Spausdinti

Kviestiniai užsienio dėstytojai

Kviestinių užsienio studijų ir mokslo institucijų dėstytojų judumas į LSMU yra viena iš pagrindinių priemonių, padedančių įgyvendinti 2017-2020 m. LSMU strateginės plėtros gairėse numatytus tikslus ir uždavinius –plėtoti studijų ir mokslo tarptautiškumą, pritraukti aukštos kompetencijos užsienio dėstytojus ir/ar mokslininkus į LSMU, kurti patrauklią ir šiuolaikiniam studijų procesui reikalingą aplinką ir puoselėti tarptautinius ryšius bei bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

Kviestinių užsienio dėstytojų vizitai:

 • sudaro sąlygas LSMU studentams, kurie negali dalyvauti judumo programose, gauti naudos iš Europos ir kitų pasaulio šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų žinių ir kompetencijos ir taip įgauti tarptautinės patirties.
 • skatina profesinių žinių, pažangių edukacinių metodų ir priemonių taikymo kompetencijos ir patirties mainus, skatina mokslo ir studijų institucijas plėsti ir turtinti savo dėstomų programų turinį ir mokymo(si) formas.
 • skatina mokslo ir studijų institucijų tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, inicijuoja bendrus mokslinius ir tarptautinius projektus.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) Akademinio judumo skyrius koordinuoja ir administruoja šias programas ir projektus, kurių rėmuose LSMU akademiniai padaliniai (fakultetai, katedros, klinikos, institutai) gali pasikviesti užsienio šalių aukštojo mokslo institucijų dėstytojus dėstymo vizitui į LSMU:

Programa, projektas

Projektą koordinuojanti institucija

Projekto lėšos

Finansavimo schema

Veiklos koordinatorius TRSC

Projektas “Parama užsieniečiams dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose”

 

Švietimo mainų paramos fondas

LR Valstybės biudžeto lėšos +

LSMU lėšos

Darbinimas LSMU/

Darbo užmokestis

Živilė Kepežinskienė  
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

Kviestinių užsienio dėstytojų iš LSMU lėšų fondo projektas

 

LSMU TRSC Akademinių mainų skyrius

LSMU lėšos

Dalinis finansavimas arba

Darbinimas LSMU/

Darbo užmokestis

Živilė Kepežinskienė  
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

Erasmus+ programa: atvykstantys dėstytojai iš Programos šalių (ES šalys)

Siunčiančioji institucija

 

Europos Komisijos lėšos

Nustatyto dydžio dotacija (administruoja siunčiančioji institucija)

 

Živilė Kepežinskienė  
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

Erasmus+ programa: atvykstantys dėstytojai iš Partnerių šalių (ne ES šalys)

LSMU TRSC Akademinių mainų skyrius

Europos Komisijos lėšos

Nustatyto dydžio dotacija (administruoja LSMU)

Živilė Kepežinskienė  
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

 


 

PROJEKTAS “PARAMA UŽSIENIEČIAMS DĖSTYTOJAMS, ATVYKUSIEMS DĖSTYTI LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE”

Tai nacionalinė programa, pagal kurią skiriama parama kviestiniams dėstytojams iš užsienio, atvykstantiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant stiprinti Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinį konkurencingumą ir patrauklumą.

 

REMIAMA VEIKLA: Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai pagal aukštosios mokyklos vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

TINKAMI VEIKLOS DALYVIAI: Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

PARAIŠKOS TEIKĖJAI: Lietuvos aukštosios mokyklos. LSMU vardu paraiškas teikia TRSC Akademinio judumo skyrius.

 

REIKALAVIMAI VEIKLAI

Veiklos laikotarpis. Parama skiriama aukštosioms mokykloms, į kurias atvyksta užsieniečiai dėstytojai akademinei veiklai, kuri vyksta atitinkamais metais nuo rugsėjo 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.

