Vidaus audito tarnyba

Veikla

Vidaus audito tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos LSMU veiklos, Universiteto atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Vidaus auditoriai, siekdami išsaugoti objektyvumą, nedalyvauja nustatant bei įgyvendinant Universiteto vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) procedūras.

Vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Universiteto rektoriui, kuris užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.

Tikslai

Padėti didinti LSMU veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

Uždaviniai

  • Tikrinti ir vertinti, ar Universitete sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jo veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai.
  • Teikti Universiteto rektoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Universiteto padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Kontaktai

Vidaus audito tarnyba
Adresas:
A. Mickevičiaus g. 7
Kontaktai

 

Svajonė Meilė Skučienė
Vidaus audito tarnybos vadovė  
Tel. (8 37) 327309 (vietinis – 5519)
El. paštas: svajone.skuciene@lsmuni.lt

 

Aida Skamaročienė
Vidaus auditorė
Tel. (8 37) 327289 (vietinis – 5520)
El. paštas: aida.skamarociene@lsmuni.lt

 

Vladas Vytautas Šukšta
Vidaus auditorius
Tel. (8 37) 361840
El. paštas: vladasvytautas.suksta@lsmuni.lt