tel.:  +370-37-395811, Vietinis: 5169 
Mob: +370-683-37083
alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt

simona-web.jpg (regular, 120x179)

Simona Černiauskienė 
l.e.p. Užsieniečių studijų skyriaus vedėja
Tarptautinių programų koordinatorė 
Mokesčio už mokslą administravimas, užsienio studentų studijos 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 112), Kaunas 
Tel.: +370-37-395801, Vietinis: 5109
Mob: +370-686-19029 
simona.cerniauskiene@lsmuni.lt

ruta.jpg (regular, 120x179)

Rūta Antanaitienė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Užsienio studentų priėmimas 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 111), Kaunas 
Tel.:  +370-37-327259, Vietinis: 5104 
Mob: +370-652-90747
ruta.antanaitiene@lsmuni.lt 

ausra.jpg (regular, 120x179)

Aušra Surantienė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Kontaktai su agentais ir reklama 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 111), Kaunas 
Tel.:  +370-37-327250, Vietinis: 5143 
Mob: +370-659-08381
ausra.surantiene@lsmuni.lt

milda-web.jpg (zoomed, 120x180)

Milda Mankelevičienė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Migracijos pažymų administravimas, bedradarbiavimas su Indija ir JAE 

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 112), Kaunas 
Tel.: +370-37-327299, Vietinis: 5146
Mob: +370-671-80131
milda.mankeleviciene@lsmuni.lt 

ingridainciuriene.jpg (regular, 120x180)

Ingrida Inčiūrienė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Podiplominių stažuočių užsieniečiams administravimas 

Darbo grafikas: I-V - Eivenių 2, Kaunas 
Tel.:   +370-37-326433
Mob.: +370-659-08382
ingrida.inciuriene@lsmuni.lt


agne-web.jpg (regular, 120x179)

Agnė Jašauskaitė  
Tarptautinių programų koordinatorė 
Tarptautinė rinkodara 

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 126), Kaunas
Tel.:   +370-37-395389; Vietinis: 5164
Mob.:  +370-646-25546

agne.jasauskaite@lsmuni.lt 

ausradapkeviciene.jpg (regular, 120x180)

Aušra Dapkevičienė 
Tarptautinių programų koordinatorė

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 113), Kaunas
Tel.:   +370-37-396052; Vietinis: 5144
ausra.dapkeviciene@lsmuni.lt


justina.jpg (regular, 120x179)

Justina Vonžodienė 
Tarptautinių programų koordinatorė
Ryšiai su užsienio alumnais, absolventų diplomų tvirtinimas, užsienio studentų Ambasadorių programos koordinavimas

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 113), Kaunas
Tel.:   +370-37-387833; Vietinis: 5110
justina.vonzodiene@lsmuni.lt


jevgenij-web.jpg (regular, 120x179)

Jevgenij Razgulin 
l.e.p. Užsienio partnerysčių skyriaus vedėjas

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 115), Kaunas
Tel.: +370-37-395807, Vietinis: 5153 
Mob.: +370-646-25592
jevgenij.razgulin@lsmuni.lt

kestas.jpg (regular, 120x179)

Kęstutis Gasevičius 
Tarptautinių programų koordinatorius 

Darbo grafikas:  I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 114), Kaunas 
Tel.: +370-37-395818, Vietinis: 5112
Mob: +370-612-16989 

kestutis.gasevicius@lsmuni.lt

irina--web.jpg (zoomed, 120x179)

Irina Kolomiiets 
Projekto koordinatorė 
Projekto "Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas" koordinavimas 

Darbo grafikas:  I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas 
Tel.:  +370-37-327300, Vietinis: 5480
irina.kolomiiets@lsmuni.lt


aurimasgaizauskas.jpg (original, 454x680)

Aurimas Gaižauskas
Grafikos dizaineris  

Darbo grafikas:  I, II, III Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 114), Kaunas 
aurimas.gaizauskas@lsmuni.lt


ingrida-web.jpg (regular, 120x180)

Ingrida Krasauskienė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Mainų projektai su JAV ir Prancūzija 

Tel.: +370-610-66969 
ingrida.krasauskiene@lsmumokykla.lt

mart1361683x1024.jpg (376x240, 160x240)


Julija Vasilenko-Maskvytė
Tarptautinių programų koordinatorė
Strateginės partnerystės

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas 
Tel.: +370-37-3
27312, Vietinis: 5157
Julija.Vasilenko-Maskvyte@lsmuni.lt
AKADEMINIO JUDUMO SKYRIUS


zaneta.jpg (regular, 120x179)

Žaneta Dičkutė 
Akademinio judumo skyriaus vedėja
Erasmus+ programos projektų (KA103, KA107) administravimas

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125), Kaunas 
Tel.: +370-37-327209, Vietinis: 5125
Mob: +370-659-09347 

zaneta.dickute@lsmuni.lt


zivilekepezinskiene.jpg (regular, 120x180)

Živilė Kepežinskienė 
Tarptautinių programų koordinatorė
Erasmus+ personalo mobilumas, Kviestinių užsienio dėstytojų mobilumas

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas 
Tel.: +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt


zydre.jpg (226x169, 125x169)

Žydrė Vengalytė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Atvykstančiųjų Erasmus+ studentų mobilumas

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 127), Kaunas 
Tel.: +370-37-395819, Vietinis: 5113
zydre.vengalyte@lsmu.lt


egle-vizbaraite1.jpg (original, 120x180)

Eglė Vizbaraitė 
Tarptautinių programų koordinatorė 
Išvykstančiųjų studijoms Erasmus+ studentų mobilumas, Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys 

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 127), Kaunas 
Tel.: +370-37-327301, Vietinis: 5156
egle.vizbaraite@lsmuni.lt
 

Dovilė Grigorjevienė
Tarptautinių programų koordinatorė
išvykstančiųjų Erasmus+ praktikoms mobilumas

Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas 
Tel.: +370-37-395817, Vietinis: 5111
dovile.grigorjeviene@lsmu.lt
PSICHOLOGAI


rozajoff-luinien.jpg (170x260, 170x254)

Dr. Roza Joffė-Luinienė 
Psichologė

A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 120), Kaunas 
Tel. Vietinis: 5126
roza.joffe@lsmuni.lt

LAIKINAI NEDIRBA


gintare.jpg (regular, 120x179)

Gintarė Diliūnienė 
Užsienio partnerysčių skyriaus vedėja 
Bendradarbiavimas su Kazachstanu, projektų administravimas 

(laikinai nedirbanti)
Mob: +370-687-25854
gintare.diliuniene@lsmuni.lt 


laima.jpg (regular, 120x179)

Laima Piliponienė
Tarptautinių programų koordinatorė  

(laikinai nedirbanti)
laima.piliponiene@lsmu.lt