Spausdinti

Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius

Gyvūnų mitybos ir pašarų skyriuje dirba 10 darbuotojų: 1 vyriausiasis ir 3 vyresnieji mokslo darbuotojai, studijuoja 2 doktorantai, dirba 2 zootechnikai ir 2 laborantai.

Pagrindinė skyriaus veikla- tyrimai pašarų gamybos, gyvūnų mitybos ir produkcijos kokybės srityje. Vykdomų mokslinių tyrimų tikslas –ištirti naujomis technologijomis paruoštų bei naujų pašarų biologinę vertę, jų tinkamumą gyvūnų mitybai, įvertinti gyvūnų mitybos faktorių poveikį jų sveikatingumui , gauti maistingą, funkcionalią bei saugią gyvūninę produkciją.

 

Teikiamos mokslinės paslaugos:

rengiamos mokslinių tyrimų ir gamybinių bandymų gyvūnų mitybos ir pašarų gamybos srityje atlikimo metodikos,

rekomendacijos, pasiūlymai ir konsultacijos žolinių bei kitų pašarų konservavimui, jų paruošimo šėrimui, naujų pašarų gamybos ir šėrimo technologijų taikymui, gyvūnų mitybos optimizavimui,

pašarų priedų, pašarinių žaliavų, pašarų papildų, biologiškai aktyvių medžiagų ekspertizė ir jų naudojimo nurodymų (instrukcijų) rengimas;

žemės ūkio pašarų sektoriaus teisės dokumentų rengimas ir pritaikymas prie ES reikalavimų.

 

Istorija

Gyvulių šėrimo skyrius buvo įkurtas 1948 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio instituto Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinėje bazėje (Baisogaloje). 1952 m.  įkūrus Gyvulininkystės ir veterinarijos institutą, Gyvūnų šėrimo sektorius buvo vienas iš instituto padalinių. 1956 m. reorganizavus institutą, prie jo buvo prijungta ir Gyvulininkystės mokslinių tyrimų stoties eksperimentinė bazė. Galvijininkystės skyrių sudarė Galvijų šėrimo, Veisimo, Galvijininkystės organizavimo sektoriai. 2002 m., keičiant instituto struktūrą prie Galvijų šėrimo sektoriaus buvo prijungti Kiaulių šėrimo ir Pašarų technologijos sektoriai,  įkurtas Gyvūnų mitybos ir pašarų skyrius.

Skyriui nuo 1952 iki 1976 m. vadovavo dr. Juozas Kunskas,   nuo 1976 iki 2002 m. - prof. habil. dr. Vytautas Tarvydas, nuo  2002 m. - dr. Virginijus  Uchockis.

Skyriaus mokslininkai ištyrė naujomis technologijomis pagamintų pašarų: šienainio, presuotų žolės kapojų, šiaudų-koncentratų, bei kitų apėmingų pašarų mišinių efektyvumą  melžiamų karvių ir galvijų prieauglio racionuose. Paruošė ir išbandė nenugriebto pieno pakaitalų receptus atjunkytiems veršeliams. Ištyrė barotermiškai apdorotų ir traiškytų grūdų, nepilnai pribrendusių traiškytų konservuotų grūdų maistinę vertę ir šių pašarų panaudojimo melžiamų karvių ir galvijų šėrimui efektyvumą. Moksliškai įvertino biologiškai aktyvių medžiagų (probiotikų ir prebiotikų) įtaką pašaro maisto medžiagų virškinamumui, įsisavinimui, ž.ū. paskirties gyvūnų produktyvumui ir produkcijos kokybei bei saugumui. Paruošė ir bandymuose su gyvūnais patikrino kombinuotųjų pašarų ir baltyminių-vitamininių-mineralinių papildų bei premiksų receptus galvijų prieaugliui, melžiamoms karvėms ir  kiaulėms. 

