LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą


Projekto Nr.
09.3.1-ESFA-V-738-04-0001

Projekto pavadinimas: „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant
žmogiškųjų išteklių potencialą ”.

Projekto vykdymo laikotarpis:
nuo 2020-02-27 iki 2022-04-09.

Projekto vadovas:
prof. dr. Kęstutis Petrikonis.

Santrauka:
Projekto tikslas – didinti studijų kokybę bei tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų, gamtos mokslų srityse.
Projekte numatytos veiklos: dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas, studijų kokybės gerinimas, diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus ir kitus pažangius mokymo(si) metodus bei LSMU valdymo bei administravimo tobulinimas.

Siekiamas rezultatas:
Europos socialinio fondo lėšomis pagerinta studijų kokybė Lietuvos sveikatos mokslų universitete, pagal neformaliojo švietimo programas apmokyti dėstytojai (540 asm.) ir administracijos darbuotojai (50 asm.).
Šių rodiklių pasiekimas prisidėtų prie strateginiuose dokumentuose nurodytų tikslų pasiekimo, stiprinant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto potencialą, t. y. pasitelkiant ESF investicijas pagerės studijų kokybė, bus plėtojami nauji studijų metodai ir inovatyviosios technologijos, užtikrinančios kokybišką aukštojo mokslo turinį ir aktualias programas, stiprinami dėstytojų gebėjimai, didinamas studijų tarptautiškumas.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-V-738 „Aukštųjų mokyklų tinklo tobulinimas“.