Spausdinti

Projektas „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“

 

 

 

 

 

 Pagrindiniai projekto rezultatai:

 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (toliau – LSMU), kartu su partneriais Higienos institutu (toliau – HI), Klaipėdos universitetu (toliau – KU) ir Vilniaus universitetu (toliau – VU), įgyvendina 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ Nr. NOR-LT11-SAM-01-TF-02-001.

   Higienos institutas   Vilniaus universitetas 

Projekto trukmė – nuo 2014 06 16 iki 2017 04 28

Bendra projekto vertė – 613.160,85 Eur

Projekto esmė. Šiuolaikiniame pasaulyje sveikatos supratimas remiasi ne vien ligų nebuvimu, bet ir daug platesne socialine koncepcija, pagal kurią sveikata suprantama kaip socialinis procesas ir pripažįstama vienu svarbiausiu gyvenimo kokybės elementu. Sveikata yra svarbi asmenų ir visuomenės gerovei, o sveiki gyventojai yra būtina kiekvienos valstybės ekonomikos produktyvumo bei gerovės sąlyga. Šiuo metu sveikata yra vienas pagrindinių rodiklių, atspindinčių socialinius-ekonominius visuomenės pokyčius. Pasaulinės tendencijos yra tokios, jog gyventojų socialinė-ekonominė padėtis, o taip pat ir sveikata gerėja, tačiau skirtingų visuomenės grupių gerėjimo tempai yra nevienodi, todėl susidaro ženklūs sveikatos netolygumai. Šie socialiniai skirtumai yra viena opiausių problemų tiek Europos šalyse, tiek pasaulyje, kuriame formuojasi ryški socialinė atskirtis, o sveikatos priežiūros paslaugos regionuose skiriasi savo kokybe ir prieinamumu. Projektas skiriamas Lietuvos sveikatos netolygumų problemoms spręsti, ugdant administracinius sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimus nacionaliniu ir regioniniu (savivaldybių) lygmeniu darbuotojams, kurie dalyvauja politikos formavime ir įgyvendinime įvairiuose sektoriuose (sveikatos ir susijusiuose), ir visuomenės sveikatos biurų darbuotojams. Itin didelis dėmesys skiriamas šiam tarpsektoriniam bendradarbiavimui skatinti, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą. Siekiant šio tikslo itin svarbus bendradarbiavimas su Norvegija, kurios patirtis identifikuojant ir mažinant sveikatos netolygumus bei įgyvendinant Norvegijos nacionalinėje strategijoje, skirtoje sveikatos netolygumų mažinimui, nustatytus principus Pasaulio sveikatos organizacijos yra pripažintas kaip siektinas pavyzdys kitoms Europos valstybėms. Projekto metu, pasitelkus šią gerąją užsienio patirtį, LSMU, VU, KU ir HI siekia numatyto tikslo – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Projekto įgyvendinimo metu sukurtu sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modeliu nuolat naudosis nurodytos tikslinės grupės, taip gerinant visuomenės sveikatą ir mažinant sveikatos netolygumus Lietuvoje.

Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams.

 

Projekto veiklos ir poveiklės bei jų pažanga:

1.1.1. Metodinių rekomendacijų, skirtų sveikatos netolygumų nustatymui, vertinimui ir mažinimui, parengimas (vykdymo laikotarpis 2014 06 – 2016-04):

1.1.1.1. Tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties analizė:

 • Terminas: 2014.07 – 2014.11;
 • Atsakinga institucija – LSMU;
 • Atsakingas asmuo – dr. Kastytis Šmigelskas;
 • Būsena – atlikta;
 • Parengta poveiklės ataskaita ir išsiųsta programos operatoriui LR Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – LR SAM). Poveiklės ataskaitos santrauka.

1.1.1.1 poveiklės „Tarptautinės ir nacionalinės sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo patirties analizė“ santrauka

Remiantis rodiklių sąrašu, kuris sudarytas atsižvelgus į Lietuvos sveikatos politikos tikslus ir Europos šalių sveikatos netolygumų stebėsenos pavyzdžius, atlikta esamos sveikatos netolygumų situacijos analizė Lietuvoje ir Europoje. Rengiant analizę apžvelgta į statistinius rodiklius (demografinius, socialinius, ekonominius, mirtingumo, sergamumo, gyvensenos, sveikatos priežiūros prieinamumo, aplinkos), iliustruojančius sveikatos netolygumų ir juos sąlygojančių veiksnių pasiskirstymą tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Rezultatai rodo, kad iš Europos šalių didžiausi sveikatos netolygumai nustatomi Baltijos šalyse, tarp jų – ir Lietuvoje. Taip pat buvo atlikta tarptautinė ir sisteminė apžvalga vertinant nacionalinę patirtį atliekant sveikatos netolygumų stebėseną ir mažinimą. Sisteminės analizės būdu buvo išanalizuotos mokslinių tyrimų ir tarptautinių organizacijų publikacijos bei metodologinės gairės sveikatos netolygumų stebėsenai ir mažinimui. Taip pat buvo apžvelgtos magistro tezės ir daktaro disertacijos, susijusios su sveikatos netolygumais Lietuvoje.

