Spausdinti

Pagalba studentams turintiems specialiųjų mokymosi poreikių (negalią ar mokymosi sutrikimų)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas siekia užtikrinti atvirą ir  draugišką studijų aplinką visiems studentams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių. Universiteto tikslas – sukurti tokias sąlygas, kuriomis studentai galėtų studijuoti ir jaustis Universiteto bendruomenės dalimi. Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus, pagrindinis dėmesys skiriamas individualiems studento poreikiams, priklausomai nuo studento sveikatos sutrikimo pobūdžio ir jo/jos galimybių.

  

KĄ VADINAME SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINČIAIS STUDENTAIS?

Specialiųjų mokymosi poreikių turinčiais studentais vadiname studentus, turinčius:

a) negalią – raidos, sensorinių, fizinių funkcijų arba kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų;
b) mokymosi, elgesio, emocijų, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
Specialieji mokymosi poreikiai turi būti patvirtinti specialisto išduotais dokumentais.

 

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ REIKALŲ KOORDINAVIMO KOMISIJA

Neįgaliųjų studentų reikalų koordinavimo komisija koordinuoja specialiųjų mokymosi poreikių turinčių studentų studijų procesą. Kylant klausimams dėl pagalbos studijų procese studentai, turintys specialiųjų mokymosi poreikių, kreipiasi į komisijos narį, atstovaujantį  fakultetą, kuriame studentas studijuoja.  Komisijos pirmininkė – doc. dr. Rūta Butkevičienė.

LSMU Neįgaliųjų studentų reikalų koordinavimo komisijos sudėtis:

Vardas, pavardė

Padalinys

Kontaktai

Doc. Rūta Butkevičienė

(komisijos pirmininkė)

 

Visuomenės sveikatos fakultetas

Bioetikos katedra

 

ruta.butkevičienė@lsmuni.lt

 Prof. Albina Aniulienė

 

Veterinarijos fakultetas

Veterinarinės patobiologijos katedra

 

albina.aniuliene@lsmuni.lt

Prof. Ramunė Morkūnienė

 

Farmacijos fakultetas

 

ramune.morkuniene@lsmuni.lt

Prof. Ingrida Balnytė

 

Medicinos fakultetas

 

ingrida.balnyte@lsmuni.lt

Prof. Arūnas Vasiliauskas 

 

Odontologijos fakultetas

Odontologijos klinika

 

arunas.vasiliauskas@lsmuni.lt

Doc. Jurgita Dailidavičienė

 

 

Veterinarijos fakultetas

Anatomijos ir fiziologijos katedra

Studijų centras

 

jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

Jevgenij Razgulin

Tarptautinių ryšių ir studijų centras

jevgenij.razgulin@lsmuni.lt

Doc. Evaldas Šlyžius

 

Gyvūnų mokslų fakultetas

 

evaldas.slyzius@lsmuni.lt

Doc. Jūratė Samėnienė 

 

Slaugos fakultetas

Reabilitacijos klinika

 

jurate.sameniene@lsmuni.lt

Doc. Sigitas Mingaila

 

Slaugos fakultetas

Reabilitacijos klinika

 

sigitas.mingaila@lsmuni.lt

Dr. Daiva Kriukelytė

 

Slaugos fakultetas

Slaugos ir rūpybos katedra

 

daiva.kriukelyte@lsmuni.lt

Dr. Tomas Morkevičius

 

Slaugos fakultetas

Reabilitacijos klinika

 

tomas.morkevicius@lsmu.lt

Skirmantė Deksnytė

 

Studijų centras

 

skirmante.deksnyte@lsmu.lt

 Martyna Vengrytė 

 

Farmacijos fakultetas

Farmacijos studijų programos studentė

 

martyna.vengryte@stud.lsmu.lt

 

STUDIJŲ PROCESO PRIEINAMUMAS SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studijų reglamente numatyta, jog studentai gali atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekta studijų rezultatų, todėl siekiant sudaryti sąlygas studentams atsiskaityti alternatyviais būdais, 2021-05-26 LSMU Rektoriaus įsakymu Nr. 2021-V-0299 buvo patvirtinta  LSMU studentų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvarka. Pagal šią tvarką studentams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atsižvelgiant į specialaus poreikio pobūdį, studentui gali būti suteikiama galimybė modulyje (dalyke) numatytus atsiskaitymus atsiskaityti alternatyviais būdais, pagal individualius poreikius pritaikant studijų aplinką, medžiagos pateikimą, atsiskaitymo užduočių šrifto dydį, prailginant atsiskaitymo laiką ir kt.

KĄ REIKIA DARYTI NORINT GAUTI LEIDIMĄ ATSISKAITYTI ALTERNATYVIAIS BŪDAIS?

Studentai per 7 kalendorines dienas nuo mokslo metų pradžios turi pateikti elektroninę prašymo formą dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo suteikimo, taip pat fakulteto, kuriame studijuoja dekanatui turi pristatyti dokumentus, patvirtinančius specialiuosius mokymosi poreikius. Rezidentai tokius dokumentus turi pristatyti Podiplominių studijų centrui, doktorantai – Mokslo centrui. Užsienio kalba studijuojantys studentai turi pateikti ne tik dokumentus, bet ir profesionalaus vertėjo atliktą šių dokumentų vertimą į anglų kalbą, jei dokumentai pateikti ne lietuvių ir anglų kalbomis. Studentų duomenys ir pateikti dokumentai yra konfidencialūs. Studentų pateiktus prašymus nagrinėja dekanato paskirti atsakingi asmenys, kurie įvertina dokumentų tinkamumą skirti studentui alternatyvųjį atsiskaitymo būdą. Šie darbuotojai gali pakviesti studentą pokalbiui dėl informacijos patikslinimo ar alternatyvaus atsiskaitymo būdo aptarimo. Dėl alternatyvaus atsiskaitymo būdo skyrimo galutinį sprendimą priima fakulteto dekanas. Studentas, turintis specialiųjų mokymosi poreikių apie jam skirtus alternatyvius atsiskaitymo būdus informuoja dalyko dėstytoją dalyko studijų pradžioje bet ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki pirmojo atsiskaitymo.

