Erasmus+ ES šalyse

Keliauk su Erasmus+

2013 m. birželio mėn. 26 d. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą dėl naujos Erasmus+ programos, kuri bus įgyvendinama 2014–2020 metais. Programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai. Naujosios programos veiklų oficiali pradžia 2014 m. birželio mėn. 1 d.

Naujoji programa pakeitė 2007–2013 m. veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, rėmusią Comenius (bendrojo ugdymo), Leonardo da Vinci (profesinio rengimo), Grundtvig (suaugusiųjų švietimo), Erasmus (aukštojo mokslo), Pažintinių vizitų (švietimo ir profesinio mokymo specialistų patirties mainų) veiklas.

Erasmus+ prioritetai aukštajam mokslui:

• didinti studentų įsidarbinimo galimybes, tobulinti gebėjimus, prisidėti prie Europos ekonominės pažangos gerinimo;
• gerinti mokymo(si) kokybę;
• įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse, vystyti Partnerių šalių gebėjimus;
• stiprinti tarptautiškumą

Erasmus+
1 veikla (Key action 1) 2 veikla (Key action 2)  3 veikla (Key action 3)
     
Mobilumas mokymosi tikslais Bendradarbiavimas naujovių ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais Politinių reformų rėminimas

 

Papildomos veiklos – Jean Monnet, Sportas.

 • Mobilumo veikloje yra remiamas:

–         visų aukštojo mokslo pakopų studentų mobilumas, kurio tikslas – studijos įstaigoje partnerėje arba stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
–         profesinio mokymo moksleivių, pameistrių ir absolventų mobilumas, kurio tikslas – stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
–         visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumas, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, praktika užsienyje, mokymas/dėstymas;
–         jaunimo mainai ir savanoriai;

Mobilumo veiklų administravimą LSMU vykdo LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras

 • Bendradarbiavimo veikloje yra remiamos:

–         švietimo ir mokymo ar kituose sektoriuose veikiančių organizacijų ir (arba) įstaigų strateginės partnerystės, kuriomis siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir dalijimąsi patirtimi;
–         aukštojo mokslo įstaigų ir darbo aplinkos žinių sąjungos, kuriomis siekiama suteikti reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinti studentų ir dėstytojų kūrybiškumą, naujoves, mokymąsi darbo vietoje ir verslumą, taip pat naujų mokymo programų ir pedagogikos metodų rengimą;
–         sektorių įgūdžių sąjungos, kuriose dalyvauja švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir darbdaviai ir kuriomis siekiama didinti įsidarbinimo galimybes, prisidėti rengiant naujas tam tikram sektoriui aktualias ar tarpsektorines mokymo programas, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti ES lygmens skaidrumo ir pripažinimo priemones;
–         visiemsšvietimo ir mokymo sektoriams skirtų IRT platformų plėtojimo veiklos, taip pat ir eTwinning, padedančios mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras pasirengęs teikti konsultacijas esant iniciatyvoms iš LSMU padalinių

 • Politinių reformų rėmimo veikla yra susijusi su:

–         Europos Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu, taikant Atvirąjį koordinavimo metodą, ir su Bolonijos bei Kopenhagos procesų plėtote;
–         skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių, pirmiausia Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), įgyvendinimu;
–         atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo srityse;
–         NARIC, Eurydice ir Euroguidance tinklais, taip pat Europass nacionaliniais centrais.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras pasirengęs teikti konsultacijas esant iniciatyvoms iš LSMU padalinių

Erasmus+ mobilumo veiklos aukštojo mokslo institucijų studentams bei personalui

Tikslinė grupė Veiklos pobūdis Trukmė Svarbi informacija
Studentai   Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje  3-12 mėn. Pagal Erasmus+ programą tas pats studentas turi galimybę dalyvauti 12 mėn. mobilumo veiklose kiekvienoje studijų pakopoje, nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.
Vientisųjų studijų studentas gali išvykti 24 mėn. trukmės mobilumo veikloms  
Studentų ir absolventų praktika (absolventai praktikai turi išvykti per pirmuosius metus po studijų) 2-12 mėn. 
Personalas   Akademinio personalo dėstymo vizitai partnerinėse aukštojo mokslo institucijose;  Užsienio įstaigų personalo dėstymo vizitai aukštojo mokslo institucijose 2 d. - 2 mėn. (kelionė neįskaitoma)  Dėstymui - ne mažiau 8 valandų per savaitę
Galimos veiklos: darbo stebėjimas, kursai ar kiti mokymų renginiai (išskyrus konferencijas)
  
Akademinio bei neakademinio personalo mokymosi vizitai partnerinėse aukštojo mokslo institucijose 2 d. - 2 mėn. (kelionė neįskaitoma) 

 

Erasmus+ programos veiklą vykdo institucijos, turinčios Erasmus universiteto chartiją. Tai yra Europos Komisijos išduotas dokumentas, kuris suteikia galimybę aukštojo mokslo institucijai dalyvauti Erasmus mainų programoje ir gauti finansinę paramą programai vykdyti.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta išplėstinė Erasmus universiteto chartija, kuri suteikia teisę organizuoti ne tik studijų, bet ir praktikos mobilumą LSMU studentams. Erasmus politikos nuostatos apibrėžia LSMU kaip universiteto strategiją tarptautiškumo plėtojimo link.

Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalys

ES šalys Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos respublika, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija
Ne ES šalys Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.
Partnerės šalys Rytų partnerystės šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina
Pietų Viduržemio šalys: Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas
Vakarų Balkanų šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Serbija
Kitos šalys: Rusijos Federacija, Šveicarija*
Kitos partnerės šalys Kai kurios Azijos, Lotynų Amerikos, Afrikos bei kitos šalys

*Šveicarijos organizacijos negali teikti paraiškų ir būti priimančiais partneriais 1 pagrindinio veiksmo (KA1) "Asmenų mokymosi mobilumas“ visų sektorių (aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo) projektuose. Kito tipo projektuose, tokiuose kaip Strateginės partnerystės, Žinių sąjungos, Sektorių įgūdžių sąjungos ir kituose, Šveicarijos organizacijos galės dalyvauti tokiu pačiu statusu, kaip trečiosios šalys (t.y. kaip "Partnerės šalys").

Erasmus+ partneriai

Studentų mobilumas studijoms

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos Europos šalies aukštojoje mokykloje.
Studijų mobilumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties kitose Europos šalyse, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.
Studentų mainai vyksta dvišalių partnerystės sutarčių (angl. Bilateral Agreement) tarp bendradarbiaujančių institucijų pagrindu. Dvišalės sutartys gali būti sudaromos tarp fakultetų arba katedrų vieneriems mokslo metams arba ilgesniam laikotarpiui. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos ir trukmės.
Erasmus+ studijos yra dalinės studijos užsienio universitete, kurias reglamentuoja Stipendijos sutartis Erasmus+ studijų mobilumui.

ERASMUS+ STUDENTŲ ATITIKIMO REIKALAVIMAI

Statusas

Studentas, dalyvaujantis Erasmus+ programoje, vadinamas Erasmus+ studentu, jei jis yra registruotas mokslo ir studijų institucijoje, turinčioje Erasmus aukštojo mokslo chartiją (ECHE).
Ši sąlyga galioja ir „nulinės" stipendijos studentams, vykstantiems studijuoti pagal Erasmus+ programą.

Veikla
Erasmus+ stipendija skiriama išskirtinai tik šiai veiklai užsienyje:
dieninėms aukštojo mokslo pirmosios ar aukštesnių pakopų studijoms, įskaitant ir baigiamojo darbo rengimą (išskyrus mokslo tiriamąjį darbą, kuris neįeina į studijų programos kursą), kurias pabaigus suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija ar mokslo laipsnis siunčiančioje institucijoje; mišriam studijų ir praktikos mobilumo laikotarpiu.

Laikotarpis užsienyje
Erasmus+ stipendijos skiriamos tik reikalavimus atitinkančiai veiklai užsienyje, kuri tęsiasi ne trumpiau kaip tris mėnesius arba mažiausiai visą trimestrą/semestrą, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.
Laikotarpio pratęsimas. Erasmus+ studijų trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:

 • visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus+ studijų užsienyje periodui;
 • draudžiama studijas pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta Erasmus+ stipendija.

Pratęstu studijų laikotarpiu studentui toliau mokama nustatyto dydžio studijų stipendija, arba studentas gali tęsti studijas turėdamas „nulinę" stipendiją (žr. sk. Finansinė parama).

AKADEMINIS PRIPAŽINIMAS

ECTS (angl. European Credit Transfer System) yra aukštojo mokslo kreditų sistema, naudojama Europos aukštojo mokslo erdvėje, kuri apima visas šalis, dalyvaujančias Bolonijos procese. Be kitų tikslų, Bolonijos procesas siekia sukurti kreditų sistemą, kuri skatintų platų studentų judumą.
Lietuvoje šiuo metu kuriama ECTS nacionalinė koncepcija, kuri bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant užtikrinti Europos standartus atitinkančią studijų kokybę, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir aprastesnius akademinius mainus ir palengvinti lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą.

ECTS yra į besimokantį asmenį orientuota kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, grindžiama aiškiais studijų siekiniais ir mokymosi procesu.
ECTS kreditai - tai studentų darbo krūvis, būtinas numatytiems studijų siekiniams įgyti. Darbo krūvis reiškia laiką, kurio paprastai reikia studentams, kad užbaigtų visą mokymosi veiklą (t. y. paskaitos, seminarai, projektai, praktika, savarankiškas mokymasis ir egzaminai);
Studijų siekiniais apibūdinama tai, ką turi mokėti, suprasti ir sugebėti daryti besimokantis asmuo, sėkmingai pabaigęs mokymosi procesą.

60 ECTS kreditų skiriama už vienerių metų formaliųjų nuolatinių studijų (mokslo metų) darbo krūvį, 30 kreditų atitinka vieno semestro, 20 kreditų vieno trimestro darbo krūvį. Dauguma atvejų 1 ECTS kredito darbo krūvis yra nuo 25 iki 30 darbo valandų.

Studentui ECTS kreditai suteikiami tik tada, kai atitinkamu vertinimu yra įrodoma, kad studentas pasiekė studijų programos dalykui numatytus studijų siekinius. Kreditus suteikia įgaliotosios institucijos. ECTS kreditai neparodo, ar gerai besimokantysis įvykdė reikalavimus, keliamus kreditui gauti. Kokybinius besimokančiojo rezultatus perteikia institucinės ar nacionalinės vertinimo sistemos.

