Spausdinti

Doktoranto dokumentai

Mokslinio vadovo, konsultanto tvirtinimas

Doktoranto mokslinį vadovą, konsultantą siūlo padalinys, kuris planavo doktorantūrą, ir doktorantas Mokslo centrui pateikia šiuos dokumentus:

 • išrašą iš padalinio posėdžio protokolo, kuriame siūloma skirti doktoranto mokslinį vadovą, konsultantą;
 • raštišką mokslinio vadovo, konsultanto sutikimą;
 • mokslinio vadovo, konsultanto mokslinės veiklos charakteristiką;
 • mokslinio vadovo, konsultanto bibliografijos sąrašą, sudarytą pagal galiojančius kvalifikacinius reikalavimus ir patvirtintą bibliotekos darbuotojos.
word-icon.png (90x68, 68x68)  Mokslinio vadovo sutikimo forma (22 KB)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Mokslinio vadovo mokslinės veiklos charakteristikos forma (20 KB)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Mokslinio vadovo sutikimo forma anglų kalba (42 KB) (jei siūloma tvirtinti užsienio institucijos mokslininką)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Mokslinio vadovo mokslinės veiklos charakteristikos forma anglų kalba (43 KB) (jei siūloma tvirtinti užsienio institucijos mokslininką)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Konsultanto sutikimo forma (21 KB)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Konsultanto mokslinės veiklos charakteristikos forma (20 KB)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Konsultanto sutikimo forma anglų kalba (21 KB) (jei siūloma tvirtinti užsienio institucijos mokslininką)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Konsultanto mokslinės veiklos charakteristikos forma anglų kalba (43 KB) (jei siūloma tvirtinti užsienio institucijos mokslininką)
 

     Medicinos ir sveikatos, gamtos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai - doktorantūros proceso dalyviai (mokslinis vadovas, konsultatantas, gynimo tarybos pirmininkas ar gynimo tarybos narys) – turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

     Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 „Dėl Valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybinių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 5.2 punkte nustatytus reikalavimus.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašas (442KB)

        

Darbo plano rengimas

 Ne vėliau kaip per mėnesį po priėmimo į doktorantūros studijas, doktorantas kartu su savo moksliniu vadovu parengia darbo planą, kuriame turi būti nurodyta:

 • darbo tema, tyrimų metodologija ir tyrimų objektai;
 • pasirinkti studijuoti dalykai, apimtis kreditais bei preliminari atsiskaitymo už kiekvieną dalyką data;
 • mokslinių tyrimų atlikimo etapai ir terminai;
 • publikacijų rengimo etapai ir terminai;
 • disertacijos parengimo etapai ir terminai;
 • dalyvavimas tarptautiniuose mokslo renginiuose.

Darbo plane turi būti numatyta, kad kryptingi moksliniai tyrimai pradedami nuo doktorantūros pradžios.

word-icon.png (90x68, 68x68)

 Darbo plano forma (40KB)


Doktoranto darbo planas pristatomas padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslo ir pedagoginio personalo susirinkime. Išrašą iš posėdžio protokolo, kuriame studijuoja doktorantas, pateikiamas Mokslo centrui. Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų projektas tvirtinamas doktorantūros komitete.

 

Leidimas atlikti mokslinius tyrimus

Patvirtinus doktoranto darbo planą, doktoranto vadovas ir doktorantas kreipiasi į Lietuvos bioetikos komitetą arba Kauno regioninį biomedicinių tyrimų komitetą gauti leidimą numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti. Leidimo kopija pristatomas į Mokslo centrą.

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  2012 . kovo 1 d. LSMU Rektoriaus įsakymas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo (849 KB)

 

 

Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos baigiamos išlaikius visus doktorantūros programoje numatytus egzaminus. Egzaminų protokolai, pasirašyti visų (ne mažiau kaip 3) egzaminatorių ir mokslinio vadovo, įteikiami Mokslo centrui kartu su programos aprašymu (Studijų dalyko programos aprašymą pateikia programos koordinatorius).

word-icon.png (90x68, 68x68)  Doktorantūros studijų egzaminų žiniaraščio forma  (802 KB)

 

Metinė ataskaita

Kiekvienais metais iki spalio 1 d.  doktorantas atestuojamas padalinyje, kuriame jis studijuoja, ir  doktorantūros komitete. Nustatytos formos ataskaitą kartu su padalinio posėdžio protokolo išrašu doktorantas pateikia Mokslo centrui.

word-icon.png (90x68, 68x68)
 Doktorantūros metinės ataskaitos forma (64 KB)
word-icon.png (90x68, 68x68)  Doktorantūros tarpinės ataskaitos forma (38 KB)

 

Doktorantas, įstojęs į doktorantūros studijas iki 2017 m. rugpjūčio 31 d., gali teikti ginti disertaciją, kai svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose. Bent 1 straipsnis turi būti leidinyje, referuojamame ir turinčiame cituojamumo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Vienas straipsnis gali būti priimtas spausdinti. Pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.
Doktorantas, įstojęs į doktorantūros studijas muo 2017 m. rugsėjo 1 d., gali teikti ginti disertaciją, kai svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose cituojamumo indeksą duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science. Vienas straipsnis gali būti priimtas spausdinti. Pristato tyrimų rezultatus ne mažiau kaip 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.

Išvykos

 Prieš išvykdamas į stažuotę, konferenciją ar pan., doktorantas privalo pranešti apie savo išvyką Mokslo centrui pristatydamas šiuos dokumentus:

 • Prašymą dėl išvykos, suderintą su padalinio vadovu ir moksliniu vadovu.
 • Iškvietimą arba informacinį pranešimą apie renginį.
 
Doktorantams yra galimybė gauti Atviro LSMU fondo finansinę paramą, vykstant į tarptautinę konferenciją, seminarą skaityti žodinio ar stendinio pranešimo, arba į stažuotę pagal LSMU bendradarbiavimo programas.

Dėl paraiškų fondo paramai gauti reikėtų kreiptis į Mokslo centro vadovės pavaduotoją Jūratę Janušaitienę tel. (8~37) 32 72 76.

2019 m. gegužės 23 d. Senato nutarimu Nr. 119-05 patvirtinta Atviro LSMU fondo veikla. Šio fondo tikslas – finansiškai paremti LSMU doktorantus ir darbuotojus, vykstančius į stažuotes, vykstančius kelti profesinę kvalifikaciją, dalyvauti konferencijose ir panašiuose renginiuose užsienyje.

Atviro fondo veikla aprašyta Mokslinės veiklos reglamente.

 

Lietuvos mokslo taryba (LMT), teisės aktų nustatyta tvarka, doktorantams kasmet gali skirti finansavimą pagal dvi paramos rūšis:

 • Paramą už akademinius pasiekimus.
 • Paramą akademinėms išvykoms.

Išsamesnė informacija apie paramą skelbiama LMT interneto puslapyje https://www.lmt.lt/lt/mokslo-finansavimas/parama-karjerai-mobilumui-ir-sklaidai/parama-doktorantams/2457