Katedros

Biochemijos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Biochemijos katedra
Kontaktai

Biochemijos katedros misija

Padėti visų Sveikatos mokslų krypčių grupės studijų programų studentams įgyti žinias ir gebėjimus, būtinus analizuoti, vertinti ir interpretuoti žmogaus ir gyvūnų laboratorinių tyrimų duomenis; vykdyti audinių ir organų pažaidos mechanizmų molekulinius tyrimus bei tyrimus, susijusius su inovatyvių maisto produktų kokybės užtikrinimu.

Apie katedrą

Biochemijos katedros studijų ir mokslo bazė yra abiejose LSMU akademijose. Medicinos akademijoje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias laboratorijas. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra pritaikyta Biochemijos dalyko studijoms Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programoje – yra pagrindinė biochemijos laboratorijos rutininių tyrimų įranga bei spektrofotometrinių, oksimetrinių ir imunohistocheminius tyrimų kompiuterizuota įranga. Kitose laboratorijose medicinos chemiją ir biochemiją studijuoja 1 ir 2 kurso studentai, įstojusieji į Odontologijos, Farmacijos, Medicinos, Visuomenės sveikatos, Slaugos, Maisto mokslo ir Gyvūnų mokslo programas.

Veterinarijos akademijos bazėje Biochemijos katedra turi 3 mokomąsias ir vieną mokslinių tyrimų laboratoriją. Viena iš mokomųjų laboratorijų yra specializuota maisto cheminės analizės vykdymui. Mokslinių tyrimų laboratorijoje įdiegta moderni dujų chromatografijos sistema, pritaikyta atlikti maisto ir biologinės medžiagos sudėtinių dalių tyrimus.

Personalas

Katedroje dirba 29 dėstytojai: 9 profesoriai, 8 docentai, 7 lektoriai, 5 asistentai. Studijas aptarnauja studijų administratorius, 2 mokomųjų laboratorijų vedėjai, 5 vyresnieji laborantai.

Istorija

Dabartinės biochemijos katedros ištakos yra Fiziologijos ir fiziologinė chemijos katedra, kurią akademikas profesorius Vladas Lašas įkūrė Lietuvos Aukštuosiuose kursuose dar 1921m. Tokiu pačiu pavadinimu ši katedra buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete iki 1944 m. Per visą šį laikotarpį katedros vadovu buvo profesorius Vladas Lašas. 

1944 m. Fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedra buvo padalinta į dvi katedras, iš kurių viena –Biologinės ir bendrosios chemijos katedra (vedėju buvo paskirtas Alfonsas Gabrėnas).

1950 m. Kaune įkūrus Medicinos institutą buvusi  Biologinės ir bendrosios chemijos katedra pavadinama Chemijos katedra. Jai buvo priskirta teismo chemijos disciplina.

1953 m. Chemijos katedra padalinama. Taip sukuriama  Biologinės ir organinės chemijos katedra. 1950-1956 m. Chemijos, o vėliau ir Biologinės ir organinės chemijos katedrai vadovavo iš Maskvos mokslo įstaigų paskirti mokslininkai. Nuo 1956  iki 1966 m. katedrai vadovavo docentas Alfonsas Gabrėnas, o nuo 1966 m. akademikas profesorius Antanas Praškevičius.

1987 m. Biologinės ir organinės chemijos katedros pavadinimas keičiamas į Biologinės ir bioorganinės chemijos katedrą, kartu keičiami dėstomi dalykai – pradedama dėstyti klinikinė biochemija, nedėstomi chemijos krypties dalykai.

2000 m. Biologinės ir bioorganinės chemijos katedra pavadinama Biochemijos katedra. Jos vadovu iki 2004 m. buvo akademikas profesorius Antanas Praškevičius. 2004 – 2020 m. – profesorė Laima Ivanovienė, o nuo 2020 m. profesorė Rasa Banienė

2010m., susijungus KMU ir LVA, įkurtas LSMU. Biochemijos katedra išaugo ir dalyvauja daugumos LSMU studijų programų vykdyme.