ECTS vertinimo lentelė
Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Sistemos pasižymi ne tik skirtingomis vertinimo skalėmis, bet taip pat skiriasi ir jų taikymas skirtingose institucijose ir studijų srityse. Tam, kad pažymiai, gauti skirtingose šalyse, būtų teisingai suprantami ir interpretuojami įskaitant užsienyje sukauptus kreditus, buvo sukurta ECTS vertinimo skalė.
Ši europinė vertinimo skalė buvo grindžiama statistiniu teigiamų įvertinimų pasiskirstymu kiekvienoje programoje ir leido versti vienoje šalyje gautus pažymius į kitos šalies pažymius.

ECTS vertinimo skalė
 
Statistinis teigiamų įvertinimų pasiskirstymas

 A  10 proc.
 B  25 proc.
 C  30 proc.
 D  25 proc.
 E  10 proc.

 
Akademinis pripažinimas LSMU

Erasmus+ studijų akademiniai rezultatai įskaitomi remiantis LSMU Rektorato patvirtinta „Studentų, studijavusių užsienio aukštojoje mokykloje pagal Erasmus programą, rezultatų įskaitymo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka".


AKADEMINIAI MOKESČIAI

Užsienio universitetas negali reikalauti iš atvykstančių Erasmus+ studentų jokių akademinių mokesčių tokių kaip mokestis už mokslą, mokestis už egzaminus, laboratorijų, bibliotekos mokestis ar pan.). Tačiau iš Erasmus+ studentų, kaip ir iš savų studentų, gali būti reikalaujama sumokėti nedideles sumas tam tikroms sąnaudoms padengti (studento pažymėjimo, draudimo, studentų sąjungos mokestis) ir už tam tikras naudojamas medžiagas (medžiagos fotokopijavimui ar laboratoriniams darbams ir kt.). Šis reikalavimas vienodai taikomas ir nulinės Erasmus+ stipendijos studentams.
Taip pat studijų užsienyje laikotarpiu iš studentų gali būti reikalaujama mokėti įprastus akademinius mokesčius LSMU.

 
FINANSINĖ PARAMA

Erasmus+ stipendija

Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.
Stipendija dalinėms studijoms užsienyje skiriama studentams, atrinktiems atvirojo konkurso būdu pagal ES Erasmus+ programą.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ studijoms 

 

 Grupė

Priimanti šalis

STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

 

520

2 grupė

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

 

500

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

 

450

 

„Nulinė" stipendija
Atrankoje dalyvauti ir vykti dalinėms studijoms į partnerines institucijas gali ir studentai, nepretenduojantys į Erasmus+ stipendiją. Studentai, kurie atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus+ studento teisėmis ir privalumais, bet negauna Erasmus+ mobilumo stipendijos, yra vadinami „nulinės" stipendijos Erasmus+ studentais.
Iš jų, kaip ir iš kitų Erasmus+ studentų, priimančioji institucija negali reikalauti jokių studijų įmokų, o siunčiančioji institucija garantuoja visišką parsivežtų studijų rezultatų akademinį pripažinimą.


Kiti finansavimo šaltiniai:

 • Nacionalinė stipendija. Studentui, išvykstančiam studijuoti pagal Erasmus+ programą, nenutraukiamas nacionalinės stipendijos mokėjimas. Ar LSMU stipendija studentui bus mokama studijų užsienyje metu, priklauso nuo studento paskutinio semestro akademinių rezultatų LSMU;
 • Paskola. Studentai, atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje. Daugiau informacijos apie paskolas galima rasti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklalapyje: www.vmsfondas.lt;
 • Papildoma parama specialių poreikių turintiems studentams;
 • Studentams iš socialiai remtinų grupių papildomai gali būti skiriama 200 EUR/mėn.stipendija, jeigu atitinka bent vienas iš reikalavimų
-studentas yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
-studento tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
-studentas yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

Studentas privalo pateikti tai patvirtinančią pažymą LSMU Erasmus koodinatorei.

STUDENTŲ ATRANKA

Atrankos kriterijai

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną/du kartus per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC Akademinių mainų skyrius skelbia atvirąjį konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta rugsėjo-spalio mėn. 
Atrankoje vykti studijoms į programoje dalyvaujančių šalių aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai. 

Studentams taikomi  atrankos kriterijai:

 • bendras visų studijų semestrų vidurkis (mažiausias vidurkis – 7, be akademinių skolų);
 • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys - 5);
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai;
 • siūlomos studijų programos priimančiojoje institucijoje atitikimas studijų programą LSMU;
 • asmeninės savybės ir sugebėjimas spręsti iškylančias problemas.

Atsižvelgiant į studentų skaičių fakultetuose 2019 m. sausio 1 d., nustatytos šios Erasmus dotacijos studijoms paskirstymo kvotos fakultetams:

 • Medicinos fakultetui – 40 proc.;
 • Odontologijos fakultetui – 10 proc.;
 • Farmacijos fakultetui – 9 proc.;
 • Slaugos fakultetui – 13 proc.;
 • Visuomenės sveikatos fakultetui – 6 proc.;
 • Veterinarijos fakultetui – 19 proc.;
 • Gyvulininkystės technologijos fakultetui – 3 proc.

