Sveikatos tyrimų institutas

Apie institutą

LSMU Sveikatos tyrimų institutas
Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel. (8 37) 407 930, (vietinis - 5059)
El.paštas: sti@lsmuni.lt
Kontaktai

 

Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas. Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus.

Instituto mokslinės veiklos tema - Lietuvos gyventojų sveikatos ir gyvensenos rodiklių bei su sveikata susijusios politikos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Šią temą formuoja bendrosios Instituto užduotys:

 • Dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių organizacijų, tinklų bei institucijų veikloje, bendradarbiauti ir teikti ekspertinę pagalbą sveikatos politikos formuotojams.
 • Vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos, su sveikata susijusių gyvensenos rodiklių bei rizikos veiksnių stebėseną ir mokslinį vertinimą.
 • Dalyvauti rengiant biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties mokslininkus.

 

Bendradarbiavimas su PSO

Sveikatos tyrimų institutas akredituotas PSO bendradarbiaujančiu centru

2012 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas (toliau - Institutas) pirmą kartą Pasaulinės sveikatos organizacijos akredituotas Bendradarbiaujančiu centru lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės ir prevencijos srityje (WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases). 2016 ir 2020 metais Institutas pakartotinai akredituotas ketveriems metams, bendradarbiaujančio centro vadovu patvirtintas dr. Mindaugas Štelemėkas. 

Pagrindiniai Centro tikslai yra biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimas, mokslininkų rengimas, aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų sveikatos politiką.

 WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases

 

STI mokslinės publikacijos

Sveikatos tyrimo instituto darbuotojų dalyvavimas mokslinėje veikloje:

Projektai

 

Ilgalaikių projektų, bendradarbiavimo veiklos

„Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Tai tarptautinis tyrimas, atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 m.
Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt.
Tinklalapis: http://www.hbsc.org/
Pagrindinis tyrėjas - Kastytis Šmigelskas.

Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative). Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas vykdomas dalyvaujant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) koordinuojamoje Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyvoje (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI). Šios iniciatyvos tikslas – rutininė pradinio mokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo stebėsena, siekiant tinkamai įvertinti šios epidemijos mastą tiriamoje populiacijoje ir suteikianti galimybę palyginti duomenis tarp tyrime dalyvaujančių šalių. Tyrimo rezultatai svarbūs kuriant nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
Šis tyrimas vyksta PSO Europos regionui priskiriamose šalyse vadovaujantis ekspertų patvirtintu protokolu bei metodika. Pirmajame etape, kuris vyko 2007-2008 mokslo metais, dalyvavo 13 šalių: Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta, Norvegija, Portugalija, Slovėnija ir Švedija. Kasmet tyrime dalyvaujančių šalių skaičius sparčiai auga. Penktajame etape, kuris vyks 2018-2019 mokslo metais, planuoja dalyvauti virš 40 šalių. Lietuva, atstovaujama prof. Aušros Petrauskienės, dalyvavo visuose keturiuose etapuose, vykusiuose 2008, 2010, 2013 ir 2016 metais bei planuoja dalyvauti ir sekančiame etape, kuris vyks 2019 metų pavasarį.
Tinklalapis:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
Pagrindinis tyrėjas - Aušra Petrauskienė

Veiklos European Observatory on Health Systems and Policies tinkle. Nuolat teikiama informacija apie Lietuvą, planuojami bendri leidiniai Lietuvos sveikatos sistemos raidos temomis.
Tinklalapis:
https://www.hspm.org/mainpage.aspx
Lietuvos profilis:
https://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx
Prisijungta 2014 m., dalyvaujama iki šiol.
Atstovai: Mindaugas Štelemėkas, Laura Miščikienė, Kristina Žalnieraitienė

Bendradarbiavimas su JAV Širdies matematikos institutu (HMI). Bendros veiklos prasidėjo 2014 m. HMI padovanojus ir įrengus pT jautrumo magnetometrą LSMU Gyvulininkystės instituto teritorijoje, Lietuvos viduryje. Šio magnetometro fiksuojamų magnetinių virpesių aprėptis yra apie 300 km, taigi, apimama visą Lietuvos teritorija. Tai pirmas tokio jautrumo magnetometras Europoje. Naudojantis šių magnetometrų registruojamus procesus moksliniai tyrinėjamai atliekami HMI, JAV ir Lietuvos LSMU bei KTU institucijose. HMI darbai pradžioje projekto buvo duomenų prieigų formavimas, KTU vykdė ir vykdo naujų analizės metodų paiešką ir kūrimą. LSMU personalas rinko (renka ir šiuo metu) duomenis bei analizavo sąsajas tarp –žmogaus psichologinių bei sveikatos būsenų ir lokalaus Žemės magnetinio lauko charakteristikų.
Vienas pirmųjų darbų buvo paieška ir kūrimas metodų leidžiančių sinchroniškai analizuoti žmogaus ir Žemės registruojamus parametrus. Tai apibendrinta publikacijoje „Human heart rhythm sensitivity to earth local magnetic field fluctuations“. Buvo sudaryta metodika, panaudojant sukurtą matricinę analizę, leidžianti palyginti Žemės magnetinio lauko bei žmogaus širdies ritmo kitimus, jų sinchroniškumą ir netgi įvertinti kiekvieno asmens jautrumą šiems Žemės magnetinio lauko svyravimams.
2017 m. kartu su KTU Matematinio modeliavimo katedra kūrėme algoritmus ir programas skirtas detalesnei registruojamo Žemės magnetinio lauko analizei.
Tęstinis bendradarbiavimas nuo 2014 m.
Pagrindinis tyrėjas:Alfonsas Vainoras