Studijos

Biochemijos katedra yra atsakinga už I-os pakopos studijų programą Medicininė ir veterinarinė biochemija. Katedros dėstytojai yra Medicininės ir veterinarinės biochemijos studijų programos komiteto nariai. Katedroje dėstomi biochemijos ir biologinės chemijos dalykai Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos, Gyvulininkystės technologijų (I pakopa), Slaugos (I pakopa), Visuomenės sveikatos (I pakopa), Maisto mokslo (I pakopa), Veterinarinės maisto saugos (I pakopa) ir Gyvūnų mokslo (I pakopa) studijų programose. Didžiausia Biochemijos katedros pedagoginės veiklos dalis tenka Medicinos studijų programos vykdymui: I kurse dėstomas medicininės chemijos dalykas, o II-III kursuose katedra dalyvauja beveik visų integruotų ikiklinikinės medicinos modulių dėstyme, o IV kurse dalies klinikinės medicinos modulių dėstyme.

Katedros dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams Medicinos, Veterinarinės medicinos, Maisto mokslo, Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Veterinarinės maisto saugos programose.

Katedros dėstytojai dalyvauja doktorantų rengime – skaito pasirenkamųjų dalykų  paskaitas Medicinos, Biologijos ir Veterinarinės medicinos krypties doktorantams. 

Mokslinė veikla

Katedros dėstytojai ir doktorantai mokslinius tyrimus vykdo dviejose kryptyse:

  1. Audinių ir organų pažaidos molekulinių mechanizmų tyrimas.
  2. Kompleksinis inovatyvių maisto produktų vertinimas.

Tyrimai atliekami glaudžiai bendradarbiaujant su LSMU Neuromokslų institutu, Universitetinių klinikų Veido ir žandikaulių klinika ir kitais universiteto mokslo centrais.

Svarbiausi projektai.

Tyrimų rezultatai yra skelbiami Clarivate Analytics Web of Science žurnaluose su citavimo rodikliu. Per 5 metus yra paskelbti 39 tokie straipsniai.

Svarbiausios mokslinės publikacijos.

Dėstytojai savo mokslinių tyrimų rezultatus pristato mokslinėse konferencijose. Sėkmingai vyksta doktorantų vykdomi moksliniai tyrimai – Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė (vadovė prof. R.Morkūnienė) dalyvavo geriausių stendinių pranešimų nominacijose ir laimėjo I vietą Lietuvos Neuromokslų asociacijos konferencijoje, vykusioje 2016 m. gruodžio mėn. Vilniuje, bei  II vietą Lietuvos Neuromokslų asociacijos 9-joje konferencijoje, vykusioje 2017 m. gruodžio 1 d. LSMU.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Biochemijos katedra palaiko ryšius su Nacionaliniu Visuomenės Sveikatos ir Aplinkos Institutu (Nyderlandai) (National Institute for Public Health and Environment, Bilthoven, the Netherlands), Ženevos Universitetu (Šveicarija), Kembridžo Universitetu (Cambridge University, UK) ir kitais Europos universitetais bei aukštosiomis mokyklomis. Tokie ryšiai yra svarbūs naujų tyrimo metodų įsisavinimui ir diegimui į mokslinius tyrimus, bei naujų mokymo metodų diegimui į studijų procesą.

Švietėjiška veikla

Biochemijos katedros dėstytojai įsijungia į LSMU vykdomą švietėjišką veiklą: dalyvauja  mokyklų organizuojamuose renginiuose, supažindina moksleivius su LSMU studijų programomis. Susipažinimui su biomedicinos mokslų naujovėmis į Biochemijos katedrą atvyksta mokyklų mokytojai – chemijos mokytojų grupė iš Šakių ir Jurbarko rajonų mokyklų, Biologijos ir Chemijos mokytojų asociacijų sukviestos mokytojų grupės.  

