Spausdinti

„Įvadas į studijas“ programa kitaip: bendrųjų kompetencijų svarba ir jų pagrindų ugdymas nuotoliniu būdu universiteto bendruomenėje

Technologinės naujovės drastiškai veržiasi į švietimą. Tai galinga švietimo priemonė, kuria siekiama sukurti naujas mokymosi galimybes ir išspręsti svarbius iššūkius, su kuriais susiduriame mokymo/si procese bei formuoti atvirojo aukštojo mokslo studijas. Aukštojo mokslo programų teikimo terpės, vieta, forma, turinys yra esminiai veiksniai skatinantys iš naujo peržiūrėti nusistovėjusias aukštojo mokslo programas. Atvirojo mokymosi koncepcijose reikalaujama keisti požiūrį į aukštojo mokslo paslaugų kokybę, dėstymo bei studijavimo sampratą. Pasaulinės tendencijos yra susijusios su technologijų proveržiu, tačiau visų jų epicentre yra žmogus ir jo potencialas. Specialisto brandos lygis, jo efektyvumas ir vidinių įgūdžių/ bendrųjų kompetencijų tobulinimo efektyvumas jau dabar tapo konkurenciniu pranašumu, o ateityje jų svarba tik augs.

Vienas iš strateginių universiteto tikslų yra inovatyvus švietimas, pasitelkiant novatorišką pedagogiką, metodiką, formatus, technologijas. Novatoriškas švietimas, kuris būtų praktiškai pritaikytas ir sistemingai integruotas į studijų procesą, siekiant inovatyvaus medicininio švietimo, bei atliepiant pasaulines švietimo tendencijas. Toks švietimas, kuris sudarytų sąlygas atsirasti ir plėtotis nuolatiniai mokymosi platformai, kurioje bręstų kūrybingas, sąmoningas, išsilavinęs, novatoriškas, antrepreneriškas ir profesionalus ateities medicinos specialistas.

Šiais mokslo metais akademiniai padaliniai buvo kviečiami atnaujinti „Įvadas į studijas“ programą, integruojant atvirąjį mokymą/sį nuotoliniu būdu. Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyriaus inicijuotą nuotolinį mokymo/si kursą „Bendrosios kompetencijos profesiniame kontekste“ šį rugsėjį sėkmingai išbandė medicinos fakulteto pirmo kurso lietuvių ir užsienio studentai. Šiuo kursu siekiama suteikti bazinių žinių apie bendrąsias kompetencijas, kurios svarbios projektuojant profesinį ir asmeninį gyvenimą. Sėkmingam įsidarbinimui ir karjerai nepakanka vien tik gilių profesinių žinių ir įgūdžių. Reikalingi medicinos specialistai, gebantys ne tik atlikti specializuotas užduotis, bet ir spręsti problemas, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje aplinkoje ir už jos ribų, būti antrepreneriais ir inovatoriais, gebėti naudotis įvairiomis informacinėmis technologijomis, vadovautis profesionalumo principais.

Šiame nuotoliniame kurse studentai turėjo galimybę mokytis ir sužinoti apie bendrąsias kompetencijas, kurias universitetas siūlo plėtoti tiek žinių, o vėliau ir gebėjimų lygmenyje. Kompetencijos susiskirstytos į keturis bazinius kompetencijų paketus, pagal kuriuos parengtos ir mokymo/si temos:

1. “Antreprenerystės (verslumo) ir Intraprenerystės kompetencijos“ :

 • Nuotolinė paskaita “Antreprenerystės (verslumo) ir Intraprenerystės kompetencijos svarba profesiniame kontekste“. Lektorės - KTU doc. dr. R. Jucevičienė ir prof. dr. M. Petraitė
 • Nuotolinė paskaita „Inovacija ir kūrybiškumas: kas tai ir ar tai saugu sveikatos moksluose?“. Lektorės - KTU doc. dr. R. Jucevičienė ir prof. dr. M. Petraitė
 • Nuotolinė paskaita „Intelektinės nuosavybės žinios. Kodėl turiu žinoti?“. Lektorius - dr. V. Vaičiulis
 • Nuotolinė paskaita “Technologijos – įrankiai dirbant ir mokantis“. Lektorės - dr. I. Grabauskytė, S. Radzevičienė, J. Rimkienė.