Atrankos eiga

Paraiškos formos pildymas
Studentai, norintys išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/pildykite paraišką tik tada, kai yra paskelbta atranka). Galite pasirinkti tik 3 universitetus, juos išdėstę prioriteto tvarka. 


Užsienio kalbos žinių patikra

Užsienio kalbos testo laikyti nereikia:

 • Studentams, kurie turi galutinį pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimą pažymiu;
 • Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (Lygis: B2 ar aukštesnis). 

Užsienio kalbos testą laikyti privalo:

 • Studentai, kurie atrankos metu dar neturi galutinio profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimo pažymiu;
 • Studentai, kurių pasirinktame universitete studijos vyksta užsienio kalba, kuri studentui nėra pagrindinė užsienio kalba. Pvz.: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į universitetą, kuriame studijos Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. 
 • Studentai, kurie kitą užsienio kalbą mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.

Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys - 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis

Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisija sudaroma kiekvienam fakultetui atskirai. Ją paprastai sudaro fakultetų atstovai  (fakultetų studijų programų arba akademiniai koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai. 
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su kandidatu  vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami, apskaičiuojamas bendras vidurkis.

Galutinis įvertinimas
Galutinis atrankos balas apskaičiuojamas pagal formulę:
galutinis įvertinimas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus - 0,5 balo;
 2. Tinkamą studijų planą pasirinktame užsienio universitete - 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė, vadovaudamasis užsienio universiteto ir LSMU studijų programų aprašais, susidarė tinkamą studijų planą Erasmus studijų laikotarpiui ir užpildė tam skirtą paraiškos dalį iki paskutinės paraiškos pateikimo datos DreamApply sistemoje);
 3. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje pirmą kartą - 0,3 balo;
 4. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

Studentai, nesutinkantys su Erasmus+ atrankos rezultatais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas gali pateikti apeliaciją el. adresu alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt. Apeliacijos formą rasite čia...

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Prieš studijas užsienyje

Atrinkti Erasmus+ studijoms LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks studijuoti, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students).
Pagrindiniai dokumentai:

 • Paraiškos forma (angl. Application Form)
 • Studijų sutartis (angl. Learning Agreement)
 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records)
 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form)

Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

Studijų sutartis yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos studijų programos: pasirinktų kursų, jų trukmės, kreditų skaičiaus. Remdamasis užsienio universiteto pateikta studijų programa ir kursų aprašais studentas sudaro savo studijų programą tam laikotarpiui, kurį jis studijuos užsienio universitete. Studento pasirinkti dalykai, jų apimtis ECTS kreditais turėtų kiek įmanoma atitikti tų akademinių metų studijų programą LSMU.
Studijų sutartį pasirašo studentas, fakulteto ir institucinis koordinatoriai (žr. nuorodą LSMU ECTS koordinatoriai).

Elektroninė studijų sutartis (Online Learning Agreement (abbr.OLA)

2021 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas prisijungia prie “Erasmus+“ programos procesų skaitmenizavimo ir pradeda studijų sutarties (ang. Learning agreement) pildymą elektroniniu būdu, naudojant Online Learning Agreement“ (trump.OLA) įrankį.

Eiga:

 1. Įprastoje studijų sutarties formoje užpildykite lentelę A ir B pasirinktais studijų dalykais (formą rasite čia).
 2. Užpildytą studijų sutartį aptarkite su savo fakulteto akademiniu koordinatoriumi (kontaktus rasite žemiau).
 3. Fakulteto akademiniam koordinatoriui patvirtinus galutinę studijų sutartį, turite užpildyti elektroninę formą (pildymo instrukciją rasite čia).

Sekti OLA pasirašymo etapus galite naudojantis mobiliąja programėle Erasmus Mobile App.
ersamusapp.png (376x240, 345x240)

Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš studijų laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę.
Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas.

Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos.
Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

Kiti dokumentai
Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.).

Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti TRSC, ir šie dokumentai bus išsiųsti į užsienio instituciją.

 • Priėmimo laiškas (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation)
 • Patvirtinta studijų sutartis

Priėmimo laiškas. Išsiuntus paraiškos dokumentus, studentas turi gauti priimančiojo universiteto laišką, kuriuo studentas kviečiamas studijuoti užsienio universitete. Priėmimo laiškas dažniausiai siunčiamas studento pašto adresu, kurį studentas būna nurodęs paraiškos formoje. Gavęs priėmimo laišką, jo kopiją studentas pateikia TRSC.

Patvirtinta studijų sutartis dažniausiai atsiunčiama kartu su priėmimo laišku studentui. Savo parašu užsienio institucijos koordinatorius patvirtina, kad sutinka su studento pasirinkta studijų programa.

 • Prašymas Rektoriui 
 • Draudimas 
 • Stipendijos sutartis
 • Viza
 • Garantinis raštas užsienio universitetui


Prašymas rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną studijų sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti studijuoti užsienio institucijoje (žr. sk. Dokumentų formos). Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų - mokslinis vadovas. Prašymą rektoriui reikia pateikti TRSC.