(žr. Vykstantys konkursai)

Finansuojama dėstymo vizito trukmė – nuo 10 iki 15 darbo su studentais dienų (toliau – dėstymo dienos). Išskirtiniais atvejais, aukštajai mokyklai pateikus motyvuotą prašymą/pagrindimą, dėstymo vizito trukmė gali būti trumpesnė nei 10, bet ne trumpesnė nei 5 dėstymo dienos.

Vidutinis darbo krūvis – ne mažesnis kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandos per vieną dėstymo dieną (apima tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo).

Papildomos dėstytojo veiklos ( viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir pan.), naudingos aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.

 

VEIKLOS FINANSAVIMAS

Parama užsieniečiui dėstytojui skiriama iš Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšų (ne daugiau 70 proc.) ir aukštosios mokyklos skiriamų lėšų (ne mažiau kaip 30 proc. visam vizitui reikalingų lėšų).

Parama užsieniečiui dėstytojui gali būti panaudota jo kelionės, apgyvendinimo išlaidoms padengti ir darbo užmokesčiui.

Dėstytojui skiriamos paramos dydis:

 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į profesoriaus pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 8 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas atitinka į docento pareigas aukštojoje mokykloje pretenduojantiems mokslininkams arba pripažintiems menininkams keliamus reikalavimus, – iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną;
 • jei užsienietis dėstytojas turi mokslo (meno) daktaro laipsnį, bet neatitinka profesoriaus ir docento pareigybėms aukštojoje mokykloje keliamų reikalavimų, – iki 3 bazinių socialinių išmokų dydžių už vieną dėstymo dieną.

Užsieniečiui dėstytojui, atvykusiam iš Pietryčių Azijos (išskyrus posovietinės erdvės valstybes), Šiaurės ir Pietų Amerikos bei Okeanijos regionų, nepriklausomai nuo dėstymo vizito trukmės, konkurso būdu skiriama parama indeksuojama taikant 1,5 dydžio koeficientą.

 

KONKURSO EIGA

Konkursas skelbiamas vadovaujantis Valstybės biudžeto lėšų skyrimo aukštosioms mokykloms, į kurias dėstyti atvyksta kviestiniai dėstytojai iš užsienio šalių, Aprašo nuostatomis.

Paraiškas ir visus dokumentus aukštoji mokykla  Švietimo mainų paramos fondui (toliau – ŠMPF) turi pateikti el.paštu zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

LSMU padaliniai kviečiamo dėstytojo vizitui būtinus dokumentus teikia TRSC Akademinio judumo skyriui     
el.paštu zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

Formaliuosius reikalavimus atitinkančios paraiškos LSMU vardu teikiamos ŠMPF.  

 

KONKURSUI PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Kiekvieno kviečiamo užsienio dėstytojo vizitui būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Užpildytą paraiškos formą;
 • Dėstytojo gyvenimo aprašymą lietuvių, anglų arba rusų kalba, kuriame būtų nurodyta institucija, iš kurios yra kviečiamas užsienietis dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis, turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta;
 • Laisvos formos dėstytojo preliminarų patvirtinimą, kad jis ketina atvykti dėstyti arba jau dėsto aukštojoje mokykloje paraiškoje nurodytą dalyką (-us) ar modulį (-ius).

 

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Gautų paraiškų tinkamumas. Jo metu tikrinama kiekvienos konkursui pateiktos paraiškos atitiktis Apraše ir šiame kvietime nurodytiems reikalavimams.

Paraiškų turinio ekspertinis vertinimas. Teikiamos tik tos paraiškos, kurios tinkamumo vertinimo metu buvo įvertintos kaip atitinkančios nurodytus reikalavimus. Ekspertinį paraiškų vertinimą atlieka ŠMPF direktoriaus patvirtinti ekspertai.

 

ATRANKOS KRITERIJAI

Sprendimas skirti paramą konkretiems užsieniečiams dėstytojams priimamas įvertinus:

 • užsieniečio dėstytojo vizito tikslingumą ir pagrįstumą;
 • vizito naudą studentams ir Lietuvos aukštajai mokyklai;
 • dėstomo dalyko (modulio) kaip sudėtinės vykdomos studijų programos dalies pagrįstumą;
 • užsieniečio dėstytojo vizito metu atliekamą papildomą veiklą;
 • užsieniečio dėstytojo pedagoginę, mokslinio (meninio) darbo ar praktinę patirtį;
 • aukštosios mokyklos motyvaciją priimti lietuvių kilmės užsienietį ar išeivijos dėstytoją.
 • aukštosios mokyklos skiriamų lėšų dalį užsieniečio dėstytojo vizitui finansuoti.