Tyrime Babies Born Better. Tai ilgalaikis tarptautinis projektas. Jo metu vykdoma moterų, gimdžiusių per pastaruosius 5 metus, apklausa ir analizuojamos jų patirtys ir nuomonės, susijusios su joms suteikta gimdymo priežiūra. Projektu siekiama išsiaiškinti gerąsias gimdymo priežiūros praktikas Europoje ir ieškoti būdų, kaip optimizuoti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą įvairiose šalyse. Šiuo metu apklausa vykdoma 25 kalbomis tiek ES šalyse, tiek už jos ribų.
Tinklalapis: http://www.babiesbornbetter.org/
Pagrindinis tyrėjas: Giedrė Širvisnkienė

 

Projektai

Tarptautinis studentų sveikatos ir gyvensenos tyrimas SLiCE (Student Life Cohort in Europe), kurį koordinuoja Pavol Jozef Safarik universitetas (Košice, Slovakija). 2016 m. vyko pasiruošimas kitam tyrimo etapui, kuriame dar dalyvauja Eötvös Loránd universitetas (Vengrija), Miskolc universitetas (Vengrija), Charles universitetas (Čekija), Užgorodo universitetas (Ukraina). Tyrimas pradėtas 2017 m.  
2017-2018 m. vykdomas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas "Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m.".   
2018 m. pradėtas vykdyti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas "Neapskaityto tabako gaminių vartojimo tendencijos Lietuvoje". Projekto trukmė 2 metai.  

BaltCityPrevention. Šiuo metu plačiai taikomos įvairios prevencinės sveikatos stiprinimo priemonės ne visada yra efektyvios, kadangi naudoja metodus, ne visai atliepiančius į konkrečius vartotojų poreikius. Penkiolika „BaltCityPrevention“ projekto partnerių iš septynių Baltijos jūros regiono šalių išbandys labiau įtraukiančius ir į vartotoją orientuotus metodus, norėdami sukurti ir įgyvendinti prevencijai ir sveikatos stiprinimui skirtas intervencijas.
Naujos technologijos bus naudojamos ne tik pačiame planavimo procese, bet taip pat kaip įrankis įgyvendinant prevencines priemones. Moksleivių įtraukimas ir aktyvus jų dalyvavimas šiame procese yra pagrindinis naujo, mūsų kuriamo, intervencijos modelio elementas. Sveikatą formuojantys subjektai (SFS) turės galimybę pasiūlyti prevencines intervencijos priemones, kurios bus skirtos spręsti įvairias asmens sveikatos problemas.
Tikslai:
•Nustatyti SFS sveikatos stiprinimo poreikius, padėsiančius geriau parinkti intervencijas konkrečioms vartotojų grupėms.
•Pasitelkiant šiuolaikines technologijas organizuoti intervencijas taip, kad jos būtų orientuotos į vartotojo dalyvavimą planuojant ir įgyvendinant šias intervencijas.
•Išbandyti sukurtą intervencijos modelį atliekant skirtingus pilotinius tyrimus.
•Skatinti SFS ir e. sveikatos sektoriaus įmonių bendradarbiavimą.
Projekto trukmė: nuo 2017-10-01 iki 2020-09-31
Bendra projekto vertė: apie 2,7 mln. eurų.
Programa: The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020
Pagrindinis projekto vykdytojas: Flensburgo taikomųjų mokslų universitetas (Flensburg University of Applied Sciences, Vokietija)
Projekto vadovas Institute: Kastytis Šmigelskas.

 

 

Learn4Health. Erasmus+ finansuojamas projektas, kurio vienas iš tikslų - kurti ir išbandyti inovatyvius sveikos mitybos mokymo metodus. Pagrindinis projekto vykdytojas - Aalborgo universitetas (Danija). Projekte taip pat dalyvauja partneriai iš Jungtinės Karalystės,  Nyderlandų Karalystės, Ispanijos bei Slovėnijos.
Projekto trukmė nuo 2016-12-21 iki 2019-08-30.
Daugiau apie projektą: http://learn4health.eu/
 

Healthy Boost. Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities.