Kontaktai

 

Ekstremaliosios medicinos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Ekstremaliosios medicinos katedra

Apie katedrą

Ekstremaliosios medicinos katedra įkurta 1991m. Iki 1996m. katedrai vadovavo Juozas Vytautas Šveikauskas, nuo 1996 iki 2002 m. doc. Algimantas Vaitkaitis.

Ekstremaliosios medicinos katedroje dirba du profesoriai, du lektoriai, penki asistentai. Didžioji studijų personalo dalis turi klinikinę praktiką skubiosios medicinos, anesteziologijos-reanimatologijos, traumatologijos srityse.

Dėstytojai yra sertifikuoti Europos gaivinimo tarybos (ERC – www.erc.edu), Amerikos širdies asociacijos (AHA – www.americanheart.org), Amerikos chirurgų kolegijos (ACS) ir kitų pasaulyje pripažįstamų skubiosios medicinos pagalbos specializuotų mokymo kursų instruktoriai, aktyviai dirbantys Lietuvoje ir užsienyje, yra tarptautinių skubiosios medicinos draugijų nariai.

Studijų procesas aprūpintas šiuolaikinėmis skubiosios medicinos mokymo priemonėmis: kompiuterizuotais gaivinimo manekenais, modeliais skubios pagalbos procedūrų mokymui, imitacinių situacijų simuliatoriais.

Ekstremalioji medicina dėstoma medicinos, slaugos, farmacijos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams. Slaugos ir farmacijos fakultetų studentams dėstoma pirmoji medicinos pagalba. Studentai, išklausę pagrindinį kursą, gali rinktis elektyvus: Skubioji medicinos pagalba kritinėse aplinkos sąlygose, Medicininė ir aeromedicininė evakuacija, Medicinos pagalbos organizavimas masinių nelaimių ir terorizmo atvejais ir kt.

Katedra koordinuoja Universiteto Skubiosios medicinos mokslo tyrimo programą, bendradarbiauja su Karolinska (Švedija), Maryland (JAV) mokslininkais, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos draugija organizuoja metines mokslines praktines konferencijas.

Ekstremaliosios medicinos katedra aktyviai dalyvauja tobulinant asmens sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius skubią medicinos pagalbą. Tobulinimo programoms skirti leidiniai: Skubioji medicinos pagalba (2005, 2007, 2011), Gaivinimo vadovas (2005), Ikistacionarinė medicinos pagalba traumos atveju (2008, 2011). Dešimtmetį Lietuvoje oficialiai galiojo 2006 m. išleistos metodinės rekomendacijos Pirmoji medicinos pagalba. 2008 m. išleistas to paties pavadinimo bendrasis vadovėlis visoms aukštosioms mokykloms ir universitetams.

Katedros darbuotojai yra nuolatiniai Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertai ikistacionarinės skubiosios, greitosios medicinos pagalbos, sužalojimų prevencijos, traumos sistemos diegimo, skubiosios pagalbos valdymo srityse.

Katedros darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su studentų organizacijomis, pristato Universitetą mokslo dienose ir šventėse, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos, Lietuvos kardiologų ir kitomis draugijomis dalyvauja sveikatinimo renginiuose.

Kontaktai

Prof. dr. Dinas Vaitkaitis
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327331, Viet. 5766

El.paštas: dinas.vaitkaitis@lsmuni.lt

Laima Martusevičienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327331, 327330, Viet. 5767

