Doktorantūra

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas 10 mokslo krypčių

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta doktorantūros teisė 10 mokslo krypčių:

1. biologijos,

2. biofizikos kartu su Vytauto Didžiojo universitetu,

3. medicinos,

4. odontologijos,

5. farmacijos,

6. visuomenės sveikatos,

7. slaugos,

8. veterinarijos,

9. gyvūnų mokslų

10. biochemija su Vytauto Didžiojo universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru

Doktorantų skaičius

2022 m. sausio 1 d. Universitete studijavo 251 doktorantas: iš jų 216 doktorantai finansuojami LR Valstybės biudžeto lėšomis, 34 doktorantai finansuojami ES Struktūrinių fondų lėšomis, 1 doktorantas mokantis už mokslą.

Mokslo kryptis

Iš viso

Doktorantų skaičius

Nuolatinės studijų formos

Išstęstinės studijų formos

Biologija – N 010

30 30

 

Biofizika – N 011

3 3

 

Medicina – M 001

128 128

 

Odontologija – M 002

11 11

 

Farmacija – M 003

16 16

 

Visuomenės sveikata – M 004

10 10

Slauga – M 005

17 17

 

Veterinarija – A 002

25 24 1

Gyvūnų mokslai – A 003

11 11

 

IŠ VISO

251 250 1

 

Doktorantūros studijų veiksmingumas

 

LSMU doktorantų, apgynusių disertacijas 2017–2021 m., studijų veiksmingumo analizė (proc.)

Apgynusiųjų disertacijas doktorantų įdarbinimas Universitete ar kitoje mokslo institucijoje

 

Apgynė disertaciją

(abs.sk.)

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (abs.sk.)

Dirba LSMU ar kitoje mokslo institutcijoje

po 1 metų nuo gynimo (proc.)

2017 m.

32

26

81,3

2018 m.

46

35

76,1

2019 m.

38

30

78,9

2020 m.

42

28

66,7

2021 m.

40

27

67,5

Doktorantūros studijų kokybės stebėsenos rezultatai 2013-2021 m.

Doktorantų apklausa vykdoma vadovaujantis 2013 m. birželio 12 d. LSMU studijų kokybės stebėsenos komisijos posėdžio protokolu Nr. 4 patvirtinta doktorantų apklausos anketa. 
 

2013-2016 m. apklausos rezultatai

2017-2018 m. apklausos rezultatai

2019 m. apklausos rezultatai

2020 m. apklausos rezultatai

2021 m. apklausos rezultatai

Lietuvos mokslo tarybos vykdyto išorinio vertinimo rezultatai

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Mokslo doktorantūros nuostatų, patvirtintų LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“, 15 punktu, Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V–192 „Dėl Mokslo doktorantūros vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2020 m. birželio 19 d. redakcija), ir Vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiku, patvirtintu Tarybos pirmininko 2020 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-202 „Dėl vykdomų mokslo doktorantūrų vertinimo 2020–22 metais grafiko patvirtinimo“ (2020 m. rugsėjo 24 d. redakcija), atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vykdomų mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo vertinimą ir teikia apibendrinamąsias išvadas bei siūlymus dėl šių doktorantūrų veiklos tęstinumo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Mokslo doktorantūrų kokybės ir efektyvumo išorinis vertinimas vykdomas 2020–2022 m.

2021 m. Lietuvos mokslo taryba atliko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gamtos mokslų srities biologijos, biofizikos ir biochemijos krypčių bei Medicinos ir sveikatos mokslų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos ir slaugos krypčių doktorantūrų kokybės ir efektyvumo išorinį vertinimą ir siūlo tęsti šių įvertintų doktorantūrų veiklą.

Žemės ūkio mokslų sritis veterinarijos ir gyvūnų mokslų krypčių doktorantūrų kokybės ir efektyvumo išorinis vertinimas bus vykdomas 2022 m.

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETE VYKDOMŲ MOKSLO DOKTORANTŪRŲ VERTINIMO 2021–2022 METAIS GRAFIKAS IR ĮVERTINIMAS

Eil. Nr.

Mokslų sritis

Mokslo kryptis

Savianalizių suvestinių pateikimo terminas

Analizuo-jamas laikotarpis

Lietuvos mokslo tarybos įvertinimas

1.

Gamtos mokslai

Biochemija

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

2.

Biologija

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

3.

Biofizika

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

4.

Medicinos ir sveikatos mokslai

Medicina

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

5.

Odontologija

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

6.

Farmacija

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

7.

Visuomenės sveikata

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

8.

Slauga

2021-03-15

2015–2020

tęsti doktorantūros veiklą

9.

Žemės ūkio mokslai

Veterinarija

2022-03-15

2016-2021

 

10

Gyvūnų mokslai

2022-03-15

2016-2021