1.1.1.2    Strateginių dokumentų, reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose analizė:

 • Terminas: 2014.07 – 2014.11;
 • Atsakinga institucija – LSMU;
 • Atsakingas asmuo – prof. Skirmantė Sauliūnė;
 • Būsena – atlikta;
 • Parengta poveiklės ataskaita ir išsiųsta LR SAM. Poveiklės ataskaitos santrauka.

1.1.1.2 poveiklės „Strateginių dokumentų (nacionalinio ir savivaldybės lygių), reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose analizė“ santrauka

Atliekant tarptautinę sisteminę sveikatos netolygumų stebėsenos Visuomenės sveikatos praktikos patirties Europos šalyse apžvalgą buvo parengta visuomenės sveikatos stebėseną reglamentuojančių teisės aktų ir visuomenės sveikatos stebėseną vykdančių institucijų veiklos Lietuvoje ir kitose Europos šalyse apžvalga. Ši apžvalga supažindina su pagrindiniais šiuo metu visuomenės sveikatos stebėseną vykdančiais subjektais ir jų renkamais duomenimis Lietuvoje ir Europoje. Veiklos ataskaitų, publikacijų, institucijų funkcijų aprašų ir kitų dokumentų, susijusių su sveikatos netolygumais stebėsena ir jos atlikimu, paieška atlikta Lietuvos, Latvijos, Estijos, Norvegijos, Suomijos ir Slovėnijos valstybinių institucijų, atsakingų už sveikatos priežiūrą ir sveikatos stebėseną, leidiniuose bei interneto svetainėse. Vertinant sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose reglamentuojančiuose dokumentuose buvo atlikta įvairių Lietuvos politikos sektorių strateginių ir norminių aktų turinio analizė. Analizės metu vertinta, kokios priemonės, skirtos sveikatos netolygumams mažinti, įtrauktos tiek į savivaldybių, tiek į valstybinio lygmens teisinius ir strateginius dokumentus. Taip pat bendradarbiaujant su ekspertais projekto metu atlikta įvairių Lietuvos politikos sektorių strateginių ir norminių aktų, kurie reglamentuoja sveikatos santykių teisumą, SSGG analizė. Šios analizės metu buvo siekiama nustatyti strateginių dokumentų ir teisės aktų (valstybės ir savivaldybių lygiu), reglamentuojančių sveikatos santykių teisumą įvairiuose politikos sektoriuose, silpnybes, stiprybes, galimybes ir grėsmes bei parengti įvairiems politikos (ūkio) sektoriams skirtus pasiūlymus, kaip tobulinti teisinę bazę sveikatos santykių teisumo srityje.

1.1.1.3    Administracinių gebėjimų sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti nacionaliniame ir savivaldybės lygmenyje įvertinimas:

 • Terminas: 2014.12 – 2015.03;
 • Atsakinga institucija – LSMU;
 • Atsakingas asmuo – dr. Jurgita Vladičkienė;
 • Būsena – atlikta (papildomai atlikta savivaldybių gydytojų apklausa);
 • Parengta poveiklės ataskaita ir išsiųsta LR SAM, parengtas ir priduotas straipsnis, parengtos trys tezės EPH 2015 m. konferencijai. Poveiklės ataskaitos santrauka.

1.1.1.3 poveiklės „Administracinių gebėjimų sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti nacionaliniame ir savivaldybės lygmenyje įvertinimas“ santrauka