Ekspertų įvertintos paraiškos išdėstomos gautų kokybinio vertinimo balų mažėjimo tvarka.

Paramos skyrimas. Užsieniečių dėstytojų, kuriems yra skirta parama, sąrašą bei rezervinį sąrašą tvirtina ŠMPF direktorius. Apie konkurso rezultatus visi paraiškų teikėjai informuojami oficialiai. Patvirtintų užsieniečių dėstytojų sąrašas taip pat skelbiamas Fondo tinklalapyje www.smpf.lt.

LSMU TRSC Akademinių mainų skyrius informuoja padalinius apie gautą paramą užsienio dėstytojų vizitams, administruoja gautos paramos panaudojimo procesus ir atsiskaito už lėšų naudojimą ŠMPF nustatyta tvarka.


KONTAKTAI

Užsienio dėstytojų projekto koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125) 
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt

 


 

KVIESTINIŲ UŽSIENIO DĖSTYTOJŲ JUDUMAS IŠ LSMU LĖŠŲ FONDO

Vadovaudamiesi LSMU Senato patvirtinta „Kviestinių dėstytojų mobilumo organizavimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete“  tvarka LSMU padaliniai gali pasikviesti užsienio dėstytojus dėstyti padalinio organizuojamų studijų programų dalykuose ar moduliuose ir gauti finansinę paramą vizito finansavimui iš LSMU lėšų.

Su Kviestinių dėstytojų mobilumo organizavimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete  tvarka susipažinti galima čia.


REMIAMA VEIKLA:
Parama skiriama užsienio dėstytojams, kurie atvyksta į LSMU akademinių padalinių vykdomas studijų programas, dalykus ar modulius, kurie yra sudėtinė vykdomos studijų programos dalis.

TINKAMI VEIKLOS DALYVIAI: Užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijų aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mokslininkai bei praktikai.

 

REIKALAVIMAI VEIKLAI

Veiklos laikotarpis. Kviestinio užsienio dėstytojo dėstymo veikla turi trukti ne trumpiau kaip 2 darbo dienas. 

Darbo krūvis. Vizito metu užsienio dėstytojas turi dėstyti ne mažiau kaip 8 akademines valandas  ir ne mažiau kaip 2 kontaktinio darbo su studentais valandas per vieną dėstymo dieną.

Dėstymo veikla apima tiesioginį dėstytojo bendravimą su studentais, bet neapima nuotolinio mokymo.

Papildomos dėstytojo veiklos ( pranešimai konferencijose, viešos paskaitos, tiriamasis darbas, akademinio ir administracinio personalo mokymai ir pan.), naudingos aukštajai mokyklai ir (ar) platesnei visuomenei, suteikia vizitui pridėtinę vertę.

KVIESTINIŲ DĖSTYTOJŲ ATRANKA

Kviestinio dėstytojo atvykimą inicijuoja LSMU padalinys, į kurį dėstytojas atvyksta skaityti paskaitų ar vesti užsiėmimų.

LSMU padalinys likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki užsienio dėstytojo vizito pirmos dienos TRSC  Akademinio judumo skyriui pateikia:

1) Prašymą dėl kviestinio dėstytojo vizito finansavimo. Prašymas pasirašomas fakulteto dekano ir adresuojamas LSMU studijų prorektoriui , jame pateikiamas vizito tikslas ir prašoma finansavimo suma (turi apimti visas planuojamas išlaidas įskaitant VSD mokestį);

2) Paraiškos formą (tvarkos Priedas 1). Paraiškos formoje pagrindžiamas vizito tikslingumas ir naudingumas LSMU studentams, padaliniui ir Universitetui.

