Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Farmacijos fakultetas
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrasLSMU Farmacijos fakultetas
Adresas: 
Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Faksas: (8 37) 220733
Tel. (8 37) 327248
El. paštas: farmacijos.dekanatas@lsmuni.lt
Kontaktai

 

LSMU Medicinos akademijos Farmacijos fakultetas yra akademinis padalinys, kuriame ruošiami konkurencingi tarptautiniu lygiu farmacijos specialistai ir kuriame sutelktas farmacijos mokslo žinių ir kompetencijų branduolys. Fakultete dirba atsakinga ir vieninga bendruomenė, aktyviai puoselėjamos europietiškos vaistininkystės vertybės ir tradicijos. LSMU Farmacijos fakulteto absolventai garsėja į sėkmingą karjerą nukreiptomis ir į šiuolaikinius specialybės poreikius orientuotomis specialybinėmis ir bendrosiomis kompetencijomis, atidumu pacientams, atvirumu inovacijoms ir tarpdisciplininiams pokyčiams ir komandiniam darbui sveikatos priežiūros specialistų grupėse.

Farmacijos fakulteto pagrindiniai uždaviniai yra

 • rengti aukštos kompetencijos specialistus vykdyti farmacinei veiklai įvairiose sveikatinimo srityse, galinčius spręsti svarbiausias mokslo problemas, prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos aplinkos bei aktyviai bendradarbiaujant su organizacijomis ir institucijomis didinti visuomenės sveikatingumą;
 • vykdyti aktualius farmacijos ir jai artimų mokslų sričių mokslinius tyrimus ir jų sklaidą;
 • užtikrinti studijų programos kokybę ir suteikiamų kvalifikacijų atitiktį nacionaliniams ir tarptautiniams reikalavimams;
 • formuoti studentų, dėstytojų ir darbdavių visuminio požiūrio vienovę į farmacijos studijų ir mokslo pasiekimus ir jų tobulinimo kryptis.

Šie uždavinių įgyvendinimui Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įvairiais LSMU struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių akademinėmis, profesinėmis, nevalstybinėmis, valstybinėmis, verslo organizacijomis ir fiziniais asmenimis.

Modernaus Farmacijos fakulteto būstinė - Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras.

Farmacijos fakultete yra 5 katedros, farmacinių technologijų institutas, dekanatas. Fakultete šiuo metu dirba 85 darbuotojai. Dauguma Fakulteto darbuotojų yra pedagogai, kurie sudaro 60% visų etatų, 13% sudaro moksliniai etatai, 11% - administraciniai etatai ir 16% - pagalbinis personalas (laborantai).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

Farmacijos fakulteto ištakos – tai 1920 metais Kaune įsteigtų Aukštųjų kursų farmacijos sekcija. Atidarius Lietuvos universitetą Kaune 1922 metais, Medicinos fakultete buvo įsteigtas Farmacijos skyrius su Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kuriai vadovavo prof. P. Raudonikis. Baigusieji Farmacijos skyrių absolventai gaudavo chemiko – vaistininko diplomą (išduoti 158 diplomai).

1948 m. Farmacijos skyrius reorganizuotas ir sukurtas atskiras Farmacijos fakultetas, kurio pirmuoju dekanu tapo prof. B. Šiaulis. 1951 metais buvo įsteigtas Kauno Medicinos institutas, kurio padalinys – jungtinis  Farmacijos – stomatologijos fakultetas. Jungtinis fakultetas buvo reorganizuotas 1968 metais į du atskirus specialybinius fakultetus. Farmacijos fakultetui vadovavo dekanai doc. L. Toliušis (1968 – 1972), prof. A. Praškevičius (1972 – 1977), doc. E. Tarasevičius (1977 – 1991). 1940 – 1989 m. laikotarpiu provizorių diplomus gavo 2619 absolventų.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Farmacijos fakultetui vadovavo dekanai doc. F. Malinauskas (1991 – 1996), prof. P. Vainauskas (1996 – 2007), prof. V. Briedis (2007 – 2017), prof. R. Morkūnienė (nuo 2017 m.). Pastarasis Fakulteto laikotarpis pasižymėjo reikšminga moksline ir infrastruktūrine plėtra. Farmacijos fakultetas 2014 m. perkeltas į šiuolaikiškai įrengtas ir aprūpintas ,,Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro” patalpas, kurios suteikė aukščiausio lygio galimybes farmaciniams tyrimams, studijoms ir kompetencijų tobulinimui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studijos

Farmacijos fakultetas vykdo vientisųjų, antros ir trečios pakopų studijas:

 1. vientisųjų studijų programą „Farmacija“ (Sveikatos mokslai – G05 Farmacija) lietuvių ir anglų kalbomis;
 2. antros pakopos studijų programą „Medicininė chemija“ (Fiziniai mokslai -C01 Chemija).
 3. doktorantūros studijas biomedicinos srityje, farmacijos kryptyje (08B).