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Teritorinės ligonių kasos (Adresas Kaune: Aukštaičių g. 10) išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC.

Viza. Gavęs oficialų kvietimą studijuoti užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje.

Stipendijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis (žr. sk. Dokumentų formos) stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką.
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių.

Garantinis raštas užsienio universitetui. Visiems studentams prieš išvykstant studijuoti į užsienio universitetą įteikiamas garantinis raštas užsienio universitetui (angl. Letter of Guarantee), kurį studentas perduoda užsienio universiteto Tarptautinių ryšių skyriui ar kitiems atsakingiems asmenims priimančiojoje institucijoje.

Studijų užsienyje laikotarpiu
Studijų sutarties pakeitimai
Su fakulteto koordinatoriumi studentas turi peržiūrėti savo studijų programą ir išsiaiškinti, ar visi jo pasirinkti dalykai yra siūlomi universiteto studijų tvarkaraštyje. Atvykusiems į užsienio instituciją studentams gali prireikti pakeisti studijų programą dėl daugelio priežasčių: tvarkaraščio nesuderinamumo, pasirinktų kursų netinkamumo (dėl lygio ar turinio), pasikeitusio kreditų skaičiaus už pasirinktus dalykus ir kt.
Studijų programos pakeitimai nurodomi kitoje studijų sutarties pusėje arba atskirame lape (angl. changes to the original proposed study programme/Learning Agreement), ir patvirtinami studento, LSMU bei priimančiosios institucijų koordinatorių parašais. Pakeitimai studijų programoje turėtų būti padaryti per 1 mėnesį nuo studijų pradžios užsienio institucijoje.

Po studijų užsienyje

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus:

 • Pažymą apie Erasmus+ studijų laikotarpį (angl. Evidence of Studies)
 • Akademinę pažymą iš priimančiosios institucijos (angl. Transcript of Records)
 • Studento ataskaitą

Pažyma apie Erasmus+ studijų laikotarpį yra pažyma, patvirtinanti studento išbūtą studijų laikotarpį užsienio institucijoje. Užpildytą šią pažymos formą studentas gaus prieš išvykdamas į užsienį. Baigiantis studijų užsienyje laikotarpiui, ši forma turi būti patvirtinta priimančiosios institucijos atsakingų darbuotojų (tarptautinių programų/fakulteto koordinatorių) parašu ir antspaudu.

Akademinė pažyma iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento studijų užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti kursai, gauti įvertinimai ir ECTS kreditai. Akademinėje pažymoje įrašytų dalykų pavadinimai, ECTS kreditai turi sutapti su studijų sutartyje (arba jos keitimuose, jei tokie buvo daryti) pateiktais dalykais ir kreditais.
Originalą būtina pateikti dekanatui, nes juo remiantis įskaitomi dalykai, o kopiją - TRSC. Parvežtus įvertinimus įskaito ir į studijų knygelę įrašo ECTS fakulteto koordinatorius arba dekanas. Studijų knygelės kopiją su įskaitytais dalykais ir įvertinimais studentas turi pateikti TRSC.

Studento ataskaita. Prieš išvykdami į užsienį, visi studentai gauna Erasmus+ studento aprašomosios ataskaitos formą, kurią reikia užpildyti po studijų užsienyje ir kartu su kitais dokumentais pateikti TRSC. Ši ataskaita parodo studento patirtį ir suteikia vertingos informacijos, naudingos būsimiems Erasmus+ studentams bei šios programos tobulintojams.

LSMU MA FAKULTETŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORIAI:
MF: prof. Ingrida Balnytė, ingrida.balnyte@lsmuni.lt 
OF: prof. Kristina Lopatienė, kristina.lopatiene@lsmuni.lt 
FF: prof. Valdas Jakštas, valdas.jakstas@lsmuni.lt
SF: prof. Daiva Petruševičienė, daiva.petruseviciene@lsmuni.lt
VSF: doc. Gvidas Urbonas, gvidas.urbonas@lsmuni.lt 

Institucinis ECTS koordinatorius LSMU:
Dr. Alvidas Šarlauskas, alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt  

LSMU VA FAKULTETŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORIAI:
VF: doc. Aistė Kabašinskienė, aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt 
GTF: dr. Evaldas Šlyžius, evaldas.slyzius@lsmuni.lt

Išvykstančiųjų MA ir VA Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:
Eglė Vizbaraitė, egle.vizbaraite@lsmuni.lt

Studentų mobilumas praktikai

STUDENTŲ ATRANKA

Atrankos kriterijai
Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną kartą per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC skelbia atvirąjį konkursą praktikai užsienyje ateinantiems mokslo metams pagal Erasmus+ programą. 
Atrankoje vykti praktikai į programoje dalyvaujančias šalis pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti visi LSMU studentai bei būsimi absolventai (trumpiausia praktikos trukmė - 2 kalendoriniai mėn.).

Erasmus praktiką galima atlikti mokslo metų eigoje (praktika, kuri LSMU pripažįstama kaip sudedamoji studijų dalis, angl. traineeship embedded in the curriculum), vasaros metu (papildoma praktika, angl. voluntary traineeship) ir vienerių metų laikotarpyje pabaigus studijas (absolventų praktika, angl. traineeship after graduation).