3) Preliminarią kviestinio dėstytojo vizito programą su išvardintomis edukacinėmis veiklomis ir tikslinėmis grupėmis (studijų dalykas, studentų tikslinė grupė ir pan.);

4) Kviestinio dėstytojo gyvenimo aprašymą/CV lietuvių arba anglų kalba. CV turi būti nurodyta institucija, iš kurios yra atvykęs užsienio dėstytojas (jei tokia yra), dėstytojo tarptautinė pedagoginė ir mokslinė patirtis (publikacijos), turima aukštojo mokslo kvalifikacija ir institucija, kurioje ji įgyta.

Jei kviestinis dėstytojas įdarbinamas LSMU:

5) Kviestinio dėstytojo asmens tapatybės dokumento kopiją;

6) Kviestinio dėstytojo diplomo(-ų) kopijas.

TRSC Akademinio judumo skyrius LSMU studijų prorektoriui pateikia kviestinio dėstytojo vizito dokumentus, įskaitant vizito išlaidų sąmatą (žr. Veiklos finansavimas).

Prorektorius studijoms priima sprendimą dėl kviestinio dėstytojo vizito į LSMU vykdymo ir finansavimo,  vizuoja pateiktą prašymą.

TRSC Akademinio judumo skyrius informuoja LSMU padalinį apie sprendimą skirti finansinę paramą. Esant neigiamam sprendimui, informuoja padalinį apie tokio sprendimo priežastis.

VEIKLOS FINANSAVIMAS

TRSC Akademinio judumo skyrius įvertina padalinio įvardintas vizito išlaidas, parengia vizito sąmatą bei patikrina, ar neviršytas padaliniui skirtų lėšų limitas. išlaidų sąmata gali būti koreguojama derinant su Ekonomikos ir planavimo tarnyba ir kviečiančiu padaliniu.

Iš LSMU lėšų gali būti finansuojamos šios išlaidos:

1) Kelionės išlaidos. Apmokamos visos išlaidos nuo dėstytojo išvykimo vietos iki veiklos vykdymo vietos, t.y. Kauno. Apmokami skrydžio (išskyrus  verslo klasės), traukinio, autobuso bilietai, taksi išlaidos pagal pateiktus kelionės išlaidų dokumentus (žr. Veiklai pasibaigus);

2) Darbo užmokestis. Užsienio dėstytojas gali būti įdarbinamas dėstymo veiklos laikotarpiui LSMU. Jam skiriamas darbo užmokestis skaičiuojamas pritaikant nustatytus valandinius įkainius pagal turimą akademinį laipsnį. Kelionės ir pragyvenimo išlaidas užsienio dėstytojas apmoka pats iš gauto darbo užmokesčio, papildomos lėšos tam neskiriamos.

Užsienio dėstytoją kviečiantis padalinys gali prisidėti savo lėšomis savo nuožiūra papildomai finansuodamas kitas su vizitu susijusias išlaidas (dėstytojo apgyvendinimą, maitinimą). Tokiu atveju sąmatoje šios išlaidos nurodomos atskiroje eilutėje nurodant finansavimo šaltinį. Šios paramos skyrimą parašu patvirtina padalinio lėšų valdytojas.

Apgyvendinimas LSMU svečių namuose. Užsienio dėstytojui gali būti siūlomas nemokamas apgyvendinimas LSMU svečių namuose (Rotušės a. 28, Kaunas, LSMU Farmacijos muziejus). Jei dėstytoją tenkina apgyvendinimo sąlygos, jį kviečiantis LSMU padalinys suderina ir rezervuoja apgyvendinimą LSMU svečių namuose.


VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Už kviestinio dėstytojo akademinės veiklos organizavimą atsakingas jį kviečiantis LSMU padalinys.