El.paštas: dimed@lsmuni.ltlaimute.martuseviciene@lsmuni.lt

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra
Kontaktai

Apie katedrą

Fizikos, matematikos ir biofizikos katedroje vykstančios studijos ir moksliniai tyrimo darbai priklauso fundamentaliųjų mokslų disciplinoms, kurios formuoja universitetinę pasaulėjautą. Katedros darbuotojai adaptavo šias disciplinas medicinos krypties programoms ir pritaikė visų universiteto fakultetų poreikiams. Šiuo metu, kartu su medicinos ir taikomosios fizikos studijomis katedroje dėstomi aukštosios matematikos pradmenys, matematinės statistikos metodai bei informatikos pagrindai. Šie dalykai šiandieną itin aktualūs, todėl dėstomi visų penkių fakultetų (medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos ir slaugos) studentams. Trečio kurso medicinos fakulteto studentams dėstomas mokslinių tyrimų pradmenų kursas. Be to, katedroje dėstomas specialus kursas biomedicinos mokslų srities doktorantams - "Matematinė statistika ir informatika biomedicinoje". Tyrimo duomenų statistinis įvertinimas, panaudojant įvairius statistinės analizės paketus, itin aktualus klausimas šių dienų medicinos moksle. Matematinės statistikos bei kompiuterijos kursas dėstomas ir gydytojų tobulinimosi skyriaus klausytojams.

Katedros darbuotojai glaudžiai bendradarbiauja ne tik su mūsų šalies aukštosiomis mokyklomis (KTU, VDU bei VU), bet ir su užsienio universitetais (JAV Mičigano, Norvegijos Oslo Fiziologijos institutu , Rennes universitetu).

Histologijos ir embriologijos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Histologijos ir embriologijos katedra
Kontaktai

Apie mus

Histologijos ir embriologijos katedra buvo įkurta 1923 metais Lietuvos Universiteto Kaune Medicinos fakultete. Pirmuoju katedros vedėju buvo Ėberis Landau, Berno Universiteto Šveicarijoje profesorius. Profesorius Ė.Landau dirbo katedroje iki 1932 metų. 1934 metais kita profesorė iš užsienio, Vera Dančakova, buvo pakviesta vadovauti katedrai. Profesorė V.Dančakova atvyko iš Kolumbijos universiteto (JAV, Niujorko valstija) ir vadovavo katedrai iki 1937 metų. Nuo 1939 iki 1971 metų katedrai vadovavo profesorius Blažiejus Abraitis, nuo 1971 iki 1994 m. – profesorius Albertas Vitkus, nuo 1994 iki 2003 – docentas Kęstutis Baltrušaitis, nuo 2003 iki 2017 m. profesorė Angelija Valančiūtė. 2017 metais katedrai vadovauti pradėjo profesorė Ingrida Balnytė.

Histologijos ir embriologijos katedroje yra trys mikroskopijos laboratorijos studentams. Praktikos darbų metu kiekvienas studentas naudojasi binokuliariniu mikroskopu Olympus ir gausia histologinių preparatų kolekcija. Mokymo tikslais kiekvienoje laboratorijoje yra sumontuota vaizdų demonstravimo įranga, leidžianti interaktyviai studijuoti ir analizuoti medžiagos mikroskopinius vaizdus.

Katedros Embriologijos muziejuje yra sukaupta daugiau nei 100 eksponatų. Tai yra įvairiu vystymosi laikotarpiu abortavę embrionai, bei embrionai su įvairiais raidos sutrikimais. Be to, muziejuje yra išsaugota kolekcija senų mikroskopų, kuriais skirtingais laikotarpiais naudojosi studentai.

 

Studijos

Histologijos ir embriologijos katedra dėsto Žmogaus histologijos ir embriologijos dalyką Medicinos fakulteto pirmo kurso studentams, bei antro ir trečio kurso studentams integruotuose medicinos studijų moduliuose: „Ikiklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas“, Medžiagų apykaita ir homeostazė“, „Kvėpavimas ir kraujotaka“, „Neuromokslų pagrindai“, „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“, „Imuninis atsakas ir infekcija“. Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už modulio „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“ dalį – „Reprodukcija ir paveldėjimas“. Mūsų katedra taip pat dėsto Žmogaus histologijos ir embriologijos dalyką Odontologijos fakulteto pirmo ir antro kurso studentams, Histologiją Medicininės ir veterinarinės genetikos bei Medicininės ir veterinarinės biochemijos specialybių studentams, Embriologiją ir raidos genetiką – Medicininės ir veterinarinės genetikos studentams. Histologija dėstoma Sveikatos psichologijos studentams, o Embriologija ir embriono vystymasis – Akušerijos studentams. Katedros dėstytojai dėsto pasirenkamuosiuose kursuose, vadovauja studentų moksliniams darbams bei dalyvauja doktorantūros studijose.

