Spausdinti

Komisijos funkcijos

● organizuoja studijų proceso kokybės vertinimo formų bei joms naudojamų priemonių parengimą ir tvirtinimą;

● 
koordinuoja studijų proceso kokybės užtikrinimo eigą fakultetuose bei kituose padaliniuose, parenka vertintinas, studijų kokybės gerinimą lemiančias, sritis;

● 
stebi, analizuoja ir vertina studijų proceso kokybės gerinimo visais lygmenimis (Fakulteto, programos, dalyko) rezultatus;

● 
vertindama rezultatus, prireikus gali kviesti už studijų dalykus atsakingų padalinių vadovus, fakultetų dekanus, dėstytojus, studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius kartu aptarti rezultatus ir numatyti galimus būdus trūkumams šalinti;

● 
atsižvelgdama į studijų proceso kokybės vertinimo rezultatus, teikia informaciją, pasiūlymus dėl studijų programų, dėstymo kokybės bei studijų proceso vykdymo, tobulinimo ir pakeitimų;

● 
Universiteto interneto tinklalapyje, intranetu ir kitais būdais viešai skelbia studijų kokybės stebėjimo, vertinimo ir tobulinimo Universitete rezultatus, taip pat gali skelbti kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas;

● 
priima sprendimą dėl studijų proceso kokybės vertinimo rezultatų skelbimo laiko ir formos.