Kviečiantis padalinys:

 • parengia tikslią kviestinio dėstytojo vizito LSMU dienotvarkę ir ją  pateikia TRSC Akademinio judumo skyriui;
 • organizuoja užsienio dėstytojo atvykimą ir išvykimą, paskiria lydinčius/kuruojančius asmenis;
 • suderina kelionės bilietų pirkimą ir kiek įmanoma tiksliau numato kelionės išlaidas bei informuoja TRSC Akademinio judumo skyrių;
 • užsienio dėstytojui pageidaujant suderina ir rezervuoja apgyvendinimą LSMU svečių namuose;
 • atsako už tinkamą kviestinio dėstytojo akademinės veiklos programos įgyvendinimą;
 • jei kviestinis dėstytojas įdarbinamas LSMU, bendradarbiaudamas TRSC ir su Personalo tarnyba padeda dėstytojui susitvarkyti įdarbinimo formalumus.

TRSC Akademinio judumo skyrius:

 • informuoja LSMU padalinius apie privalomus pateikti dokumentus užsienio dėstytojo vizitui bei finansinės atskaitos procedūras;
 • jei kviestinis dėstytojas įdarbinamas LSMU, informuoja dėstytoją ir padalinį apie darbo sutarčiai sudaryti reikalingus  dokumentus;
 • jei kviestinis dėstytojas įdarbinamas LSMU, bendradarbiaudamas su Personalo tarnyba ir Ekonomikos ir planavimo tarnyba, padeda padaliniui sutvarkyti dėstytojo įdarbinimo formalumus.
 • parengia kviestiniam dėstytojui jo vizitą patvirtinantį sertifikatą.


VEIKLAI PASIBAIGUS

Prieš kviestiniam dėstytojui išvykstant, kviečiantis padalinys užtikrina, kad dėstytojas su TRSC Akademinio judumo skyriaus paskirtu koordinatoriumi suderintų galutinio finansinio atsiskaitymo už vizitą formalumus.

Kviestinis dėstytojas privalo pateikti:

- Išlaidų kompensavimo formą (ang. Reimbursement form). Formoje dėstytojas įvardija visas patirtas kelionės išlaidas ir pinigines sumas bei pateikia banko ir asmeninės sąskaitos,  į kurią bus pervedamos kompensuojamos  išlaidos, duomenis.

- Kelionės išlaidas patvirtinančius dokumentus. Dėstytojas privalo pateikti skrydžio bilieto kopiją, laipinimo korteles (ar jų kopijas), kitų transporto priemonių, kuriomis keliavo, kelionės bilietus, taksi čekius.

TRSC Akademinio judumo skyrius kviestinio dėstytojo pateiktus dokumentus perduoda Buhalterinės apskaitos tarnybai, kurios darbuotojas atlieka kompensuojamų išlaidų pavedimą į kviestinio dėstytojo nurodytą asmeninę sąskaitą.

Veiklos  ataskaita. Užsienio dėstytoją pakvietęs LSMU padalinys  ne vėliau kaip per vieną savaitę po dėstytojo vizito, LSMU studijų prorektoriui pateikia veiklos įvykdymo ataskaitą, kurioje būtų įvardinti šie pagrindiniai punktai:

 • Dėstytojo darbo valandų skaičius (kontaktinio darbo su studentais ir kitos veiklos valandos);
 • Studentų grupė: paskaitas išklausiusių ir praktiniuose darbuose dalyvavusių studentų skaičius, įvardijant studijų programą, studijų pakopą (įskaitant gydytojus rezidentus ir doktorantus);
 • Paskaitų ir seminarų tematika. Įvertinama užsienio dėstytojo paskaitų tematikos svarba ir nauda, įvardijami nauji pažangūs mokymo metodai (jei buvo taikomi);
 • Pridėtinė vizito vertė. Įvardijama papildoma užsienio dėstytojo vizito naudą LSMU studentams, padaliniui/fakultetui ir Universitetui (bendri studijų ar moksliniai projektai, išplėsti ryšiai, naujos mainų, stažuočių galimybės ir pan.)


KONTAKTAI

Kviestinių dėstytojų projekto koordinatorė TRSC:

Živilė Kepežinskienė  

Tarptautinių programų koordinatorė 
A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125) 
Tel.:  +370-37-361981, Vietinis: 5145
zivile.kepezinskiene@lsmu.lt