 

Moksliniai tyrimai

Histologijos ir embriologijos katedros darbuotojų svarbiausios vykdomų mokslinių tyrimų kryptys: 1. Eksperimentinės onkologijos mokslinių tyrimų kryptis, panaudojant du modelius: a. Viščiuko embriono chorioalantojinės membranos (CAM) modelį skirtą tirti navikų sukeltą neoangiogenezę, navikinių ląstelių invaziją ir proliferaciją; b. Spontaninių navikų po uretano injekcijų atsirandančių Balb-C pelių plaučiuose modelį; 2. Su amžiumi susiję pokyčiai vyrų ir moterų reprodukcinėje sistemoje.

Eksperimentiniams tyrimams naudojami CAM ir spontaninių plaučių navikų modeliai yra tinkami išbandyti įvairių vaistų poveikį audiniams, aiškinantis jų įtaką angiogenezei, navikinių ląstelių proliferacijai ir invazijai. Katedroje naujai įkurtoje Gyvųjų audinių tyrimo laboratorijoje vykdomi eksperimentiniai moksliniai tyrimai, suformuojant auglius iš kultivuojamų ląstelių. Katedroje atliekami imunohistocheminiai, in vivo biomikroskopiniai, histomorfometriniai tyrimai.

Histologijos ir embriologijos katedros dėstytojai yra Lietuvos morfologų draugijos nariai, aktyviai dalyvaujantys nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, kuriose pristato vykdomų mokslinių tyrimų rezultatus.

 

Kontaktai

Kalbų ir edukacijos katedra

  Apie katedrą
  Trumpa istorija

1951–1952 mokslo metais Kauno universitetą reorganizavus į dvi savarankiškas aukštąsias mokyklas – Kauno medicinos ir Kauno politechnikos institutus – Kauno medicinos institute (KMI) buvo įkurta Rusų ir svetimų kalbų katedra, kuri 1959 m. buvo pavadinta Kalbų katedra. 2002 m. gruodžio mėn. Kauno medicinos universiteto (KMU) Senatas pritarė siūlymui katedrą vadinti Kalbų ir edukacijos katedra, nes nuo 1999 m. katedroje pradėti dėstyti edukologijos dalykai. 2003 m. katedros bazėje įsteigtas KMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (DEKC), kuris 2015 m. tapo Universiteto skyriumi.
Lietuvos veterinarijos akademijos (LVA) katedra buvo vadinama Rusų-lotynų, Užsienio kalbų, Kalbų. 2010 m. susijungus Kauno medicinos universitetui ir Lietuvos veterinarijos akademijai, abiejų aukštųjų mokyklų personalas susijungė į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Kalbų ir edukacijos katedrą.
Katedros vedėjai. Pirmoji naujai KMI įsteigtos katedros vedėja buvo vyr. dėst. Aleksandra Sergejeva, vadovavusi šiai katedrai iki 1958 m. vidurio. Labai trumpai šios katedros vedėjo pareigas ėjo vyr. dėst. Antanas Šuopys. Nuo 1958 metų rudens iki 1985 metų vasaros Kalbų katedrai vadovavo doc. Vytautas Nečiūnas, vienas žymiausiu XX a. antrosios pusės lietuvių medikų kalbos ir terminijos normintojų. 1985–1995 m. Kalbų katedrai vadovavo humanitarinių mokslų daktaras docentas Jonas Bajoras. 1995–2003 m. Kalbų katedrai vadovavo lektorė (vyr. dėstytoja) Elena Gražina Molytė.
LVA Kalbų katedrai vadovavo: pirmoji LVA kalbų dėstytoja Antonina Četverikova (1953–1956), Juozas Pavilonis (1956–1962), Jonas Raudonius (1962–1968); Egidija Neverauskienė (1968–1986); Birutė Starkšienė (1986–1994) apdovanota Prancūzijos Respublikos akademinių palmių riterio ordinu ir Prancūzijos nacionalinio ordino už nuopelnus karininko kryžiumi; Vida Janušaitienė (1994–2010).
Nuo 2003 m. liepos 1 d. LSMU Kalbų ir edukacijos vedėja – prof. dr. Raimonda Brunevičiūtė.
Nuo 2021 m. gegužės 1 d. LSMU Kalbų ir edukacijos vedėja –doc. dr. Silvija Rakutienė


