Spausdinti

Disertacijos rengimo rekomendacijos

Doktorantams doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis Doktorantūros nuostatais ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-06 ir patikslinta LSMU senato 2015 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 59-06

 

DISERTACIJOS RENGIMO REKOMENDACIJOS 

1. Disertaciją sudaro:

   1.1. turinys,
   1.2. disertacijos tekstas,
   1.3. santrauka (kita nei disertacija kalba),
   1.4. straipsnių, kuriuose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas,
   1.5  mokslinių konferencijų, kuriose buvo paskelbti disertacijos tyrimų rezultatai, sąrašas,
   1.6. doktoranto straipsnių kopijos, kuriose skelbiami svarbiausi tyrimų rezultatai,
   1.7. priedai (jei reikalinga),
   1.8. doktoranto gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymas – curriculum vitae (anglų kalba),
   1.9 padėka (jei reikalinga).

2. Disertacijoje tekste turi būti:

   2.1. Įvadas
   2.2. apibrėžtas darbo tikslas,
   2.3. suformuluoti sprendžiami uždaviniai,
   2.4. nurodytas mokslinis darbo naujumas,
   2.5. apžvelgti pasaulyje atlikti tyrimai disertacijos tema (literatūros apžvalga),
   2.6. pristatyti taikyti tyrimų metodai,
   2.7. aptarti tyrimų rezultatai,
   2.8. pagrįstas jų patikimumas ir santykis su kitų tyrėjų duomenimis (rezultatų aptarimas),
   2.9. suformuluotos išvados,
   2.10. disertacijai rengti naudotos literatūros sąrašas (pateikiamas po santraukos),
   2.11. kiti, doktoranto nuomone, svarbūs aspektai.

3. Disertacijos tekstas rašomas lietuvių arba, jei tam pritaria doktorantūros komitetas, kita kalba. Disertacijos santrauka rašoma kita nei disertacijos ar monografijos tekstas kalba. Tais atvejais, kai disertacijos tekstas parašytas ne lietuvių kalba, privaloma santrauką rašyti lietuvių kalba. Disertacija turi būti parašyta taisyklinga kalba.

4. Gynimui reikalingas disertacijos egzempliorių skaičius yra ne mažiau kaip 10, jos apimtis ne mažesnė nei 5 spaudos lankai.

5. Disertacijos tituliniai puslapiai sudaromi pagal Lietuvos mokslo tarybos patvirtintus pavyzdžius. (žiūrėti LSMU doktorantūros studijų reglamento priede).

 

DISERTACIJOS GYNIMAS

 Doktorantas disertaciją ginti gali po to, kai:

1. išlaiko doktorantūros studijų programoje numatytus egzaminus;

2.  paskelbia svarbiausius savo tyrimo rezultatus ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Bent 1 straipsnis turi būti leidinyje referuojamame ir turinčiame citavimo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Vienas straipsnis gali būti priimtas spausdinti;

3. pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose;

4. padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų posėdyje, pagal galimybes dalyvaujant doktoranto moksliniam vadovui ir konsultantams, nusprendžiama, kad disertacija parengta tinkamai ir galima disertaciją ginti. Posėdžio protokolas pristatomas Mokslo centrui.

Pasibaigus doktorantūros terminui ir neapgynus disertacijos per 12 mėn. nuo doktorantūros studijų pabaigos, disertacija gali būti ginama eksterno tvarka pagal tuo metu galiojančius reikalavimus.

Reikalingi dokumentai:

1. Disertaciją parengęs asmuo (disertantas) Universiteto Rektoriui pateikia prašymą leisti ginti disertaciją, kartu pridėdamas:

a. disertaciją;

b. disertacijos tema paskelbtų mokslinių darbų sąrašą, pasirašytą bibliotekos darbuotojos, ir publikacijų kopijas;

c. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolo išrašą apie disertacijos tinkamumą ginti tarybos posėdyje;

2. Rektorius gautus dokumentus nukreipia atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komitetui, kuris, išnagrinėjęs disertaciją ir nutarus, kad disertacija atitinka keliamiems reikalavimams, tvirtina gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą;

Reikalavimai gynimo tarybos pirmininkui ir nariams:

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai - doktorantūros proceso dalyviai – turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.

Disertacija ginama viešame mokslo krypties tarybos posėdyje vadovaujantis LSMU doktorantūros studijų reglamentu.

Disertacijos ir santraukos rengimo reikalavimus galite atsisiųsti čia.

Titulinių puslapių maketas atsisiuntimui (52KB)

Lyginio puslapio maketas ir nelyginio puslapio maketas.