Poveiklės metu atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Kokybinio tyrimo duomenys buvo renkami taikant grupių diskusijų (focus group) metodą, tyrimo dalyviams (informantams) pateikiant atviro tipo diskusinius klausimus. Tyrime dalyvavo 8 heterogeninės diskusijų grupės: 6 savivaldybių lygmens grupės (Vilniaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Utenos raj., Vikaviškio raj. ir Klaipėdos raj.) ir 2 valstybinio lygmens grupės. Savivaldybių lygmens grupių dydis svyravo nuo 7 iki 14 asmenų, vidutinis grupės skaičius – 10 asmenų. Viso grupių diskusijose dalyvavo 58 asmenys, atstovaujantys įvairaus pobūdžio sektorius ir organizacijas. Nacionalinio lygmens focus group diskusijos buvo vykdomos dviejuose grupėse: a) sveikatos sistemoje dirbančių specialistų grupė ir b) specialistų grupė, nepriklausančių sveikatos sistemai. Pirmoje diskusijoje dalyvavo 13 sveikatos sektoriaus, antroje – 11 kitų sektorių atstovų. Visos grupių diskusijos buvo vedamos vadovaujantis interviu protokolu. Grupių diskusijas moderavo tyrėjai, atstovaujantys Vilniaus, Lietuvos sveikatos mokslų ir Klaipėdos universitetus bei Higienos institutą. Duomenų analizei buvo taikomas kokybinės turinio analizės indukcinis metodas, interpretacijos ir įžvalgos buvo aptariamos ir diskutuojamos bendradarbiaujant visiems tyrėjams. Dalyvauti kiekybiniame tyrime buvo pakviesti savivaldybių gydytojai, sveikatos skyrių darbuotojai, visuomenės sveikatos biurų (VSB) administratoriai ir visuomenės sveikatos stebėsenos, visuomenės sveikatos stiprinimo, vaikų ir jaunimo sveikatos skyrių specialistai. Kvietimai dalyvauti tyrime kiekvienam respondentui buvo išsiųsti elektroniniu paštu. Juose buvo paaiškintas tyrimo tikslas ir nurodytas interneto puslapis, kuriame patalpinta elektroniniu būdu pildoma anketa. Nesulaukus reikiamo atsako, kvietimai buvo siunčiami pakartotinai. Savivaldybių darbuotojams kvietimai išsiųsti du kartus, VSB darbuotojams – tris kartus. Kadangi respondentų atsakymai buvo anoniminiai, pakartoti kvietimai buvo siunčiami visiems respondentams, įspėjant respondentus į juos nebekreipti dėmesio, jei anketą jau yra užpildę. Apklausos procedūra truko 30 dienų (2015 m. kovo mėn.). Iš viso gauta 150 užpildytų anketų (bendras atsako dažnis 47,2 proc.). Pagal respondentų pareigybes atsakymų skaičius buvo toks: savivaldybių darbuotojų (gydytojų ir sveikatos skyrių darbuotojų) 34 anketos (atsako dažnis 25,4 proc.), VSB darbuotojų 116 anketų (atsako dažnis 63,1 proc.). Nacionalinio lygmens kiekybiniame tyrime buvo apklausti 236 respondentai, dirbantys įvairiose valstybinio lygmens institucijose (iš jų 131 sveikatos sektoriaus ir 105 kitų sektorių atstovai).

Publikuoti rezultatai:

 • Vladickiene J, Kalediene R, Zaborskis A, Smigelskas K, Stankunas M. Attitudes of public health professionals‘ towards monitoring health inequalities in Lithuania. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.146. Nuoroda: http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.146
 • Berzanskyte A, Jakubauskiene M, Butkeviciene R, Stepukonis F, Butikis M, Kalediene R. Health policy strategy in local level: experience from the country with high health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.019. Nuoroda: http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.019
 • Petronyte G, Aguonyte V, Valinteliene R, Jociute A, Vladickiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. The capacities of the health and non-health sectors in identifying and reducing health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.150. Nuoroda: http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.150
 • Jociute A, Aguonyte V, Valinteliene R, Petronyte G, Vladickiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. Challenges in tracking health inequalities from perspective of stakeholders in national level. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv175.062 Nuoroda: http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv175.062

1.1.1.4 Sveikatos netolygumų stebėsenai reikalingų rodiklių, kaupiamų įvairių sektorių turimose informacinėse sistemose surinkimo ir panaudojimo galimybių studija, parengiant išvadas:

 • Terminas: 2015.01 – 2015.05;
 • Atsakinga institucija – HI;
 • Atsakingas asmuo – Eimantė Zolubienė;
 • Būsena – atlikta;
 • Parengta poveiklės ataskaita ir aptarta renginio metu 2015 m. balandžio 8 d., Vilniuje. Galutinis e-rekomendacijų variantas buvo aptartas LSMU ir HI atstovų susitikime 2015 m. birželio 1 d. Šios poveiklės rezultatai bus įtraukti į parengtas rekomendacijas dėl sveikatos netolygumų stebėsenos. Rekomendacijos turėtų būti išleistos 2016 m. antroje pusėje.

1.1.1.5   Metodinių rekomendacijų dėl sveikatos netolygumų stebėsenos atlikimo, rezultatų interpretavimo ir taikymo parengimas, išleidimas ir sklaida:

 • Terminas: 2015.06 – 2015.10;
 • Atsakinga institucija – HI;
 • Atsakingas asmuo – Eimantė Zolubienė;
 • Būsena – vykdoma;
 • Poveiklėje 2015 m. birželio-rugpjūčio mėn., buvo atlikti pilotiniai tyrimai 4–iose savanoriškai dalyvauti sutikusiose visuomenės sveikatos biurų pasiūlytose savivaldybėse (Molėtų r. sav., Visagino sav., Rietavo sav., Alytaus m. sav.). Tyrimų metu buvo testuojamos 1.4 poveiklės metu parengtos sveikatos elgsenos tyrimų metodikos. Gauti rezultatai buvo pristatyti ir aptarti diskusijos su visuomenės sveikatos biurais metu, vykusioje 2015 m. rugpjūčio 27 d., Vilniuje. Taip pat šios poveiklės eiga buvo aptarta ir SAM vykusiame posėdyje (2015 m. rugsėjo 17 d.). Rekomendacijų dėl sveikatos netolygumų stebėsenos elektroninis variantas (pdf formatu) yra patalpintas Higienos instituto svetainėje, jas rasite čia.
  Šios poveiklės rezultatai bus įtraukti į parengtas rekomendacijas dėl sveikatos netolygumų stebėsenos. Rekomendacijos turėtų būti išleistos 2016 m. antroje pusėje.

