Spausdinti

Studijų kokybės komponentai ir principai

Studijų kokybės pagrindą universitete sudaro trys pagrindiniai komponentai:

Kokybiškos studijų programos. Naujos studijų programos yra rengiamos įvertinus tokios programos poreikį ir numačius būsimo specialisto profilį; studijų programų rengime dalyvauja Universiteto dėstytojai bei išorės socialiniai partneriai. Vykdomos studijų programos taip pat yra reguliariai analizuojamos ir atnaujinamos, tobulinant dėstomų dalykų turinį ir numatomus studijų rezultatus. Už studijų programų tobulinimą ir kokybę atsakingi studijų programų komitetai, kurių veikloje dalyvauja ne tik dėstytojai, bet ir studentai bei socialiniai partneriai.

Studijų programų poreikius atitinkančios dėstytojų dalykinės ir pedagoginės kompetencijos užtikrinimas. Dėstytojų atestavimo metu atsižvelgiama į dėstytojų dalykinę kompetenciją ir mokslinę veiklą; dalyvavimą studijų procese ir edukacinį tobulėjimą; studentų nuomonę apie dėstytoją. Universitetas sudaro galimybes dėstytojams sistemingai tobulėti: siekdamas padėti dėstytojams praplėsti savo žinias apie dėstymo ir studijų būdus bei metodus, patobulinti pedagoginę kompetenciją, Inovatyviosios edukacijos skyrius organizuoja edukacinės kompetencijos kursus.

Studentų poreikius atitinkantis studijų procesas. Universitete yra aiškiai apibrėžta bendra studijų tvarka, numatytos tvarkaraščių sudarymo ir skelbimo procedūros, studentų pasiekimų vertinimo principai, apeliavimo bei akademinių skolų likvidavimo procedūros, socialinės ir akademinės paramos studentams teikimas. Studentai, turintys specialių poreikių ar vykstantys studijuoti pagal akademinių mainų programas Studijų reglamento nustatyta tvarka gali studijuoti pagal individualų studijų tvarkaraštį.

Aukštą studijų kokybės lygį universitete užtikrinti padeda šie pagrindiniai principai ir procesai:

Studentų ir socialinių partnerių dalyvavimas sprendimų priėmime. Studentų atstovai dalyvauja visose studijų klausimus sprendžiančiose institucijose nuo aukščiausių Universiteto valdymo organų (Universiteto Tarybos, Senato, fakultetų tarybų) iki komitetų ir darbo grupių.  Studijų programose suteikiamų žinių ir gebėjimų atitinkimą šiuolaikiniams reikalavimas padeda užtikrinti išorės socialiniai partneriai – jie dalyvauja studijų programų komitetų, fakultetų tarybų veikloje, studentų pasiekimų vertinime.

Studijų kokybei vertinti aktualios informacijos rinkimas ir analizė. Universitete renkami įvairūs kiekybiniai ir kokybiniai duomenys, leidžiantys vertinti studijų procesą bei studijų kokybę – studentų, dėstytojų ir absolventų apklausos, statistinė studijų informacija, vykdomos diskusijos pasirinktais studijų kokybės klausimais. Surinkta informacija yra analizuojama, vertinama universiteto Studijų kokybės užtikrinimo ir stebėsenos komisijoje bei valdymo organuose: Rektorate, fakultetų tarybose, Senate.

Grįžtamojo ryšio apie studijų kokybės vertinimą ir tobulinimą teikimas akademinei bendruomenei. Studijų kokybės vertinimo rezultatai yra pristatomi ne tik universiteto valdymo organams, galintiems priimti sprendimus kokybei gerinti, bet ir universiteto akademinei bendruomenei: universiteto savaitraštyje bei internetiniame puslapyje yra pateikiami kokybės vertinimai ir veiksmai, kurių imamasi reaguojant į šiuos vertinimus. Viešas informacijos pateikimas skatina akademinės bendruomenės domėjimąsi kokybe, atsakingesnį požiūrį, ugdo kokybės kultūrą.