Projekto trukmė: nuo 2019-01 iki 2021-06-30
Bendra projekto vertė: apie 2,53 mln. eurų.
Programa: The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020
Projekto vadovas Institute: Agnė Slapšinskaitė.

 

Projektas „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra“ – tai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas. Jo tikslas – išplėtoti vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių prevencijos galimybes ir pagerinti pagalbos prieinamumą bei teikiamų paslaugų kokybę. Tikimasi, kad šis projektas reikšmingai prisidės prie jaunimui teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir prieinamumo plėtros.

Projekto vadovė – prof. dr. Nida Žemaitienė, projektą finansuoja Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. Projekto veiklos atliekamos 2018–2021 m.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia  

 

 
 

 

 

COSI

Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative). Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas vykdomas dalyvaujant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) koordinuojamoje Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyvoje (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI). Šios iniciatyvos tikslas – rutininė pradinio mokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo stebėsena, siekiant tinkamai įvertinti šios epidemijos mastą tiriamoje populiacijoje ir suteikianti galimybę palyginti duomenis tarp tyrime dalyvaujančių šalių. Tyrimo rezultatai svarbūs kuriant nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
Šis tyrimas vyksta PSO Europos regionui priskiriamose šalyse vadovaujantis ekspertų patvirtintu protokolu bei metodika. Pirmajame etape, kuris vyko 2007-2008 mokslo metais, dalyvavo 13 šalių: Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta, Norvegija, Portugalija, Slovėnija ir Švedija. Kasmet tyrime dalyvaujančių šalių skaičius sparčiai auga. Penktajame etape, kuris vyks 2018-2019 mokslo metais, planuoja dalyvauti virš 40 šalių. Lietuva, atstovaujama prof. Aušros Petrauskienės, dalyvavo visuose keturiuose etapuose, vykusiuose 2008, 2010, 2013 ir 2016 metais bei planuoja dalyvauti ir sekančiame etape, kuris vyks 2019 metų pavasarį.
Tinklalapis:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
Pagrindinis tyrėjas - Aušra Petrauskienė

Publikacijos:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications

HBSC

„Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Tai tarptautinis tyrimas, atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 m.
Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt.
Tinklalapis: http://www.hbsc.org/
Pagrindinis tyrėjas - Kastytis Šmigelskas.

Instituto elektroniniai leidiniai

 1. Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012. Kaunas, 2013. Parsisiųsti
 2. Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2014. Kaunas, 2015. Parsisiųsti
 3. Apolinaras Zaborskis, Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Aurelijus Veryga, Nida Žemaitienė, Reda Mocevičienė, Linas Šumskas, Vilma Kriaučionienė, Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Vilius Grabauskas. Lietuvos mokinių gyvensena: 2014 m. HBSC tyrimas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Kaunas, 2016. Parsisiųsti
 4. Mindaugas Štelemėkas, Ilona Tamutienė, Vaida Liutkutė-Gumarov, Milda Makutėnaitė, Birutė Jogaitė, Tadas Telksnys. Alkoholio vartojimo sąlygojamas žalos Lietuvoje skaičiavimo metodika ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas, 2018. ISBN 978-9955-15-582-9. Parsisiųsti
 5. Kastytis Šmigelskas, Justė Lukoševičiūtė, Agnė Slapšinskaitė, Tomas Vaičiūnas, Judita Bulotaitė, Monika Žemaitaitytė, Laura Šalčiūnaitė, Apolinaras Zaborskis. Pagrindiniai 2018 m. HBSC tyrimo rezultatai, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. Kaunas, 2019. Parsisiųsti
 6. Vaida Liutkutė-Gumarov. Rūkymo socialinės ir ekonominės žalos vertinimas Lietuvoje, daktaro disertacija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. Kaunas , 2019. Parsisiųsti
 7. Aušra Petrauskienė, Monika Grincaitė, Vilma Kriaučionienė, Laura Miščikienė, Justina Vaitkevičiūtė. Lietuvos pirmos klasės mokinių augimo ir gyvensenos stebėsena (COSI): 2008-2019 metų tyrimų rezultatai. Kaunas, 2020. Parsisiųsti
 8. Naujas! Vaida Liutkutė-Gumarov,  Justina Vaitkevičiūtė, Lukas Galkus, Mindaugas Štelemėkas, Janina Petkevičienė, Laura Miščikienė. Neapskaityto tabako gaminių problemos vertinimo galimybės Lietuvoje. Vilnius, 2021. ParsisiųstiPriedas1 Priedas2