ALTERNATYVŪS ATSISKAITYMO BŪDAI SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS

Kiekvieno asmens specialieji mokymosi poreikiai yra individualūs, todėl kiekvienu atveju yra pritaikomi individualūs alternatyvūs atsiskaitymo būdai. Alternatyvūs atsiskaitymo būdai, kurie yra rekomendacinio pobūdžio ir gali būti parenkami atsižvelgiant į konkretaus studento kylančius poreikius, yra pateikti LSMU studentų, turinčių specialiųjų mokymosi poreikių, dokumentų pateikimo ir atsiskaitymo alternatyviais būdais tvarkos 1 priede.

FINANSINĖ PARAMA SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti finansinę paramą pagal šias priemones:

1. Finansinę pagalbą Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose. Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1.1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2022 m. sausio 1 d. 107,55 Eur)

1.2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio per semestrą – nuo 2022 m. sausio 1 d. 134,40 Eur).

Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų centrui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija turėtų būti pateikta kuo skubiau (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Skirmantę Deksnytę, skirmante.deksnyte@lsmu.lt

2. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 160,00 Eur dydžio išmoka. Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu. Prisijungęs prie informacinės sistemos „Parama“" studentas turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka" (daugiau informacijos).

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę Skirmantę Deksnytę, skirmante.deksnyte@lsmu.lt

3. Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 6,5 BSI (šiuo metu – 260 €) dydžio išmoka. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje.

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į Studijų centro vyresniąją specialistę doc. Jurgitą Dailidavičienę, jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt 

4. Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.

5. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.

6. Stojant į LSMU, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį.

 

Finansinės paramos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 proc. ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

2. aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:

● pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
● pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
● pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
● trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

ERASMUS+ SPECIALIŲJŲ MOKYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS 

Specialiųjų poreikių turintys LSMU studentai, dalyvaujantys Erasmus+ mobilumo veiklose, turi galimybę gauti papildomą finansinę paramą.

Parama gali būti skiriama:

● papildomoms išlaidoms priemonėms ir (arba) paslaugoms, priklausomai nuo ligos ir (arba) negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir (arba) paslaugų, kurioms prašoma papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų;
● lydinčiojo asmens pragyvenimo bei kelionės išlaidoms, jei tai pagrįsta.
Daugiau informacijos čia.

 

Dėl detalios informacijos prašome kreiptis į šiuos asmenis:

Erasmus+ studijos: Eglė Vizbaraitė, egle.vizbaraite@lsmuni.lt

Erasmus+ praktika
: Brigita Vinikaitytė, brigita.vinikaityte@lsmu.lt

 

PASTATŲ  IR ĮRANGOS PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS 

Kasmet gerėja universiteto fizinės aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Daugelis LSMU pastatų yra tinkami naudoti neįgaliesiems. Nauji pastatai statomi laikantis universalaus dizaino principo, o renovuojami yra pritaikomi neįgaliesiems įrengiant liftus, rampas, kopiklius, iškvietimo skambučius ir kt. LSMU 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projektines lėšas panaudojo ne tik specialiųjų poreikių studentų švietimo prieinamumui užtikrinti, bet ir neįgaliųjų studentų studijų sąlygų bei kokybės gerinimui. Perkama įranga ir baldai, skirti studentų, turinčių negalią, specializuotoms darbo vietoms įrengti, pritaikoma infrastruktūra. LSMU bibliotekoje įsigyta Bellman Audio Domino Pro sistema skirta klausos sutrikimų turintiems asmenims. Įsigyta programinė įranga JAWS 14 for Windows bei programa WinTalkerVoice1.6. JAWS 14 for Windows, analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu. Biblioteka Veterinarijos akademijoje pritaikyta ir turi įrangą, skirtą specialiųjų poreikių turintiems studentams: specializuoti stalai, vaizdo didintuvas – Freedom Scientific Topaz XL HD, garso įranga – Freedom Scientific SARA CE (analizuojanti informaciją ekrane ir perduodanti ją kalbos sintezatoriui, kuris paverčia tekstą garsu lietuvių ir anglų kalbomis) bei Humanware Brailliant Brailio rašmenų ekraną su „VoiceOver“ funkcija, ekrane esančią informaciją perduodančią garsu. Vis daugiau bendrabučių pritaikomi judėjimo ir kitokią negalią turintiems studentams, todėl studentai turi galimybę apsigyventi jiems pritaikytuose bendrabučio kambariuose.

PSICHOLOGINĖ PAGALBA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE

Lietuvos sveikatos mokslų universitete studentai gali gauti nemokamą psichologinę pagalbą:

● individualias psichologines konsultacijas;
● dalyvauti psichologinėse grupėse;
● dalyvauti psichologų vedamuose mokymuose arba prevenciniuose renginiuose.

Atsižvelgiant į karantino paskelbimą Lietuvoje ir siekiant maksimalaus saugumo užtikrinimo konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu. Kviečiame registruotis į individualias konsultacijas internetu, pasirenkant Jums tinkamą laiką. 

Registracija nuotolinei konsultacijai (naudojama MS Teams programa garsui ir vaizdui palaikyti):  https://link.lsmu.lt/ij18w9gkwj  

Daugiau informacijos apie individualias psichologines konsultacijas LSMU studentams, grupes ir kitą svarbią informaciją rasite čia