Spausdinti

Komisijos veikla

2022 m. birželio 15 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Pasisveikinimas ir susipažinimas su naujais SKSU komisijos nariais.

2. Asinchroninių paskaitų traktavimo klausimas.

3. Korupcijos prevencijos temų įtraukimo į studijų programas poreikis.

4. Apklausos: SA apklausa ir tvarkaraščių problemos, Karjeros centro apklausos, SPK apklausos (prodekanų grįžtamasis tyšys), apklausų priedo tvirtinimas2022 m. kovo 9 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Krypties studijų vertinimo patirtys LSMU programose. (prof. E. Bartkienė, prof. E.Bendoraitienė)

2. Apklausų rezultatai ir sprendimai - Komisijos revizija prieš pristatymą rektorate (L.Šablinskas, dr.M.Miliušienė)

3. Danų StudentPulse apklausų platformos pasiūlymo vertinimas.

4. Nuotolinių studijų pirminės savianalizės pirmieji rezultatai ir įžvalgos. (dr.E.Misiūnaitė-Bačiauskienė

 

2021 m. lapkričio 19 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Dėstytojų apklausos, vykdytos Inovatyviosios edukacijos skyriaus 05 mėn. apklausos rezultatai ir įžvalgos. (L. Šablinskas, dr. E. Misiūnaitė-Bačiauskienė)  

2. LSMUSIS "Kokybės termometro" pavasario sem. ataskaita ir planuojami pokyčiai žinomumui  ir atsakomumui didinti.(dr. M. Miliušienė). Studentų vaidmuo studijų kokybės užtikrinimo procesuose. 

 

2021 m. birželio 22 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Nuotolinių studijų vertinimo apklausos (dėstytojų ir studentų) rezultatų pristatymas (dr. M.Miliušienė)

2. Grįžtamojo ryšio studijų kokybei gerinti organizavimo tvarkos 1 priedo peržiūra ir tvirtinimas. (dr. M. Miliušienė)

 

2021 m. vasario 19 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Nuotolinių studijų modulių/dalykų savianalizė ir vertinimas(dr. R. Vosyliūtė)

2. Grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka ( L. Simenienė)

3. Kiti klausimai informavimui, diskusijai: termometras 2020 m. ruduo, apklausų rezultatų viešinimas, SPK Nuostatai. (dr. M. Miliušienė)


2020 m. gruodžio 17 d.  (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė

1. Karjeros centro apklausos rezultatų pristatymas (L. Šablinskas)

2. SPK Nuostatų naujos versijos pristatymas (dr. M. Miliušienė)

3. „Kokybės termometro” detalizavimo realizavimas (dr. M. Miliušienė)

4. Apklausų viešinimas bendruose kanaluose - būtinybė ar problema (Rinkodaros ir komunikacijos tarnybos atstovas).

 

 2020 m. rugsėjo 29 d. (protokolas)


Posėdžio darbotvarkė: 

1. LSMUSIS “Kokybės termometras”: ruduo/pavasaris. Adekvataus instrumento poreikis dėstytojams. (dr. M. Miliušienė) 
2. Apklausų platformos poreikis ir galimybės (Kviestinis svečias - ITC atstovas)
3. Patyčių/skundų schema (dr. V. Žaltauskė) 
4. Nuotolinių studijų kokybės stebėsena ir vertinimas (Kviestinis svečias - atstovas iš Inoedu - dr. Rūta Vosyliūtė)
5. Karjeros centro atnaujintos apklausos pirmakursiams tvirtinimas.(L. Šablinskas) 
6. SA vykdytos apklausos duomenys  ir SC veiksmai atliepiant rezultatus.
7. Dokumentų ((SPK nuostatai (2012), Studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (2012),  Studentų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimo tvarka (2012),  Absolventų ir darbdavių apklausų organizavimo tvarka (2012) atnaujinimas : terminai, atsakomybės.
8. Kokybės vadovas.
9. Kiti klausimai. 


2020 m. birželio 30 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Administratorių darbo kokybės vertinimo rezultatų SKLAIDA 
2. Dėstytojų nuomonė dėl TERMOMETRO  tobulinimo. 

2020 m. birželio 12 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1. Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatų korekcijos ir būtini atnaujinimai.

2020 m. birželio 05 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1.Lietuvos studentų gyvenimo kokybės tyrimo vykdant  2020-2021 m. LMT finansuojamą  prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektą Nr. S-GEV-20 „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“ apklausos organizavimas LSMU studentams (Gautas kreipimasis iš LSMU Neuromokslų instituto).


2020 m. gegužės 24 d. (protokolas)


Posėdžio darbotvarkė:

1. 
Rudens semestro „Kokybės termometro“ ataskaitos, integruojant informavimą apie pokyčius pateikimas.

2020 m. gegužės 14 d. (protokolas)

Posėdžių darbotvarkė:

1. Studentų apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 10 d.)
2. 
Dėstytojų  apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 22 d)
3.
 Apklausų „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ rezultatų viešinimas (gegužės 14).

2020 m. kovo 10 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1. Visuomenės sveikatos fakultete naudojamos studentų apklausos anketos tvirtinimas (vasario 11d)
2. 
Odontologijos fakultete naudotinos studentų apklausos anketos tvirtinimas (kovo 06)
3.
Administratorių apklausos anketos administratoriams tvirtinimas (kovo 10)

2020 m. sausio 22 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Trumpa refleksija kokybės vadovo naujai versijai.
2. Anketų (apklausų) pasitvirtinimas (Karjeros centro apklausa, administratorių darbo kokybės vertinimo apklausa).
3. Pritarimas/nepritarimas SA atstovės D. Bučinskaitės rengiamam darbui studijų kokybės tema.
4. Trumpas pristatymas apie SPK, padalinių atsiųstas pokyčių įgyvendinimo ataskaitas.
5. Patyčių ir kitų skundų reagavimo schema ir viešinimas (dr. V. Žaltauskė) – Nukeliamas į sekantį posėdį.
6. Kiti einamieji klausimai (tolimesni išteklių gerinimo veiksmai, paskaitų stebėsenos procesas ir kt.)

2020 m. sausio 02-07 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Trumposios apklasos ("Kokybės termometras") tarpinių rezultatų ataskaitos tvirtinimas.

 

Ankstesni metai:

2019 m.

2018 m. 

2017 m. 

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.