 

Mokslinė veikla

Skyriuje vykdomos 4 mokslinių tyrimų temos:

1. Baltymingų pašarų pasisavinimo galvijų prieskrandyje ir jų įtakos produktyvumui tyrimai

2. Pašarų antrinės fermentacijos cheminių ir mikrobiologinių procesų bei aerobinio stabilumo tyrimai

3. Biotechnologinių inovacijų įtakos pirminės gamybos pašarų fermentacijos procesams, maistingumui bei ž.ū. gyvūnų produkcijos kokybei tyrimai

4. Maisto pramonės eigoje susidarančių produktų panaudojimo įtaka kiaulių produktyvumui, maisto medžiagų virškinamumui bei kiaulienos kokybei

 

Studijos

Skyriuje studijuoja du doktorantai. Doktorantų mokslinių darbų temos:

Virškinimo procesų karvių didžiajame prieskrandyje ir jų produktyvumo tyrimai, naudojant šėrimui pramonės šalutinius produktus (2009 -2013 m.). Vadovas- dr. Virginijus Uchockis.  

 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Skyriaus mokslininkai bendradarbiauja su Latvijos žemės universiteto Biotechnologijos ir veterinarijos institutu ,,Sigra“, Novi Sad universiteto Maisto technologijos institutu  (Serbija), LR Žemės ūkio ministerija, Valstybine gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, VĮ "Gyvulių produktyvumo kontrolė", VĮ "Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras", Žemės ūkio rūmais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, VĮ ,,Pieno tyrimai“, gyvulių augintojų asociacijomis, ūkiais ir kitais gyvulių augintojais, LŽŪU,  VA , LAEI ir LŽI mokslo darbuotojais, Austrijos kompanija „Biomin“ , Danijos kompanija „Chr. Hansen“ , AB ,,Nordic Sugar Kėdainiai“ , UAB "Dotnuvos projektai" ir kitais ūkio subjektais.

 

Vykdomi projektai

Skyriaus mokslininkai dalyvauja projektuose:

FP7-REGPOT-2007-3 projektas FEED-TO-FOOD „Reinforcement of FEED-TO-FOOD Research Center at Institute for Food Technology of Novi Sad“. 2007-2011 m. Projekto tikslai: plėtoti Balkanų ir Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą, stiprinti mokslinių tyrimų techninę bazę ir mokslininkų kompetenciją. Įgyvendinant projektą, 2010 m. gegužę dvi serbų mokslininkės stažavosi ir įsisavino daugelį pašarų tyrimo metodų. Tais pačiais metais  skyriaus darbuotojas išvyko į Novi Sad universitetą (Serbija) mokytis dirbti su nauja pašarų gamybos įranga bei dalyvauti konferencijoje ir seminare.

 

FP7-REGPOT-2007  projektas BALTFOODQUAL, „Unlocking Animal Food Quality Research Potential in Baltic Region by Developing Scientific and Technical Capacities of the Research Institute “Sigra”. 2007-2011 m.

 

KPP priemonės „ Profesinio mokymo ir informavimo veikla“  antrosios veiklos srities „ Žemės ir miškų veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „Ūkinės paskirties gyvūnų inovatyvios auginimo sistemos ir gyvūninės kilmės produktų pateikimas vartotojui“ 2010-2013 m. Projekto tikslas- skleisti inovatyvias ūkinės paskirties gyvūnų auginimo sistemas, skatinti diegti mokslo naujoves, kurios leistų mažinti aplinkos taršą ir prisidėtų prie kraštovaizdžio išsaugojimo, užtikrintų gyvūnų gerovės ir higienos reikalavimų įgyvendinimą, pateiktų naujus ekonominio ūkininkavimo metodus racionaliau panaudojant turimus materialiuosius, piniginius bei žmogiškuosius išteklius galvijininkystės ir kiaulininkystės ūkiuose, bei paskatintų projekto naudos gavėjus šeimos ūkiuose gaminti maisto produkciją galutiniams vartotojams.

 

Kontaktai