Studentams taikomi atrankos kriterijai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (mažiausias vidurkis - 7) ;
 • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys - 5);
 • studento motyvacija;
 • siūlomos praktikos programos priimančiojoje institucijoje atitikimas praktikos programą LSMU;
 • asmeninės savybės ir sugebėjimas spręsti iškylančias problemas.


Atsižvelgiant į studentų skaičių fakultetuose 2017 m. sausio 1 d., nustatytos šios Erasmus dotacijos praktikoms paskirstymo kvotos fakultetams bei trečiosios pakopos studentams:

 • Medicinos fakultetui – 32 proc.;
 • Odontologijos fakultetui – 10 proc.;
 • Farmacijos fakultetui – 8 proc.
 • Slaugos fakultetui – 10 proc.;
 • Visuomenės sveikatos fakultetui – 5 proc.;
 • Veterinarijos fakultetui – 16 proc.;
 • Gyvulininkystės technologijos fakultetui – 3 proc.;
 • Rezidentams ir doktorantams – 16 proc.

Taip pat yra nustatyta maksimali finansuojamos 3 mėn. praktikos trukmė užsienyje. 


Atrankos eiga
Paraiškos formos pildymas.
Studentai, norintys išvykti praktikai pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/, pildyti paraišką galima tik tada, kai yra paskelbta atranka). 

Užsienio kalbos žinių patikra.
Studentams, kurie savo studijų knygelėse turi galutinį profesinės užsienio kalbos įvertinimą pažymiu, užsienio kalbos testo laikyti nereikia. Studentai, kurie neturi galutinio įvertinimo, arba tie, kurie nori atlikti praktiką institucijoje, kurioje praktika vyksta ne jų pirmąja užsienio kalba, turi sėkmingai išlaikyti pasirinktos užsienio kalbos testą.
Pavyzdys: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į ligoninę ar universitetą, kuriame praktika Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. Studentas turi išlaikyti prancūzų kalbos testą Kalbų ir edukacijos katedroje.
Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys - 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis.
Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisiją sudaro atstovai iš skirtingų fakultetų (fakultetų dekanai arba ECTS koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai.
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su pretendentu vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami ir apskaičiuojamas bendras vidurkis.

Galutinis įvertinimas.

Galutinis įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

galutinis įvertinimas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus - 0,5 balo;
 2. Susirastą vietą praktikai - 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė iki paskutinės paraiškos pateikimo datos įkelia į DreamApply sistemą pažymą, patvirtinančią, kad tam tikra institucija priima jį/ją Erasmus praktikai);
 3. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje pirmą kartą - 0,3 balo;
 4. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Prieš praktiką užsienyje
Atrinkti Erasmus+ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students).

Pagrindinis dokumentas:

Kiti dokumentai, kurie gali būti reikalaujami atskirais atvejais:

 • Paraiškos forma (angl. Application Form)
 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records)
 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form)

Vykstantis praktikai studentas savo praktikos tikslus, veiklos detales aptaria ir derina su savo praktikos vadovu. Studentas pildo praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeships). Tai yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos praktikos programos.
Pildydamas praktikos sutartį, studentas turi remtis su praktikos vadovu aptartu savo veiklos planu:

 • Knowledge, skills, and competence to be acquired": reikia parašyti, kokias profesines žinias, gebėjimus ir įgūdžius studentas ketina įgyti praktikos užsienio institucijoje metu.
 • Detailed programme of the training period": reikia išsamiai aprašyti pavienius veiklos etapus, jų tikslus ir užduotis. 
 • Task of the trainee": reikia apibrėžti, kokios konkrečiai bus studento pareigos, užduotys ir darbai praktikos vietoje.
 • Monitoring and evaluation plan": reikia numanyti, kas ir kaip stebės ir vertins studento veiklą, kam ir kokia forma studentas pateiks ataskaitas apie įvykdytas užduotis, kas įvertins studento praktikos metu įgytas žinias, gebėjimus.
 • Užpildytą praktikos sutartį pasirašo studentas ir fakulteto ECTS coordinatorius/praktikos vadovas (žr. nuorodą LSMU ECTS koordinatoriai).


Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš praktikos laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę. Internai/rezidentai pateikia internaturos/rezidenturos metu atliktu dalyku pavadinimus ir ECTS kreditus.
Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas/ Podiplominių studijų centro dekanė.

Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos.
Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

Kiti dokumentai
Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.).

Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti TRSC, ir šie dokumentai bus išsiųsti į užsienio instituciją.
Išsiuntus paraiškos dokumentus, studentas laukia atsakymo ir iškvietimo laiško iš priimančiosios institucijos. Gavus priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation) ir patvirtinta praktikos sutartį, toliau tvarkomi šie dokumentai:

 • Prašymas Rektoriui
 • Stipendijos sutartis
 • Draudimas 
 • Viza

Prašymas rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną praktikos sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti atlikti praktiką užsienio institucijoje (žr. sk. Dokumentų formos). Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų - mokslinis vadovas. Prašymą rektoriui reikia pateikti TRSC.

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu, civilinės atsakomybės draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe (rekomenduojama draudimo kompanija https://www.aonstudentinsurance.com/ ).
Teritorinės ligonių kasos (Adresas Kaune: Aukštaičių g. 10) išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC.

Viza. Gavęs oficialų kvietimą atlikti praktiką užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje.

Stipendijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis (žr. sk. Dokumentų formos) stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką.
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių.

Po praktikos užsienyje

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus:

 • Praktikos sertifikatą (angl. Traineeship Certificate)
 • Studento ataskaitą (pildoma on-line)

Praktikos sertifikatas iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento praktikos užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti kursai, gauti įvertinimai ir ECTS kreditai. Praktikos atveju turi būti išduota akademinė pažyma/sertifikatas, kurioje turi būti aprašyta ir įvertinta studento veikla, užduočių atlikimas, žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kuriuos jis įgavo, tobulino praktikos užsienio institucijoje metu.

Studento ataskaita. Erasmus+ studentas privalo turi užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo ją užpildyti gavimo, išskyrus tuos atvejus, kai studentas baigia praktiką rugsėjo 30 dieną. Tokiu atveju dalyvis turi užpildyti ir pateikti apklausos anketą per 7 dienas.

ERASMUS+ stipendija
Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ praktikai*

1 grupė 

 

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija.

700EUR

 

2 grupė 

 

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras,Nyderlandų Karalystė, Malta, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.

650EUR

 

3 grupė 

 

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija 

600EUR

 

 
*Stipendijų dydžiai gali būti keičiami Lietuvos nacionalinės agentūros.

 


MA ir VA išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:

Dovilė Grigorjevienė
Darbo grafikas: I-V - Medicinos akademija
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas
Tel.: +370-37-395817, Vietinis: 5111
dovile.grigorjeviene@lsmu.lt

 

Personalo mobilumas dėstymui

Erasmus+ suteikia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) dėstytojams galimybę išvykti dėstyti į partnerines užsienio aukštojo mokslo institucijas arba lektoriams iš užsienio dėstyti LSMU.


Pagrindinės taisyklės: 

1. Pedagoginis darbuotojas, vykstantis dėstyti pagal Erasmus+ programą, priimančiame universitete turi skaityti ne trumpesnį nei 8 akademinių valandų trukmės kursą pagal iš anksto su priimančia institucija suderintą dėstymo programą.
2. Priimantis universitetas turi būti įtrauktas į sąrašą universitetų, pasirašiusių Erasmus+ sutartį su LSMU.


Dėstytojų atrankos kriterijai

Pirmenybė teikiama kandidatams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems pedagogų mobilumo mainų programoje, jei vizito metu parengiama nauja mokomoji medžiaga, sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai. Taip pat atsižvelgiama į užsienio kalbos žinias, patirtį darbe su užsienio studentais. Atranka vyksta pagal dėstytojų pateiktas anketas.


Erasmus dėstymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles dėstymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ dėstymo vizito trukmė – 5 dienos.


Dotacija vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą

Dėstytojams, vykstantiems dėstyti pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota pinigų suma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle:

  Kelionės atstumas

  Suma

  Nuo 10 iki 99 km:

  20 EUR vienam dalyviui

  Nuo 100 iki 499 km:

  180 EUR vienam dalyviui

  Nuo 500 iki 1999 km:

  275 EUR vienam dalyviui

  Nuo 2000 iki 2999 km:

  360 EUR vienam dalyviui

  Nuo 3000 iki 3999 km:

  530 EUR vienam dalyviui

  Nuo 4000 iki 7999 km:

  820 EUR vienam dalyviui

  8000 km arba daugiau:

  1500 EUR vienam dalyviui

 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

Priimanti šalis

Suma per dieną, EUR

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

153

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

136

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

119

 

 

Dokumentų tvarkymas

Dėstytojai, pageidaujantys gauti lėšų vykti dėstyti į užsienio universitetą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką dėstyti.

 Reikalingi dokumentai:

1. Paraiška dėstyti;
2. Mobilumo sutartis (1 egz.);
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.);
4. Komandiruotės prašymas pildomas internetu (FirstClass/LSMU darbuotojai/Personalo tarnybos diskusijos/Personalo tarnybos informacija/Komandiruočių Teikimų ir kasmetinių atostogų prašymų pildymo prisijungimo nuoroda);
5. Sertifikatas (1 originalus egz.);
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą);
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai).

 

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija


Pastaba

Su priimančiais padaliniais užsienio aukštojo mokslo institucijoje dėstytojas dėstymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai.


Kontaktai


Erasmus+ dėstytojų mobilumo koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125)
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

 

 

Personalo mobilumas mokymams

Erasmus+ programa siekiama mokslo ir studijų institucijų darbuotojams sudaryti sąlygas mokytis partnerinėje institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Mokslo ir studijų institucijų personalo mobilumas mokymams apima administracijos arba kito neakademinio personalo mobilumą iš vienos mokslo ir studijų institucijos į partnerinę instituciją arba įmonę mokymosi tikslais.

Personalo atrankos kriterijai

● Užsienio kalbos žinios.
● Darbo programos turinys.
● Darbuotojo mokymo aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo/jos mokymosi aktualumas institucijai.
● Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.

Pirmenybė teikiama:

● administracinių padalinių personalui.
● darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems personalo mobilumo programoje.
● jei vizito metu sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų, kitų padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai.