Vientisųjų studijų programa „Farmacija“ yra daugiadisciplininė programa, apimanti sveikatos, gyvybės, socialinius ir fizinius mokslus. Studijų programa orientuota į farmacijos krypties specialistų praktinių, vadovavimo ir lyderystės, edukacinių ir tiriamųjų kompetencijų ugdymą. Programa grindžiama naujausių farmacijos žinių ir metodų perteikimu bei taikymu praktikoje, sveikatos politikos supratimu, farmacinių paslaugų teikimo koordinavimu ir vadovavimu, pasirengimu akademiniam ir moksliniam darbui.

LSMU Farmacijos krypties magistro laipsnis liudija pasirengimą vykdyti farmacinę veiklą, šiuolaikinėmis mokslinėmis žiniomis grįstą profesinį tobulėjimą, mokslinius tyrimus ir tęsti universitetines studijas pasirinktos specialybės doktorantūroje.

Fakulteto absolventai karjeros siekia vaistinėse, vaistų didmeninio platinimo įmonėse, farmacijos pramonės įmonėse, farmacijos kompanijų atstovybėse, farmacijos tyrimus vykdančios laboratorijose, sveikatos sistemos ir su ja susijusių sričių įstaigose.

Antros pakopos studijų programa „Medicininė chemija“ yra išskirtinė Lietuvos aukštųjų mokyklų lyderių – KTU ir LSMU jungtinė tarpdisciplininė programa, kuri jungia artimų studijų ir mokslinių tyrimų sričių aukščiausią kompetenciją, sutelkia chemijos, biologijos, farmacijos ir kitų mokslo šakų akademinį ir praktinį potencialą vaistų kūrimo ir pramoninės plėtros specialistų ruošimui. Studijų tikslas – parengti kvalifikuotus, motyvuotus ir kūrybingus specialistus, turinčius gilių medicininės chemijos žinių bei tyrimų įgūdžių ir gebančius formuluoti bei spręsti medicininės chemijos mokslo ir farmacijos pramonės problemas. Šioje studijų programoje yra ugdomi studentai, siekiantys dirbti aukštųjų technologijų mokslo ir pramonės įmonėse, kuriančiose, gaminančiose ar tiekiančiose farmacinius preparatus.

Įgiję farmacijos magistro laipsnį, absolventai gali tęsti studijas farmacijos krypties doktorantūroje, gilindami mokslinius tiriamuosius gebėjimus ir spręsdami įvairias farmacijos mokslų taikomąsias ir fundamentines problemas. Doktorantūros studentams vadovauja tarptautinio lygio farmacijos srities mokslininkai, studentai gali naudotis unikalia moksline baze bei Universiteto materialiniais ir akademiniais resursais tarpdisciplininių studijų ir mokslinių tyrimų vykdymui. Farmacijos fakultete į doktorantūros studijas studentai priimami kasmet, šias studijas renkasi vis daugiau magistro laipsnį įgijusių absolventų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moksliniai tyrimai

Fakulteto mokslininkų pagrindinė tyrimų sritis yra B000 Biomedicinos mokslai, dominuojanti tyrimų kryptis - 08B Farmacija, tačiau šiuolaikinės mokslinės problematikos sprendimai nėra įmanomi be tarpdiscipliniškumo. Farmacijos krypties ir artimų krypčių tarpdisciplininiai tyrimai yra  fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, orientuoti į eksperimentinę plėtrą ir inovacijų kūrimą, aukštos pridėtinės vertės mokslinių paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimą, mokslininkų ir specialistų ugdymą.

Mokslinės veiklos temų sritys:

 1. vaistinių medžiagų ir produktų vystymas ir technologinis funkcionalizavimas (biologinio aktyvumo, vaistų sudėties, pernašos ir stabilumo tyrimai);
 2. augalinių vaistinių žaliavų cheminės sudėties, bioįvairovės, bioaktyvumo ir  produktų plėtros tyrimai;
 3. biologiškai aktyvių medžiagų analizės metodologijų vystymas ir taikymo eksperimentinė plėtra;
 4. vaistinių medžiagų ir produktų biologinio aktyvumo tyrimai in vitro ir in vivo modeliuose.

Fakulteto mokslininkai dalyvauja įgyvendinant nacionalinius ir aukšto lygio tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio valstybių aukštojo mokslo įstaigomis, farmacijos, kosmetikos produktų, maisto ir maisto papildų ir vaistinių medžiagų gamintojais: UAB „Profarma“, UAB „Rūko karoliai“, MB “Driu beauty”, UAB „Pupa supa“, UAB „Grožio chirurgai“, UAB “Innovative  Pharma Baltic”, UAB „Aconitum“, UAB vaistinė „Valerijonas“ ir daugeliu kitų.

