Spausdinti

Informacija siekiantiems įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu

Siekti eksternu įgyti mokslo daktaro laipsnį gali asmuo (toliau vadinamas eksternu), turintis magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą. Eksternas turi būti parengęs disertaciją, svarbiausius disertacijos rezultatus paskelbęs ne mažiau kaip dviejuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir savo tyrimų rezultatus yra pristatęs ne mažiau kaip dviejuose tarptautiniuose mokslo renginiuose. Kaip mokslo daktaro disertacija ginti gali būti teikiama ir mokslinė monografija, kurią disertantas parašė be bendraautorių. Kartu teikiama monografijos santrauka. Šiuo atveju kitos mokslinės publikacijos teikiamos, jeigu jų reikia disertacijos temai atskleisti.

 

Asmuo, norėdamas įgyti daktaro mokslo laipsnį eksternu, pateikia Rektoriui prašymą (atsisiųsti prašymo formą (59 KB)), nurodydamas disertacijos temą, mokslo sritį bei kryptį. Prie prašymo prideda:

  1. disertacijos rankraštį arba išleistą mokslinę monografiją
  2. mokslo publikacijų sąrašą ir jų kopijas;
  3. magistro laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomo ir jo priedo (priedėlio) kopijas;
  4. gyvenimo, mokslinės ir kūrybinės veiklos aprašymą (atsisiųsti CV formą (29 KB));
  5. doktorantūros studijų egzaminų (jeigu tokių buvo) žiniaraščius ar jų išrašus ir doktorantūros studijų dalykų programų aprašus.


Rektoriaus įsakymu yra paskiriami recenzentai ir padaliniai. Jungtiniame padalinių mokslo ir pedagoginio personalo posėdyje svarstoma disertacija ir teikiama išvada, ar disertacijos rankraštis arba išleista mokslinė monografija atitinka daktaro mokslo disertacijai keliamus reikalavimus bei pasiūlo mokslinio konsultanto kandidatūrą.

Posėdžio protokolas pateikiamas Mokslo centrui, kuris kartu su  siūlomo mokslinio konsultanto sutikimu (atsisiųsti Mokslinio konsultanto sutikimo formą (21 KB) ), jo mokslinės veiklos charakteristika (atsisiųsti   Mokslinio konsultanto veiklos charakteristikos formą (23 KB)) bei mokslo publikacijų sąrašu (būtinai pasirašytu bibliotekos darbuotojos) dokumentus teikia mokslo krypties doktorantūros komitetui.

 

Eksterno egzaminai organizuojami, o disertacija nagrinėjama vadovaujantis LSMU doktorantūros studijų reglamentais:

pdf-logo.jpg (thumb, 100x100)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos ir sveikatos mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-04
pdf-logo.jpg (thumb, 100x100)  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų srities biofizikos krypties doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-07
pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gamtos mokslų srities biologijos krypties doktorantūros reglamentu, patvirtintas LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-05
pdf-logo.jpg (thumb, 100x100) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto žemės ūkio mokslų srities doktorantūros studijų reglamentu, patvirtintu LSMU Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 136-03 ir patikslintu  LSMU Senato 2021 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 153-06