Spausdinti

Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras

Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centre dirba 9 darbuotojai, iš jų 2 – centre, o zootechnikas bei 6 pagalbinio personalo darbuotojai - Genofondo išsaugojimo grupėje.


Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras yra Gyvulininkystės instituto padalinys, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka suteikta teisė koordinuoti ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, stebėseną ir išsaugojimą šalies mastu. 

 

 

 

Istorija

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado galimybė keisti visuomenės požiūrį į gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimą.

Prof. J. Šveisčio rūpesčio, pastangų ir autoriteto dėka iš Žemės ūkio ministerijos buvo gautos lėšos išlikusiems gyvūnams supirkti, suformuoti bandas ir jas išlaikyti. 1993-1996 m. buvo organizuotos išlikusių gyvulių paieškos ekspedicijos į nuošalias šalies vietoves. Taip nuo 1994 m. Gyvulininkystės institute yra suformuotos ir saugomos ūkinių gyvūnų bandos: vietinių kiaulių, žemaitukų arklių ir vietinių šiurkščiavilnių avių, šėmų bei baltnugarių galvijų, senojo genotipo Lietuvos baltųjų kiaulių bandos ir vištinių žąsų pulkas. Saugomų veislių bandų formavimui ir saugojimui iki 1999 m. vadovavo Lietuvos Gyvulininkystės instituto Kiaulininkystės skyriaus vedėjas prof. J. Šveistys, vėliau Gyvūnų išsaugojimo grupei vadovavo dr. Violeta Razmaitė, o nuo 2003 iki 2009 m. dr. - B. Zapasnikienė.

2008 m. patvirtinta naujai paruošta Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programa, kurios tikslas – kintančios aplinkos sąlygomis užtikrinti ūkinių gyvūnų genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, racionalų ir tausų naudojimą, apsaugoti juos nuo nykimo, sudaryti palankias sąlygas ūkinių gyvūnų rūšių evoliucijai, užtikrinti populiacijų tvarumą. 2008 m. pabaigoje buvo įkurtas Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras. 2009 m. gruodžio mėn. Gyvūnų genofondo išsaugojimo grupė (kurią sudarė 1 zootechnikas ir 7 pagalbiniai darbuotojai) priskirta Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centrui, kuriam buvo pavesta koordinuoti grupės veiklą.

 

Veikla

Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių apsaugos koordinavimo centras (toliau – Centras) koordinuoja žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių išsaugojimo ir tyrimo darbus bei saugo ūkinių gyvūnų genetinę medžiagą.

Centras, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: koordinuoja ūkinių gyvūnų, įtrauktų į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą (LR Žemės ūkio ministro 2008.02.06 įsakymas Nr. 3D-58), genetinių išteklių kaupimą, tyrimą, stebėseną, atranką, išsaugojimą bei naudojimą, kaupia informaciją apie Lietuvos ūkinių gyvūnų veislių skaitlingumo pokyčius ir rekomenduoja priemones joms išsaugoti; pagal poreikius kaupia žemės ūkio gyvūnų genetinę medžiagą, saugojimui Centre ir koordinuoja žemės ūkio gyvūnų genetinės medžiagos saugojimą kituose naudojamuosiuose ir saugojamuosiuose ūkinių gyvūnų genų bankuose; diegia naujas ir tobulina esamas žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių ilgalaikio kaupimo ir saugojimo technologijas; inicijuoja ir koordinuoja bendras su kitomis institucijomis ūkinių gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių programas; bendradarbiauja su kitų šalių ūkinių gyvūnų genų bankais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines programas žemės ūkio gyvūnų nacionalinių genetinių išteklių klausimais. Dalyvauta tarptautiniame projekte „Europos vilnos“(2010).

Bendradarbiaujant su instituto Reprodukcijos skyriaus darbuotojais pradėta šaldyti ir kaupti kuilių sperma (2009.), su UAB „Vilniaus žirgynas“ darbuotojais – eržilų sperma (2009-2010), pradėtas kaupti DNR bankas (2009-2010), vykdomas vietinių galvijų veislių inventorizavimas ir charakterizavimas (2009-2010).

 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Centro darbuotojai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis, užsiimančiomis gyvūnų genetinių išteklių saugojimu – Europos nykstančių veislių ir sėklų monitoringo instituto mokslininkais (Monitoring Institute for Rare Breeds and Seeds in Europe Schneebergstr), Šiaurės šalių genų banko gyvulininkystės specialistais, Wageningeno universiteto ir tyrimų centro,  Nyderlandų genetinių išteklių centru (Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) Wageningen University and Research Centre), Europos regionų gyvūnų genetinių išteklių centru (European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources (ERFP)), „Lelkendorfo Ark“ parku (Vokietija) Lietuvos ir užsienio veislininkystės institucijų specialistais.

 

Vykdomi projektai

2008 m. Institute saugomos ūkinių gyvūnų veislės buvo sertifikuotos kaip tautinio paveldo produktas.

Centro iniciatyva 2010 m. buvo įkurta Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija.

Centro darbuotojai dalyvauja įvairiuose projektuose:

Tarptautinė konferencija – paroda bei vaikų piešinių konkursas „Ūkinių gyvūnų genetinių išteklių populiarinimas“ (2010);

 Vietinių veislių pristatymas pilies ūkio kiemelyje, Raudonės pilies festivalyje „Panemunių žiedai“,(2010).

 

Dokumentai

Nuostatai, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programa ir jos administravimo taisyklės.

 

Kontaktai