Spausdinti

Atviras LSMU fondas

Atviro Lietuvos sveikatos mokslų universiteto fondo veiklos pagrindinis tikslas – finansiškai paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantus, pedagoginius bei mokslo darbuotojus, vykstančius į stažuotes, kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ar panašiuose renginiuose užsienyje.
Doktorantams doktorantūros studijų laikotarpiu gali būti skiriama iki 2000 Eur parama.
Pedagoginiam bei mokslo darbuotojams 3 metų laikotarpiu gali būti skiriama iki 1500 Eur parama.

Atvirą fondą valdo Atviro fondo valdyba, kurią sudaro 5 asmenys: Atviro fondo valdybos pirmininkas ir Atviro fondo valdybos nariai, tvirtinami Rektoriaus įsakymu.

Asmuo, siekiantis gauti finansavimą iš Atviro fondo, turi užpildyti Universiteto Atviro fondo paraišką (LSMU Mokslinės veiklos reglamento 4 priedas). Paraiškoje privaloma nurodyti renginio pavadnimą lietuvių kalba (skliausteliuose galima nurodyti renginio pavadinimą ir originalo kalba).

Kartu su užpildyta paraiška turi būti pateikiama:

  • priimtų tezių patvirtinimo kopija;
  • kvietimo į stažuotę kopija;
  • kiti dokumentai, liudijantys apie išvyką.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška su prie jos pridedamais dokumentais, ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatomos išvykimo į renginį dienos, įteikiama Mokslo centrui. Taip pat skaitmeninė paraiškos versija (Word formatu be parašo) siunčiama el. paštu Atviro fondo techninei sekretorei.

 

Jeigu renginys vyks nuotoliniu būdu, iš Atviro LSMU fondo finansavimą galima gauti dalyvio registracijos mokesčiui  kompensuoti, ir tai yra laikoma kaip kvalifikacijos kėlimas. Šiuo atveju finansavimo gavimo etapai yra šie:

1. Pirmiausiai teikiama paraiška atviro fondo valdybai, bet ne vėliau kaip likus dviem mėnesiams iki numatomo renginio dienos.
2. Atliekamos viešųjų pirkimų procedūros: Standartiškai iniciatoriai teikia pirkimo planus, po to paraiškas ir pagal parinktą pirkimo būdą yra  įvykdomos pirkimo procedūros.
3. Patvirtinus pirkimus, vykdomas mokėjimas už renginį.
4. Jeigu doktorantas yra darbuotojas, būtina užsipildyti per tabeliai.rdp kvalifikacijos kėlimą nuotoliniu būdu. Prieš tai susitvarkyti registracijos mokėjimą. Pildant kvalifikacijos kėlimo prašymą, nereikia varnele žymėti „registracijos mokesčio“, kadangi iki šio prašymo pildymo jau turi būti sutvarkytos finansavimo procedūros (t.y. įvykęs Atviro fondo valdybos posėdis). Jeigu doktorantas nėra LSMU darbuotojas, tada pasinaudoti šiuo finansavimu nėra galimybės.

 

Papildoma informacija:

Doktorantams: Vykstant į išvyką doktorantas papildomai turi rašyti prašymą „Dėl doktoranto išvykos“, kuriame nurodo konkrečias vieno mėnesio išvykos datas ir konkrečias mokslinio tyrimo atlikimo vietas. Prašymą būtina pristatyti į Universiteto Mokslo centrą iki išvykimo datos. (daugiau informacijos rasite interneto puslapyje Doktorantūra -> Doktoranto dokumentai)  Jeigu doktorantas yra įdarbintas Universitete kaip darbuotojas, tada jis taip pat privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje.

Pedagoginiam ir mokslo darbuotojams: Vykstant į išvyką ir gavus finansavimą, darbuotojas privalo pildyti nustatytos formos prašymą kiekvienai komandiruotei „Tabelių“ sistemoje.

Dienpinigių dydžių sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/dAneQtHqLZ

Jeigu paskirtas kelionei finansavimas, vykti į išvyką atostogų metu negalima!

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinės veiklos reglamentas (pakeistas LSMU senato 2017 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 95-04)
 word-icon.png (thumb, 100x100)  Atviro LSMU fondo paraiška (86KB)

 

Kontaktai

  • Prof. habil. dr. Vaiva Lesauskaitė, Atviro LSMU fondo valdybos pirmininkė
  •  Jūratė Janušaitienė, Atviro LSMU fondo techninė sekretorė

Kontaktai pasteiravimui:
Tel.
 (8~37) 32 72 76, (8~37) 32 72 77
El. paštas: mokslocentras@lsmuni.lt

Dokumentai priimami Mokslo centre. Adresas: A. Mickevičiaus g. 7, 106 kab.