 

1.1.1.6 Sveikatos netolygumų vertinimo ir mažinimo rekomendacijų parengimas, išleidimas ir sklaida:

 • Terminas: 2015.05 – 2015.10;
 • Atsakinga institucija – LSMU;
 • Atsakingas asmuo – prof. Aurelijus Veryga;
 • Būsena – vykdoma;
 • Poveiklėje rengiamos rekomendacijos šešioms išskirtoms grupėms: alkoholiui (rengėjas HI), tabakui (rengėjas LSMU), mitybai (rengėjas VU), fiziniam aktyvumui (rengėjas HI), savižudybėms (rengėjas VU) ir sveikatos priežiūros prieinamumui (rengėjas KU). 2015 m. gruodžio 15 dieną įvyko visų projekto partnerių ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų pasitarimas, kuriame buvo aptarti pateikti pirminiai rekomendacijų variantai. Buvo konstatuota, kad pateiktos rekomendacijos yra tobulintinos ir turi būti artimesnės praktikiniam taikymui. Todėl buvo nuspręsta pateiktas rekomendacijas pataisyti ir parengti vienos priemonės (iš kiekvienos rekomendacijų grupės) detalaus įgyvendinimo planą. 2016 m. sausio 13-14 d. įvyko seminaras Druskininkuose, kurio metu buvo pristatytos ir aptartos rengiamos rekomendacijos kartu su LR Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijų nariais. Šio seminaro metu gauti pasiūlymai ir pastabos buvo panaudotos tobulinant netolygumų mažinimo rekomendacijas. Parengti pataisyti rekomendacijų variantai pristatyti atrinktoms Druskininkų, Plungės raj. ir Klaipėdos raj. savivaldybėmis ir analizuota situacija dėl šių rekomendacijų galimybių taikyti praktikoje. Rekomendacijos yra rengiamos spaudai ir bus išleistos 2016 metų antroje pusėje. Rekomendacijos yra parengtos ir atspausdintos. Jos taip pat yra laisvai prieinamos internetu:

  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11959/sveikatosnetolygumumazinimas.pdf

1.1.2. Administracinių gebėjimų stiprinimas (vykdomo laikotarpis 2015 05 – 2017 01):

1.1.2.1. Mokymo programų, skirtų valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektams, įskaitant specialistus, parengimas;

1.1.2.2. Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų, įskaitant specialistus, administracinių gebėjimų stiprinimas;

1.1.2.3. Valstybės ir savivaldybių valdžios sektoriaus (sveikatos ir kt. sektorių) subjektų administracinių gebėjimų stiprinimas.

Veiklos metu buvo parengtos dvi mokymo programos: savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojams (http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/12015/vsb_programa_pilna.pdf) bei nacionalinio ir savivaldybių lygmens darbuotojams, kurie susiję su sveikatos netolygumų problema (http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/12014/sp_programa_pilna.pdf). Šių mokymų programų pagrindu buvo parengtas ir išleistas vadovėlis „Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos“ (sud. R. Kalėdienė) (http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/11961/sveikatosnetolygumuvadovelis.pdf). Mokymai vyko 2017 m. kovo – balandžio mėn, kuriose dalyvavo 202 dalyviai.

Projekto renginiai ir rezultatai:

2015 m. sausio 8 d. Vilniuje buvo surengta Grupinė diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“, kurioje buvo renkami 1.1.1.3 poveiklėje vykdyto kokybinio tyrimo duomenys.

2015 m. sausio 29 d. Vilniuje (Karolinos viešbutyje) buvo surengta konferencija „Sveikatos netolygumų stebėsena ir mažinimas“, kurioje buvo pristatyti 1.1.1.1 ir 1.1.1.2 poveiklių rezultatai, aptartos rekomendacijos, skirtos teisinės bazės tobulinimui, siekiant sveikatos santykių teisumo įvairiuose sektoriuose. Konferencijoje dalyvavo 92 dalyviai atstovaujantys projekto vykdytojus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, Higienos institutą, Vilniaus ir Klaipėdos universitetus), Sveikatos apsaugos ministeriją, savivaldybių sveikatos skyrius, visuomenės sveikatos biurus ir kitas institucijas. Daugiau informacijos čia.

2015 m. balandžio 8 d. Vilniuje buvo surengta projekto diskusija „Sveikatos netolygumų stebėsena“, kurios metu buvo aptartos egzistuojančios sveikatos stebėsenos praktikos atskiruose visuomenės sveikatos biuruose bei pristatytos projekto vykdymo metu parengto stebėsenai reikalingų sveikatos rodiklių sąrašas, jų atvaizdavimo galimybės, vaikų ir suaugusių gyvensenos stebėsenos metodinės rekomendacijos. Šioje diskusijoje dalyvavo Higienos instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos bei atskirų savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai. Daugiau informacijos čia.