Atranka vyksta pagal personalo darbuotojų pateiktas paraiškas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

Erasmus mokymo vizito trukmė

Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko. Atsižvelgiant į realias finansavimo galimybes, rekomenduojama Erasmus+ mokymo  vizito trukmė - 7 dienos (5 darbo dienos + 2 dienos kelionei).

Dotacija vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą

Personalo darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

 • Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančios ir priimančios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas, remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle.

  Kelionės atstumas

  Suma

  Nuo 10 iki 99 km:

  20 EUR vienam dalyviui

  Nuo 100 iki 499 km:

  180 EUR vienam dalyviui

  Nuo 500 iki 1999 km:

  275 EUR vienam dalyviui

  Nuo 2000 iki 2999 km:

  360 EUR vienam dalyviui

  Nuo 3000 iki 3999 km:

  530 EUR vienam dalyviui

  Nuo 4000 iki 7999 km:

  820 EUR vienam dalyviui

  8000 km arba daugiau:

  1500 EUR vienam dalyviui


 • Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse bei mobilumo trukmę. T.y., padauginus dienų skaičių iš fiksuotos normos, kuri taikoma dienai atitinkamoje priimančiojoje šalyje.

  Priimanti šalis

  Suma per dieną, EUR

  Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

  153

  Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

  136

  Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

  119


Dokumentų tvarkymas

LSMU personalas, pageidaujantis gauti lėšų vykti mokytis į užsienio įstaigą, Tarptautinių ryšių ir studijų centrui ne vėliau, kaip likus 1 mėnesiui iki planuojamo vizito, pateikia paraišką mokytis.

Reikalingi dokumentai:

 1. Paraiška mokytis
 2. Mobilumo sutartis (1 egz.)
 3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.) - atsiųs programos koordinatorius
 4. Komandiruotės prašymas pildomas internetu (FirstClass/LSMU darbuotojai/Personalo tarnybos diskusijos/Personalo tarnybos informacija/Komandiruočių Teikimų ir kasmetinių atostogų prašymų pildymo prisijungimo nuoroda)
 5. Sertifikatas (1 originalus egz.) - atsiųs programos koordinatorius
 6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus mobilumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
 7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)


Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

 Pastabos

 • Darbuotojas pats susiranda mokymosi įstaigą, vienoje iš Erasmus+ programoje dalyvaujančių šalių ar pasirenka vietą iš jau pasirašytų Erasmus+ bendradarbiavimo sutarčių personalo mobilumui.
 • Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Kontaktai

Erasmus+ dėstytojų mobilumo koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125) 
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

 

Virtualus personalo mobilumas dėstymui/mokymams

Pagal EK ir ŠMPF rekomendacijas parengtas LSMU Rektoriaus įsakymas dėl Erasmus virtualaus darbuotojų judumo, kuriuo vadovaujantis numatoma skirti Erasmus dėstytojams dotaciją papildomam darbo krūviui apmokėti: papildomas darbo krūvis suprantamas kaip nuotolinio mokymo medžiagos turinio ir formų suderinimo su užsienio aukštosios mokyklos dėstytojais bei pritaikymo ir perkėlimo į užsienio aukštosios mokyklos virtualiąją mokymo(-si) aplinką darbai.  

Dotacija bus išmokama kaip darbo užmokesčio priedas. Vienai dėstytojo virtualaus judumo veiklai (minimalus dėstymo krūvis – 8 akad. val) bus skiriama (įskaitant mokesčius):

 • Profesoriui, vyriausiam moksliniam darbuotojui – 480,32 Eur;
 • Docentui, vyresniajam moksliniam darbuotojui – 366,56 Eur;
 • Lektoriui, mokslo darbuotojui – 278,08 Eur.

Darbuotojams, kurie dalyvaus Erasmus mokymosi virtualioje veikloje, dotacija gali būti skiriama dalyvio mokesčiui (jei tokį taiko mokymus organizuojanti institucija) padengti.

Visi kiti su judumu susiję dokumentai (registracija veiklai, veiklos sutartis, dotacijos sutartis) išlieka tie patys, kaip ir fizinio judumo atveju.

Judumas derinamas su priimančiąja institucija ir Akademinio judumo skyriaus koordinatoriais, kreipkitės: zivile.kepezinskiene@lsmu.lt arba zaneta.dickute@lsmuni.lt

Registracijos forma: https://bit.ly/3nfZKNc

Kviečiame Universiteto dėstytojus ir darbuotojus pasinaudoti šia nauja virtualaus judumo galimybe ir taip palaikyti ryšius su kolegomis užsienyje, įgyti kitokio dėstymo/mokymosi patirties ir kompetencijų!

Erasmus statistika

atvykedalinemspagalsalis2018.png (regular, 500x270)
2018 m. atvykusių dalinėms studijoms Erasmus+ studentų skirstinys pagal šalis (n = 120)

isvykusiudinamika2014-18.png (regular, 500x168)
Studentų, išvykusių Erasmus+ studijoms arba praktikai, skaičiaus dinamika 2014–2018 m.

destytojuirpersonalojudumas2014-18.png (regular, 500x153)
LSMU dėstytojų ir personalo judumas 2014–2018 m.

atvykusiudestytojujudumas2014-18.png (regular, 500x150)
Į LSMU atvykusių dėstytojų ir personalo judumas 2014–2018 m.