Farmacijos fakultete nuolat vykdomos doktorantūros studijos, kurias renkasi vis daugiau farmacijos magistro laipsnį įgijusių absolventų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteto tradicijos

Fakultete yra keletas dienų, kurios kilsteli virš kasdienybės, suvienija. Tai rugsėjo 1 d. šventė, fakulteto baigimo diplomų įteikimas, vasario 16 d. ir kovo 11 d. minėjimai, kasmetinė Farmacijos mokslų konferencija, fakulteto kalėdinis renginys. Tradicija tapo fakulteto studentų renginiai: „Fuksų“ stovykla“, ,,Farmacijos diena“, ,,Damų ir Džentelmenų vakaras“, „Studijų mediumo“ šventė. Būsimieji farmacininkai yra aktyvūs įvairių studentų organizacijų dalyviai (Studentų farmacininkų draugija, Studentų mokslinė draugija, Studentų atstovybė).

Studentų Farmacininkų Draugija

Studentų Farmacininkų Draugija (SFD) buvo įkurta 1926 m. Kaune. SFD nuolat augo bei tobulėjo, o jos veiklos sritys plėtėsi. SFD - tai profesinė, pelno nesiekianti organizacija, kuri vienija Lietuvos Farmacijos studentus ir dirba akademinės bendruomenės bei Lietuvos visuomenės labui.

SFD tikslai:

 1. Plėsti studentų farmacininkų galimybes, siekti, kad kiekvienas draugijos narys ugdytų savo asmenybę, įgytų maksimalias profesines žinias;
 2. Didinti susidomėjimą farmacininko profesija;
 3. Skatinti asociacijos narių bendravimą ir bendradarbiavimą;
 4. Plėtoti profesinius ir kultūrinius ryšius tarp studentų farmacininkų ir farmacijos specialistų Lietuvoje bei užsienyje;
 5. Skatinti SFD narių dalyvavimą tarptautinėse studentų pasikeitimo programose;
 6. Dalyvauti studijų programų ir proceso tobulinime.

SFD veikla: teigti visuomenei ir universiteto bendruomenei informaciją aktualiomis temomis apie sveikatą, ligų prevenciją, gydymą; organizuoti Farmacijos studentų socialinius renginius; organizuoti SFD narių tobulėjimo mokymus; bendradarbiauti su užsienio Farmacijos studentų draugijomis.

Nuo 2000 m. leidžiamas vienintelis farmacijos fakulteto laikraštis ,,Panacėja", kuriame yra fakulteto ir universitetinės bendruomenės aktualijos.

SFD yra 104 oficialūs nariai.

Fakulteto valdymas ir komisijos

Fakulteto taryba

Farmacijos studijų programų komitetas

Fakulteto darbuotojų atestacijos komisija:

Pirmininkas: prof. Liudas Ivanauskas, Farmacijos fakultetas

Pavaduotojas: prof. Valdas Jakštas, Farmacijos fakultetas

Sekretorė: doc. Giedrė Kasparavičienė, Farmacijos fakultetas

Nariai:

prof. Nijolė Savickienė, Farmacijos fakultetas

doc. Rarimondas Benetis, Farmacijos fakultetas

prof. Daiva Leskauskaitė, Kauno technologijos universitetas

prof. Jolanta Liesienė, Kauno technologijos universitetas

prof. Nijolė PetronėlėVečkienė, Vytauto Didžiojo universitetas

Martyna Vengrytė, Farmacijos fakulteto studentė

Nuolatinė Studijų ir mokslo komisija:

Pirmininkė prof. N. Savickienė,

Nariai:

prof. Ramunė Morkūnienė,

doc. Raimondas Radžiūnas,

doc. Rūta Marksienė,

dr. Vaidas Skyrius,

doc. Tauras Mekas,

stud. Brigita Marciuškaitė,

stud. Danielė Naglytė,

vaist. Eglė Dieninytė.

Kvalifikacinė komisija:

Pirmininkas: prof. Andrejus Ževžikovas

Nariai:

prof. Lina Raudonė

doc. Giedrė Kasparavičienė

doc. Jurgita Daukšienė

dr. Dalia Marija Kopustinskienė

doc. Daiva Kazlauskienė

doc. Asta Marija Inkėnienė

prof. Artūras Kašauskas

dr. Gabrielė Balčiūnaitė

Veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Farmacijos fakulteto nuostatai (pdf dokumentas)

 

Studijų programos „Farmacija“ lankstinukas