2015 m. balandžio 28-30 d. projektą įgyvendinančių institucijų – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Higienos instituto atstovai lankėsi Norvegijoje, kur buvo siekiama susipažinti su Norvegijos gerąja praktika sveikatos netolygumų stebėjimo ir mažinimo srityje. Vizito metu buvo lankytasi Lilehameryje, kur vyko „Sunne kommuner“ susitikimas. Šis susitikimas buvo naudingas tuo, kad leido susipažinti, kaip bendruomenės įsijungia į įvairias sveikatinimo veiklas, kaip tie procesai yra organizuojami, kokia patirtis gali būti pritaikoma sprendžiant sveikatos netolygumų problemą Lietuvoje regioniniame lygmenyje. Osle įvyko susitikimas su Norvegijos visuomenės sveikatos instituto atstovais. Susitikime dalyvavo Bjørn Gunnar Iversen, Jon Ivar Elstad, Heidi Lyshol, Bjørn Heine Strand, Marte Kvernland ir Andrej M Grjibovski. Susitikimo metu daugiausiai buvo domimasi Norvegijos patirtimi organizuojant ir vykdant sveikatos bei sveikatos netolygumų stebėsena. Šis vizitas leido užmegzti glaudesnius ryšius su kolegomis iš Norvegijos bei susipažinti su gerąja praktika sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo srityje. Kelionė buvo finansuojama iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ dvišalio fondo veiklos.

2015 m. birželio 10 d. žurnale „Valstybė“ yra atspausdintas projekto vadovo prof. Mindaugo Stankūno straipsnis „Norvegija investuoja į sveikatos netolygumų mažinimą: ko galėtų pasimokyti Lietuva?“ Daugiau informacijos galima rasti čia.

2015 m. birželio 15-17 d. Bredoje (Nyderlandai) vyko Europos sveikatos vadybos asociacijos metinė konferencija, kurioje dalyvavo ir projekto atstovai iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto. Taip pat konferencijai buvo parengtas ir pristatytas stendinis pranešimas ,,Capacity building for bringing more evidence based decisions for monitoring and reducing health inequalities in Lithuania“, kurio pagalba konferencijos dalyviai buvo supažindinti su sveikatos netolygumų problema Lietuvoje, vykdomu projektu ir laukiamais rezultatais. 

2015 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje buvo surengta vieša diskusija,„Sveikatos netolygumų nustatymas vykdant sveikatos elgsenos tyrimus“ kuri buvo skirta aptarti metodines rekomendacijas skirtas netolygumų stebėsenai bei vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimams. Taip pat buvo pristatyti parengtų metodikų testavimo pilotiniuose visuomenės sveikatos biurų pasiūlytose savivaldybėse (Molėtų r. sav., Visagino sav., Rietavo sav., Alytaus m. sav.) rezultatai. Daugiau informacijos čia.

2015 m. spalio 15-17 dienomis Milane (Italija) vyko Europos visuomenės sveikatos konferencija, kuri yra didžiausias tokio pobūdžio renginys senajame žemyne bei sulaukia vis daugiau dalyvių iš tolimų planetos kampelių, pvz.: Australijos ar Naujosios Zelandijos. Šioje konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Higienos instituto atstovai, kurie aktyviai dalyvauja įgyvendinant sveikatos netolygumų projektą. Konferencijos metu buvo pristatyti keturi pranešimai, kurie buvo parengti iš projekto metu vykdyto tyrimo, kurio metu buvo apklausti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, nacionalinio lygmens sveikatos politikos (pvz.: Sveikatos apsaugos ministerijos) atstovai nacionalinio bei kitų sektorių atstovai, kurių veikla yra susijusi su sveikatos netolygumais. Tam kad būtų geriau pažinta esama situacija ir galimybės ją gerinti, buvo naudojamai kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai. Parengtų ir pristatytų pranešimų sąrašas:

 • Vladickiene J, Kalediene R, Zaborskis A, Smigelskas K, Stankunas M. Attitudes of public health professionals‘ towards monitoring health inequalities in Lithuania. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.146.
 • Berzanskyte A, Jakubauskiene M, Butkeviciene R, Stepukonis F, Butikis M, Kalediene R. Health policy strategy in local level: experience from the country with high health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.019.
 • Petronyte G, Aguonyte V, Valinteliene R, Jociute A, Vladickiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. The capacities of the health and non-health sectors in identifying and reducing health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv176.150.
 • Jociute A, Aguonyte V, Valinteliene R, Petronyte G, Vladickiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. Challenges in tracking health inequalities from perspective of stakeholders in national level. Eur J Public Health 2015, 25(suppl 3): ckv175.062

Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema SveNAS. Projekto įgyvendinimo metu Higienos institute buvo sukurta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS). Joje galima susipažinti su Lietuvos gyventojų mirtingumo, tenkančio 100 000 gyventojų, netolygumais. Daugiau informacijos apie sistemą SveNas galite rasti čia. Sistemą galima naudoti čia: http://www.svenas.lt/.