2. “Lyderystės kompetencijos“:

 • Nuotolinė paskaita „Lyderystė“. Lektoriai - prof. dr. K. Petrikonis, dr. I. Čeponienė, prof. dr. D. Veličkienė, prof. dr. Ž. Dambrauskas.
 • Nuotolinė paskaita „Komunikacijos svarba profesiniame ir asmeniniame gyvenime“. Lektorės - doc. dr. S. Laskienė, dr. L. Danusevičienė.
 • Nuotolinė paskaita „Komandinis darbas“. Lektorės - prof. dr. D. Antinienė ir doc. dr. J. Almonaitienė
 • Nuotolinė paskaita „Kaip mokyti(s) siekiant akademinių ir profesinių tikslų“. Lektorius -dr. A. Eidimtas.
 • Nuotolinė paskaita „Socialinio-emocinio intelekto ugdymas“. Lektorės - prof. dr. D. Antinienė ir doc. dr. J. Almonaitienė.

3. „Mokslinės kompetencijos“:

 • Nuotolinė paskaita „Mokslinio tyrimo organizavimo ir koordinavimo principai“. Lektorius - prof. dr. Ž. Dambrauskas
 • Nuotolinė paskaita „Duomenų apsauga“. Lektorius - dr. V. Vaičiulis

4. „Profesionalumo kompetencijos“

 • Nuotolinė paskaita “Profesionalumas“. Lektorė - prof. dr. R. Nadišauskienė.

Nuoširdžiai dėkojame nuotolinių paskaitų lektoriams, kurie sutiko kurti novatoriškas mokymosi galimybes studentams ir visai universiteto bendruomenei!

Kviesime ir skatinsime akademinius padalinius šias kompetencijas toliau integruoti į formalias studijų programas.

Norime dėstytojus pakviesti mokytis, didinti savo edukacinę kompetenciją, išbandant atvirą mokymąsi nuotoliniu būdu šiame kurse „Bendrosios kompetencijos profesiniame kontekste“. Kursą planuojame pradėti spalio mėn. 28 d. Galėsite mokytis virtualioje Moodle aplinkoje, prisijungę iš bet kurios Jums patogios vietos, Jums patogiu metu. Pabaigus mokymąsi ir sėkmingai įvykdžius atsiskaitomąsias užduotis, Jums bus išduotas universiteto pažymėjimas.

Bendradarbiaukime kurdami naująją mokymo/si kultūrą ir filosofiją, atitinkančią šiuolaikines ugdymo tendencijas!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektoriaus Dr. V. Vaičiulio mintys ,,Tik žinodami ir suprasdami kas tai yra intelektinė nuosavybė ir jos apsaugos objektai – sugebėsime apsaugoti kūrėjų darbo rezultatus ir užtikrinti sėkmingo verslo vystymą”.

Lektorių doc. J. Almonaitienės ir prof. D. Antinienės mintys „Neabejojame viso bendrųjų kompetencijų ugdymo kurso svarba, ypač pabrėždamos bendravimo, tarpusavio santykių su kolegomis dirbant ir mokantis įgūdžių tobulinimą. Puiku, kad parengtas šis nuotolinis kursas leidžia priartinti mokymo formas prie tų, kurios įprastos šiuolaikiniam jaunam žmogui. Jau vien tai, kad būsimi sveikatos priežiūros specialistai žinos kai kuriuos svarbius bendravimo su pacientais ir kolegomis principus, gali lemti sklandesnę būsimą jų profesinę veiklą. Kita vertus, manome, kad, nors nuotolinis kursas suteikia galimybes įsisavinti bazines žinias, šių žinių taikymas, bendravimo, komandinio darbo įgūdžių formavimas turi būti tęsiamas tolesnėse studijose, studentams tiesiogiai bendraujant ir bendradarbiaujant tiek tarpusavyje, tiek su dėstytojais“.

Užsienio studentų mokymosi patirties šiame kurse grįžtamas ryšys „.It was OK. I'm a type of person to study by myself so this course catered to my self-studying habit“. „ The idea of the course widened my perspective on the implementation of entrepreneurship on medicine“.

Lietuvių studentų mokymosi patirties šiame kurse grįžtamas ryšys „Kursas buvo pakankamai naudingas, padėjo labiau įsigilinti į kai kuriuos naujus dalykus“. „10/10!”. „Šį kursą gana rimtai mokiausi, nebuvo lengva valdyti laiko ir derinti anatomijos, užsienio kalbų mokymąsi kartu su šiomis paskaitomis, bet man pavyko“.

SC Inovatyviosios edukacijos skyriaus vyresnioji specialistė Ilona Lukoševičiutė-Noreikiene