Spausdinti

Studijų proceso stebėsena

Studijų kokybės stebėjimą, vertinimą ir tobulinimą Lietuvos sveikatos mokslų universitete koordinuoja Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija (toliau – SKSUK, Komisija). Komisija sudaroma vieniems metams, kasmet atnaujinant Komisijos sudėtį. Komisijai pirmininkauja prorektorius studijoms. Į Komisijos sudėtį įtraukiami fakultetų, Mokslo centro, Studijų centro, Podiplominių studijų centro, Tarptautinių ryšių ir studijų centro, Karjeros centro bei Studentų atstovybės deleguoti atstovai, o taip pat ir Rektoriaus paskirtas atsakingasis sekretorius.
 
Skiriamos tokios SKSUK funkcijos:
 
  1. organizuoja studijų proceso kokybės vertinimo formų bei joms naudojamų priemonių parengimą ir tvirtinimą;
  2. koordinuoja studijų proceso kokybės užtikrinimo eigą fakultetuose bei kituose padaliniuose,  parenka vertintinas, studijų kokybės gerinimą lemiančias, sritis;
  3. stebi, analizuoja ir vertina studijų proceso kokybės gerinimo visais lygmenimis (Fakulteto, programos, dalyko) rezultatus;
  4. vertindama rezultatus, prireikus gali kviesti už studijų dalykus atsakingų padalinių vadovus, fakultetų dekanus, dėstytojus, studentus ir kitus akademinės bendruomenės narius kartu aptarti rezultatus ir numatyti galimus būdus trūkumams šalinti;
  5. atsižvelgdama į studijų proceso kokybės vertinimo rezultatus, teikia informaciją, pasiūlymus dėl  studijų programų,  dėstymo kokybės bei studijų proceso vykdymo, tobulinimo ir pakeitimų;
  6. Universiteto interneto tinklalapyje, intranetu ir kitais būdais viešai skelbia studijų kokybės stebėjimo, vertinimo ir tobulinimo Universitete rezultatus, taip pat gali skelbti kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas;
  7. priima sprendimą dėl studijų proceso kokybės vertinimo rezultatų skelbimo laiko ir formos.
 
Už studijų kokybės užtikrinimo sistemos palaikymą atsakinga Studijų centro vyresnioji specialistė studijų kokybei dr. Monika Miliušienė, monika.miliusiene@lsmuni.lt, tel. (8 37) 327333, (vietinis - 5658)