2016 m. sausio 13-14 d. Druskininkuose įvyko dviejų dienų seminaras – diskusija „Sveikatos netolygumų mažinimas“. Seminare dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Higienos instituto, Vilniaus bei Klaipėdos universitetų, savivaldybių administracijų, visuomenės sveikatos biurų atstovai. Seminarui buvo iškelti tikslai:

1. Supažindinti su siūlomomis rekomendacijomis sveikatos netolygumų mažinimui.

2. Įvardinti tinkamiausias/efektyviausias rekomendacijas skirtas sveikatos netolygumų mažinimui.

3. Pasidalinti gerąja patirtimi mažinant sveikatos netolygumus Lietuvoje.

Seminaro-diskusijos metu buvo aptartos pagrindinės rekomendacijų grupės, kurios nukreiptos į alkoholio ir tabako vartojimo mažinimą, mitybos bei fizinio aktyvumo gerinimą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir savižudybių prevenciją. Rekomendacijos yra rengiamos naudojantis mokslu pagrįstomis žiniomis bei geros praktikos pavyzdžiais. Labiausiai akcentuojama veikla savivaldybių lygmenyje. Seminaro dalyviai pateikė labai įdomių priemonių sveikatos netolygumams sumažinti. Taip pat buvo parengti detalių veiksmų planai pasirinktoms rekomendacijoms.

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. kovo 18 d. Klaipėdoje, balandžio 8 d. Šiauliuose, balandžio 13 d. Kaune ir balandžio 15 d. Druskininkuose vyko diskusijos „Sveikatos netolygumai. Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas savivaldybėse“. Skirtinguose Lietuvos regionuose organizuotos diskusijos – seminarai buvo skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų pasiruošimui vykdyti gyvensenos tyrimus. Daugiau informacijos apie renginius ir jų medžiagą galima rasti čia.

   
   

 

Gegužės 23–25 dienomis 2016 Jeruzalėje (Izraelis) įvyko 6-oji Tarptautinė Jeruzalės sveikatos politikos konferencija. Šis renginys sutraukė per 500 dalyvių iš 40 šalių. Renginio metu projekto vadovas, profesorius Mindaugas Stankūnas skaitė pranešimą, kurio metu trumpai pristatė sveikatos netolygumų situaciją Lietuvoje bei vykdomą projektą ir jo rezultatus.

 

 

 

 

 

 

 

2016 m. birželio 14-16 d. Europos sveikatos vadybos asociacija (EHMA) Porte (Portugalija) vyko kasmetinė konferencija. Joje projekto eigą ir rezultatus pristatė projekto vykdytojai prof. Mindaugas Stankūnas ir prof. Aurelijus Veryga.

2017 m. lapkričio 9-12 d. Vienoje (Austrija) vyko Europos visuomenės sveikatos konferencija „Visi už sveikatą ir sveikata už visus“ (angl. All for Health – Health for All). Šioje konferencijoje vyraujanti tema buvo artimai susijusi su LSMU ir partnerių iš Higienos instituto, Klaipėdos universiteto ir Vilniaus universiteto vykdomu projektu „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ (Nr. NOR-LT11-SAM-01- TF-02-001), kuris finansuojamas 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ lėšomis. LSMU atstovai parengė keletą pranešimų – plačiau pristatyta sveikatos netolygumų problema Lietuvoje ir bandymai ją spręsti vykdant šį projektą. Pranešimų metu pabrėžti jau pasiekti pirmieji rezultatai. Vykdant projektą parengtos sveikatos netolygumų stebėsenos ir mažinimo rekomendacijos, kurios pirmiausia skirtos visuomenės sveikatos biurų darbuotojams, nes būtent pagrindinė jų lyderystė yra šioje srityje. Taip pat pradėta sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema „SveNAS“. Ją naudodami visi Lietuvos gyventojai interaktyviajame žemėlapyje gali ne tik gauti sveikatos informaciją apie savo apskritį, savivaldybę bei seniūniją, bet ir ją palyginti su visos šalies vidurkiu arba kitais administraciniais vienetais. Projekto komanda tikisi, kad priemonės ir planuojami mokymo kursai prisidės prie šios opios problemos sumažėjimo Lietuvoje.

 

2017 m. sausio 30 – vasario 1 dienomis Darame ((angl. Durham) Jungtinė Karalystė) vyko mokymai „Sveikata visose politikose – kaip įgyvendinti praktikoje“ (angl. Health in All Policies: Making it Work in Practice - Durham University Winter School). Juose dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir projekto „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“ atstovė Olga Meščeriakova-Veliulienė. Renginyje pagrindinis dėmesys skirtas aptarti tarpsektorinio bendradarbiavimo ir principo „Sveikata visose politikose“ įgyvendinimo svarbą nustatant sveikatos prioritetus, sprendžiant visuomenės sveikatos problemas, mažinant sveikatos netolygumus. LSMU atstovė šių mokymų metu turėjo galimybę pristatyti sveikatos netolygumų problema Lietuvoje bei LSMU ir partnerių vykdomą sveikatos netolygumų projektą, bei sužinoti gerosios patirties sprendžiant panašius iššūkius kitose šalyse.