  Dėstomi dalykai

Kalbų ir edukacijos katedros misija– ugdyti medikų humanitarinę kompetenciją. Katedra yra viena iš Universiteto katedrų, realizuojančių universitetines humanitarines ir socialines studijas.

Katedroje visų fakultetų studentams dėstomi  privalomi dalykai: „Studijų įvadas“ ir  modulis „Profesinė kalba”, susidedantis iš profesinės terminijos lotynų k. pagrindai, profesinės užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dalykų. Taip pat dėstomi pasirenkamieji dalykai: „Antra užsienio (prancūzų, vokiečių, italų, rusų, ispanų, danų) kalba”, „Medicininės literatūros vertimas” (anglų k.), „Rusiškos medicininės terminijos pagrindai“, „Mokslinis stilius“, „Įvadas į ugdymo mokslą”. Užsienio studentams anglų kalba dėstomos lotynų ir lietuvių kalbos. Doktorantams dėstomas pasirenkamasis dalykas "Edukacijos teorija ir praktika".

  Mokslinė veikla

Katedros mokslinė tema - „Specializuoto biomedicinos mokslų srities universiteto studijų socialinimo efektyvumo tyrimas“. Darbo vykdymo terminai: 2017-01-01 – 2021-12-31.

Tyrimo tikslas. Remiantis filologijos ir ugdymo mokslo metodologija nustatyti biomedicinos studijų socialinimo efektyvumą, pasiektus rezultatus tiriant pagal numatytus uždavinius:
1. Atlikti bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymo rezultatų tyrimus.
2. Atlikti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymo rezultatų tyrimus.
3. Atlikti komunikacijos  sričių, formų, technikų taikymo rezultatų tyrimus.
4. Atlikti bendrųjų ir profesinių vertybių ugdymo rezultatų tyrimus.

Laukiamas rezultatas - parengta biomedicinos mokslų studijų socialinimo rezultatyvumo nustatymo bei  tobulinimo metodika; parengtos priemonės/technikos ir sukurti bei išbandyti ugdymo metodai/būdai, sąlygojantys biomedicinos mokslų studijų socialinimo efektyvumą. 

Pagrindinės tyrimų kryptys:

Teorinė –  lingvistinių ir edukacinių  tyrimų metodologijų derinimo galimybių, nustatant biomedicinos mokslų srities studijų socialinimo efektyvumą, paieška.

Praktinės:
1. Edukologijos ir filologijos teorijų taikymas kuriant ir adaptuojant rezultatyvumo tyrimo instrumentus;
2. Lingvistinių ir  edukacinių tyrimų metodologijų derinimas, tiriant biomedicinos studijų  socialinimo rezultatų efektyvumą.

Katedros dėstytojai yra EERA (European Educational Research Association), Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Taikomosios kalbotyros ir Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nariai.

Katedra bendradarbiauja su Čekijos Prahos Karlo universiteto Medicinos fakulteto Hradec Kralovės Kalbų katedra, Čekijos Brno Masaryko universiteto Kalbų centru, Ankaros universiteto Kalbų centru, Ispanijos Valencijos universiteto Filosofijos ir ugdymo mokslo fakulteto Didaktikos ir švietimo organizavimo katedra ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centru.

Kontaktai