 

2017 m. kovo – balandžio mėn. Kaune vyko projekto mokymai „Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas: situacija, iššūkiai ir galimybės“. Šių mokymų pagalba siekta supažindinti visuomenės sveikatos biurų specialistus, nacionalinio ir savivaldybių lygmens sveikatos politiką įtakojančius žmones bei kitus suinteresuotus asmenis su mūsų projekto metu pasiektais rezultatais. Taip pat norėta pasidalinti naujausia mokslo įrodymais ir geriausia praktika pagrįstomis žiniomis, kurios tikimės padės sumažinti sveikatos netolygumus. Viso buvo surengta 9 mokymų sesijos, kuriose dalyvavo 202 dalyviai.

 

2017 m. balandžio 24 d.  Vilniuje įvyko projekto baigiamoji konferencija  „Sveikatos netolygumų mažinimas Lietuvoje – sekantis žingsnis”. Šis renginys sutraukė gausų būrį dalyvių iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, Užkrečiamųjų  ligų ir AIDS centro, Policijos departamento, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Higienos instituto, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, savivaldybių administracijų, universitetų ir kitų suinteresuotų institucijų. Konferencijos dalyvius su pagrindiniais projekto rezultatais supažindino prof. Ramunė Kalėdienė (LSMU), doc. Romualdas Gurevičius (Higienos institutas), lekt. Tomas Vaičiūnas (LSMU), Akvilė Milinskaitė (LSMU) ir prof. Mindaugas Stankūnas (LSMU). Taip pat pranešimus konferencijos tema skaitė kviestiniai lektoriai prof. Andrej‘us M. Grijibovski‘s (Norvegijos visuomenės sveikatos institutas), dr. Agis Tsouros (Pasaulio sveikatos organizacija ir Imperatoriškasis Londono koledžas) ir prof Romas Lazutka (Vilniaus universitetas).

           

 

Daugiau informacijos apie Projektą:

 

 

 

Naujienos apie Projektą socialiniame tinkle

 

 

Projekto rezultatai publikuoti moksliniuose straipsniuose:

 • Petronytė G, Aguonytė V, Valintėlienė R, Kalėdienė R, Stankūnas M. Tarpsektorinis bendradarbiavimas sveikatos netolygumų srityje suinteresuotųjų požiūriu. Sveikatos politika ir valdymas 2016, 9:27-41.
 • Vladičkienė J, Jasiukaitienė V, Kaselienė S, Kalėdienė R, Stankūnas M. Savivaldybių atstovų ir visuomenės sveikatos biurų specialistų veiklos nustatant ir mažinant sveikatos netolygumus. Visuomenės sveikata 2017, 76:61-67.
 • Stepukonis F, Butkevičienė R, Beržanskytė A, Jakubauskienė M, Kalėdienė, Vladičkienė J, Stankūnas M. Administraciniai gebėjimai sveikatos netolygumams nustatyti ir mažinti Lietuvos savivaldybėse: kokybinis požiūris. Sveikatos mokslai 2017 (priimtas spaudai)
 • Stankunas M, Kalediene R. Lithuania is tackling health inequalities with support from Norway Grants program. Public Health 2017 (priimtas spaudai)
 • Kaseliene S, Mesceriakova-Veliuline O, Vladickiene J, Kalediene R, Stankunas M. Monitoring health inequalities at the municipal level: Lithuanian experience. Open Medicine 2017 (priimtas spaudai)
 • Stankunas M, Kalediene R, Valinteliene R, Stukas R, Veryga A, Berzanskyte A, Janoniene R, Petronyte G, Smigelskas K, Radzeviciute I, Rimaviciene E.  Norwegian support for tackling health inequalities in Lithuania: the process, pifalls and results. Journal of Health Inequalities (priimtas spaudai)

 

Kitos publikacijos moksliniuose leidiniuose:

 • Zolubiene E. Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas. Visuomenės sveikata 2015, 69:104-105. http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS%202015%202(69)%20Pilnas.pdf
 • Stankūnas M,  Kalėdienė R,  Valintėlienė R,  Jurgutis A,  Beržanskytė A,  Sauliūnė S,  Stepukonis F,  Zolubienė E,  Kaselienė S,  Šmigelskas K,  Zaborskis A,  Vladičkienė J,  Butkevičienė R,  Selli K,  Meščeriakova-Veliulienė,  Sabaliauskaitė E.  Capacity building for bringing more evidence based decisions for monitoring and reducing health inequalities in Lithuania. EHMA Annual Conference 2015 "Evidence-based management: better decisions, netter healthcare" : 15-17 June 2015, Breda, the Netherlands : abstract book 2015, 104.
 • Petronyte G, Aguonyte V, Valinteliene R, Jociute A, Vladic kiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. The capacities of the health and non-health sectors in identifying and reducing health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25 (suppl 3): ckv176.150 (http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.150).
 • Jociute A, Aguonyte V, Valinteliene R, Petronyte G, Vladickiene J, Stankunas M, Jankauskas R, Kalediene R. Challenges in tracking health inequalities from perspective of stakeholders in national level. Eur J Public Health 2015, 25 (suppl 3): ckv175.062 (http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv175.062).
 • Vladickiene J, Kalediene R, Zaborskis A, Smigelskas K, Stankunas M. Attitudes of public health professionals‘ towards monitoring health inequalities in Lithuania. Eur J Public Health 2015, 25 (suppl 3): ckv176.146 (http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.146).
 • Berzanskyte A, Jakubauskiene M, Butkeviciene R, Stepukonis F, Butikis M, Kalediene R. Health policy strategy in local level: experience from the country with high health inequalities. Eur J Public Health 2015, 25 (suppl 3): ckv176.019 (http://eurpub.oxfordjournals.org/content/25/suppl_3/ckv176.019).
 • Stankūnas M,  Kalėdienė R,  Vladičkienė J,  Sauliūnė S,  Kaselienė S.  Health inequalities reduction in Lithuania by developing monitoring system and building capacity of public health professionals. The 6th International Jerusalem Conference on Health Policy "Health policy: from local experience to global patterns and back again" : 23-25 May 2016, Jerusalem, Israel : program & book of abstracts 2016, 138-138.
 • Stankūnas M,  Kalėdienė R,  Valintėlienė R,  Jurgutis A,  Beržanskytė A,  Sauliūnė S,  Zolubienė E,  Stepukonis F,  Veryga A,  Kaselienė S,  Šmigelskas K,  Petronytė G,  Stukas R,  Vladičkienė J,  Butkevičienė R,  Luima V,  Janonienė R,  Selli K.  Monitoring and Reducing Health Inequalities: a Case from Lithuania. EHMA 2016 Annual Conference "New models of care. Reinveinting healthcare: why, what, how" : 14-16 June 2016, Porto, Portugal : abstract book 2016, 101.
 • Kaselienė S,  Meščeriakova-Veliulienė O,  Kalėdienė R,  Vladičkienė J,  Stankūnas M. Capacities of public health specialists in tackling inequalities at municipal level in Lithuania.  Eur J Public Health 2016, 26 (suppl. 1): 371-372.
 • Vladičkienė J,  Stankūnas M,  Kalėdienė R,  Butkevičienė R,  Kaselienė S,  Meščeriakova-Veliulienė O.  Capacity building in reducing health inequalities in Lithuania: needs of public health professionals. Eur J Public Health 2016, 26 (suppl. 1): 394.
 • Stankūnas M,  Kalėdienė R,  Valintėlienė R,  Jurgutis A,  Beržanskytė A.  Health inequalities reduction in Lithuania: from evidence based practice to policy development. Eur J Public Health 2016, 26 (suppl. 1): 192.

 

Straipsniai apie projektą nacionalinėje spaudoje:

 • Mindaugas Stankūnas “Norvegija investuoja į sveikatos netolygumų mažinimą. Ko galėtų pasimokyti Lietuva?” Žurnalas “Valstybė” 2015 Nr 6 (98), p.76-77.
 • Mindaugas Stankūnas “Cameron Diaz, sveikatos netolygumai ir Norvegija” Žurnalas “Veidas” 2017 Nr. 17, p 29.

 

Informacija apie Projektą moksliniuose leidiniuose:

 

Apie projektą rašo LSMU laikraštis „Ave Vita“:

 

Apie Projektą taip pat rašo:

 

Projekto administravimo grupės kontaktiniai duomenys:

 • Mindaugas Stankūnas – LSMU profesorius, projekto vadovas. El. paštas mindaugas.stankunas@lsmuni.lt, tel. Nr. 8-37-327325.
 • Eglė Rimavičienė – LSMU projektų koordinatorė, projekto administratorė. El. paštas egle.rimaviciene@lsmuni.lt, tel. Nr. 8-37-409746.
 • Rolanda Valintėlienė – HI Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė, projekto vadovė Higienos institute. El. paštas rolanda.valinteliene@hi.lt, tel. Nr. 8-5-261 8390.
 • Aušra Beržanskytė –VU lektorė, projekto koordinatorė Vilniaus universitete. El. paštas ausra.berzanskyte@mf.vu.lt, tel. Nr. 8-5-2398735.
 • Arnoldas Jurgutis –KU Visuomenės sveikatos katedros vedėjas ir profesorius, projekto koordinatorius Klaipėdos universitete. El. paštas arnoldas.jurgutis@ku.lt, tel. Nr. 8-46-398561.